O TIPOS-e

TIPOS, národná  lotériová spoločnosť, a. s.,  so  sídlom   Brečtanová 1,  830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822 je obchodnou spoločnosťou zapísanou  v  obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej  tiež  „Spoločnosť“), ktorá prevádzkuje číselné lotérie a internetové hry tvoriace štátnu lotériu a iné hazardné hry podľa   zákona   č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11. decembra 1992 a vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 28. januára 1993 so základným imaním 4 mil. Sk.  V súčasnosti má Spoločnosť  základné imanie  365 133,107625 EUR.

Spoločnosť prevádzkuje štátnu lotériu a ďalšie hazardné hry na základe  individuálnych licencií  udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Valné zhromaždenie

je najvyšším orgánom  Spoločnosti.  Práva jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky  v súlade s ustanovením § 52 ods. 1 zákona   č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predstavenstvo

je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti  vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.  

 •      Ing. Ján Barczi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 •      Ing. Rastislav Sedmák, podpredseda predstavenstva
 •      Mgr. Martin Bohoš, člen predstavenstva
 •      JUDr. Róbert Bátovský, člen predstavenstva
 •      Mgr. PhDr. Štefan Jaška, člen predstavenstva
 •      Ing. Peter Remiáš, člen predstavenstva
 •      Mgr. Radoslav Oliver Košík, LL.M., člen predstavenstva

Generálny riaditeľ  

je výkonným orgánom Spoločnosti. Funkciu generálneho riaditeľa vykonáva predseda predstavenstva, ktorého z členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.

 •      Ing. Ján Barczi

Dozorná rada

je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.  O výsledkoch informuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

 •      Mgr. Tomáš Szabo, predseda dozornej rady
 •      Ing. Radko Kuruc, PhD., podpredseda dozornej rady
 •      Ing. Albín Kotian, člen dozornej rady
 •      Ing. Vladimír Štric, člen dozornej rady
 •      JUDr. Peter Matta, člen dozornej rady
 •      Ing. Mgr. Pavol Kolenčík, PhD., člen dozornej rady
 •      Ing. Lenka Havlovičová, členka dozornej rady
 •      Ing. Ján Štefanek, člen dozornej rady
 •      Ing. Martin Lokša, člen dozornej rady

 

 špecifikácia loga spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Získajte bonus až 1000 €!
Zabavte sa s ovocnými automatmi!
Pre šťastie je tu LOTO!
Dáme vám 5 € na tipovanie!