Politika integrovaného systému manažérstva

POLITIKA
integrovaného systému manažérstva spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. podľa normy ISO/IEC 27001 a štandardu WLA-SCS

Cieľ

Cieľom zavedenia a prevádzkovania integrovaného systému manažérstva (ďalej len „ISM“) v spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) je zabrániť neoprávnenému nakladaniu s vlastnými informáciami aj s informáciami našich zákazníkov vo všetkých ich formách a zabezpečiť ich dostupnosť a integritu potrebnú pre kvalitné poskytovanie lotériových a nelotériových činností a služieb, predchádzať bezpečnostným incidentom alebo minimalizovať ich následky zavedením a prevádzkovaním účinného systému odozvy.

Politika

Predstavenstvu Spoločnosti veľmi záleží na bezpečnosti všetkých informácií, ktoré sa v Spoločnosti spracovávajú, vytvárajú, prenášajú, ukladajú, archivujú, likvidujú a pripravujú na odovzdanie zákazníkom či iným oprávneným subjektom. Prostredníctvom účinného ISM predstavenstvo Spoločnosti vytvára a stále zlepšuje podmienky pre primeranú ochranu všetkých informácií vo forme písomných dokumentov, informácií uložených na serveroch, v počítačoch alebo na médiách, informácií prenášaných po sieti, v hovorenej podobe apod. a to pred vnútornými aj vonkajšími hrozbami a úmyselnými alebo neúmyselnými aktivitami. Princípy tejto politiky vychádzajú z platných právnych požiadaviek, požiadaviek súvisiacich medzinárodných štandardov, predovšetkým noriem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a štandardu Svetovej lotériovej asociácie WLA-SCS a zo zásad a pravidiel nastavených pre bezpečnosť informácií v súlade s platnými vnútornými predpismi Spoločnosti.

Ochrana informácií v Spoločnosti spočíva:

 • v zabezpečení dôvernosti informácií, ktoré môžu byť sprístupnené alebo oznámené len oprávneným zamestnancom,
 • v udržiavaní integrity informácií, ktoré musia byť vždy správne a úplné a ktoré môžu modifikovať len oprávnení zamestnanci riadeným spôsobom,
 • v zabezpečení dostupnosti informácií, ktoré musia byť pre oprávnených zamestnancov prístupné v okamihu, keď ich potrebujú,
 • v zabezpečení spoľahlivosti, autenticity, nepopierateľnosti informácií a zodpovednosti za ne.

ISM je súčasťou systému riadenia v Spoločnosti a je i neoddeliteľnou súčasťou pracovných povinností na všetkých úrovniach riadenia.

Zabezpečovanie bezpečnosti informácií v Spoločnosti je trvalý proces, ktorý zahŕňa realizáciu potrebných opatrení, meranie ich účinnosti, priebežný monitoring a kontrolné činnosti, začlenenie spätných väzieb do procesu, jeho hodnotenie, preskúmavanie, neustále zlepšovanie a uplatňovanie postupov učenia sa z chýb a bezpečnostných udalostí a incidentov.

Za zabezpečenie informácií, resp. okruhu informácií na stanovenú úroveň je v Spoločnosti vždy určená zodpovedná osoba.

Všetkým zamestnancom, ktorí pristupujú k informáciám v Spoločnosti a pracujú s nimi, poskytuje Spoločnosť primerané školenie v oblasti bezpečnosti informácií.

Pre hodnotenie rizík v Spoločnosti je vypracovaná metodika a sú stanovené kritéria pre akceptáciu alebo ošetrenie rizík. Opatrenia navrhované a uplatňované k ochrane informácií sú vždy dostatočne preskúmané a sú primerané identifikovaným rizikám, hodnote chránených informácií, hrozbám, zraniteľnostiam, ktoré na tieto informácie pôsobia a spĺňajú požiadavky súvisiacich právnych predpisov a zmluvných dohôd.

Akékoľvek narušenie systému zabezpečenia informácií či podozrenie na také narušenie alebo zistené slabiny, ktoré by mohli ohroziť tento systém, sú stanoveným spôsobom nahlasované, evidované a vyšetrené.

Pre zachovanie spôsobilosti plniť kvalitne a včas svoje záväzky voči klientom Spoločnosti v prípade krízových situácii alebo pri haváriách sa vytvárajú, testujú a udržiavajú postupy pre riešenie krízových situácií a obnovy, ktoré zabezpečia primerane rýchle obnovenie dostupnosti informácií a služieb informačných systémov.

Prostredníctvom nastavenia ISM sa v Spoločnosti zabezpečí dodržiavanie požiadaviek relevantných zákonov a ďalších predpisov vo vzťahu k informáciám a informačným systémom, najmä:

 • zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov a ďalších zákonov a nadväzných predpisov.

K napĺňaniu tejto politiky sú vypracované konkrétne záväzné vnútorné predpisy pre jednotlivé oblasti bezpečnosti a zavedené potrebné podporné procesy. Nadväzné dokumenty rozpracovávajú zásady stanovené v tejto politike a určujú právomoci a zodpovednosti za zavedenie, prevádzku a trvalé zlepšovanie ISM v Spoločnosti.

Každý zamestnanec Spoločnosti zodpovedá za naplňovanie tejto politiky pri každodennom plnení svojich pracovných úloh a povinností.
V Bratislave 28. januára 2015

Ing. Ján Barczi
podpredseda predstavenstva
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

JUDr. Renáta Pisárová
člen predstavenstva
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zabavte sa s ovocnými automatmi!
V piatok hráte o závratné výhry!
Pre šťastie je tu LOTO!
Novinka - televízna súťaž!