Ruža

  • Okamžitá lotéria
  • Cena stieracieho žrebu je 20 Sk.
  • Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou.
  • Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry.
  • Okamžité výhry sú v nasledovných výškach: 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 10 000 Sk.
  • Žreb s troma symbolmi "ruže" získava najvyššiu možnú okamžitú výhru vo výške 100 000 Sk.
  • Doba predaja je stanovená od 22. januára 2007do 21. januára 2008.
  • Lehota na vyzdvihnutie výhier je do 21. marca 2008.
  • Pravdepodobnosť získania výhry je skvelých 1 : 2,55.
Ruza

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie „RUŽA“

„RUŽA“

I. časť

Základné ustanovenia

1) Okamžitá lotéria „RUŽA“ (ďalej len lotéria) je hazardnou hrou podľa § 4, ods. 3, písm. e/ Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Zakúpením žrebu za jeho nominálnu hodnotu a zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti hráč zistí prípadnú výhru. Návratnosť vkladu sa hráčovi nezaručuje. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.

3) Cena jedného žrebu je 20 Sk.

4) Počet žrebov vydaných v lotérii je 5 000 000 ks (päť miliónov kusov).

5) Hernú istinu tvorí súčin počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 100 000 000 Sk (jednosto miliónov slovenských korún).

6) Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 60 000 000 Sk a predstavuje 60%-ný podiel z hernej istiny.

II. časť

Pravidlá hry

1) Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 20 Sk na príslušných predajných miestach.

2) Žreb lotérie „RUŽA“ obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jeho zotretí sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre.

3) Výšku výhry určujú 3 zhodné symboly v hodnote 20, 50, 100, 500, 10 000 Sk alebo tri symboly „ruže“ v hodnote 100 000 Sk

4) Úhrnná cena okamžitých výhier v tejto lotérii je rozdelená takto:

Výška výhry v Sk Počet v ks Celková hodnota výhier v Sk
20 1 650 000 33 000 000
50 200 000 10 000 000
100 100 000 10 000 000
500 10 000 5 000 000
10 000 150 1 500 000
100 000 5 500 000
Spolu 1 960 155 60 000 000
Pravdepodobnosť výhry 1 : 2,55

5) Výhry vo výške 20, 50, 100 a 500 sa vyplácajú na mieste predaja. Výhry vo výške 10 000 Sk sa vyplácajú v zberniach predávajúcich produkty TIPOS-u. Výhry vo výške 100 000 Sk budú výhercom vyplatené v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. na Brečtanovej ul. č. 1, 830 07 Bratislava.

6) Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je stanovená do 21.3.2008.


III. časť

Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier

1) Hráč, ktorý si zakúpil žreb okamžitej lotérie, si po zotretí hracieho poľa a zistení výhry uplatňuje nárok na vyplatenie výhry predložením žrebu predajcovi alebo obsluhe terminálu v mieste predaja alebo u pouličného predajcu.

2) Nárok na výhru si musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty na vyzdvihnutie výhier, t.j. do 21.3.2008. Po tomto dátume nebude možné žreby overovať ani vyplácať prípadné výhry.

3) Zisťovanie výhernosti žrebu sa vykonáva jeho overením pomocou terminálu on line a to zosnímaním čiarového kódu umiestnenom na zadnej strane žrebu, príp. jeho manuálnym zadaním pomocou klávesnice do terminálu on line a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia umiestneného pod stieracou vrstvou každého žrebu.

4) V prípade pouličného predaja alebo off line zberne (bez terminálu) overuje predajca takýto žreb spôsobom vizuálneho overenia hracieho poľa – zisťovanie existencie troch zhodných výherných symbolov a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen, ktoré sa nachádzajú pod stieracou vrstvou na rôznych pozíciách (podľa interných pokynov pre distribúciu a predaj lotérie).

5) Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom ostáva v zberni ako doklad o vyplatení výhry.

6) V prípade pouličného predaja alebo zberne off line predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.

7) Výhry vo výške 20, 50, 100 a 500 sa vyplácajú na mieste predaja. Výhry vo výške 10 000 Sk sa vyplácajú v zberniach predávajúcich produkty TIPOS-u. Výhry vo výške 100 000 Sk budú výhercom vyplatené v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. na Brečtanovej ul. č. 1, 830 07 Bratislava.

8) Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry, alebo na priame dotácie Jackpotov.

IV. časť

Reklamácie

1) Ak nebude hráčovi vyplatená výhra, má možnosť uplatniť reklamáciu na svoju výhru najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia overovania žrebov tejto lotérie.

2) Hráč si uplatňuje reklamáciu výlučne doporučeným listom alebo osobne v sídle spoločnosti, vždy však s predloženým žrebom.

3) Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uplatnenia reklamácie je dátum podacieho poštového razítka listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

4) Výsledok reklamačného konania písomne oznámi spoločnosť priamo hráčovi.

5) Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

V. časť

Záverečné ustanovenia

1) Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie „RUŽA“ #71 je stanovená od 22.1.2007 do 21.1.2008.

2) Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené na zadnej strane každého žrebu tejto lotérie.

3) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľ tejto lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.

4) Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

5) Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Stanislav Žiačik, v.r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľHenry už čaká
Crazy Spiny
Rozdeľ si bonus 20 000 €