Podrobné informácie

Bezpečnosť spracúvania a ochrana osobných údajov našich klientov (hráči a záujemcovia o účasť v hazardných hrách, ktoré prevádzkujeme, osoby, ktoré si u nás chcú alebo si už zriadili hráčske konto, záujemcovia a účastníci v propagačných súťažiach, ktoré prevádzkujeme a výhercovia v hazardných hrách, resp. výhercovia v propagačných súťažiach, osoby, ktoré konajú ako zástupcovia uvedených osôb, zákazníci pri kúpe nelotériových produktov, sprevádzajúce osoby) je pre spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., sídlo: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822 (v texte ako „spoločnosť TIPOS“) nielen povinnosťou vyplývajúcou z príslušných právnych predpisov, ale aj jednou z priorít podnikateľskej činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier a súvisiacich aktivitách. Preto by sme Vás radi informovali o dôležitých otázkach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou TIPOS, a to najmä v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v texte ako „GDPR“).

Tento dokument vytvorila spoločnosť TIPOS formou prehľadných otázok a prislúchajúcich odpovedí tak, aby bol pre Vás čo najviac prehľadný a praktický. V prípade, ak by Vám bolo po prečítaní tohto dokumentu niečo nejasné, neboli by ste si istí niektorou z otázok, resp. odpovedí a chceli by ste viac informácií, neváhajte sa na nás obrátiť buď priamo na infolinke 18177, 18277, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese dpo@tipos.sk alebo písomne na adrese spoločnosti TIPOS: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, P.O.Box 43, 830 07 Bratislava. Obálku označte nápisom "Do rúk Zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov".

V prípade Vášho záujmu o prehľadnú a stručnú verziu informácií tu obsiahnutých si ich môžete pozrieť na webovom sídle spoločnosti TIPOS v sekcii Ochrana súkromia.

Otázky

 1. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké základné pojmy ochrana osobných údajov zahŕňa?
 2. Kto sme alebo kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
 3. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?
 4. Aké osobné údaje spracúva spoločnosť tipos?
 5. Odkiaľ a na základe akej požiadavky získavame vaše osobné údaje?
 6. Na základe akých právnych základov spracúvame vaše osobné údaje?
 7. Aké sú naše oprávnené záujmy?
 8. Aká je doba spracúvania vašich osobných údajov?
 9. Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním vašich osobných údajov?
 10. Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov?
 11. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
 12. Kde sa môžete obrátiť s uplatnením vašich práv a ako?
 13. Aké sú najdôležitejšie právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov?

1. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké základné pojmy ochrana osobných údajov zahŕňa?

Spracúvanie osobných údajov je akékoľvek nakladanie s Vašimi osobnými údajmi akýmkoľvek spôsobom. Ide tak o jednu alebo viaceré operácie s osobnými údajmi, ktoré zahŕňa aktivity ako napr. získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. O spracúvanie osobných údajov pôjde bez ohľadu na to, či sa tieto operácie vykonávajú automatizovanými prostriedkami (napr. na počítači, v rôznych katalogizovaných evidenciách a pod.) alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Ďalšími základnými pojmami ochrany osobných údajov sú:

Osobné údaje

Ide o akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Ide teda o akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých ste boli už identifikovaný alebo je možné Vás identifikovať.

Dotknutá osoba

Ide o osobu, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, teda Vy, ak ide o Vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ

Ide o každú osobu, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a zároveň osobné údaje spracúva vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ je teda ten, kto inicioval spracúvanie Vašich osobných údajov s určitým zámerom (účelom), ktorý si určil a spracúvanie riadi. Vo vzťahu k Vám je teda prevádzkovateľom spoločnosť TIPOS.

Sprostredkovateľ

Ide o každú osobu, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Rozdiel oproti prevádzkovateľovi spočíva v tom, že sprostredkovateľ nemá vlastný zámer (účel), prečo by spracúval Vaše osobné údaje. Robí tak iba na základe poverenia a pokynov prevádzkovateľa a v jeho mene. Môže ísť napríklad o spoločnosti, ktoré naša spoločnosť TIPOS využíva na pomoc pri rôznych službách, napr. nám pomáhajú zabezpečovať služby hráčskeho konta, pomáhajú nám organizovať propagačné súťaže a pod.

Príjemca

Ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú. Pôjde tak o všetky osoby, ktorým naša spoločnosť TIPOS, ako prevádzkovateľ, poskytne Vaše osobné údaje (z rôznych dôvodov – k tomu viď bližšie odpoveď na otázku č. 11).

Účel

Ide o dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ (spoločnosť TIPOS) spracúva osobné údaje.

Profilovanie

Ide o akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov (najmä využitím rôznych technológií bez ľudského zásahu), ktorá používa osobné údaje na vyhodnotenie určitých osobných aspektov (napr. predvídania správania, preferencií a pod.), pokiaľ vedie k právnym účinkom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňujú.

Automatizované rozhodovanie

Ide o rozhodnutie (alebo opatrenie), ktoré hodnotí osobné aspekty dotknutej osoby a ktoré sa zakladá výlučne na automatizovanom spracúvaní (najmä využitím rôznych technológií bez ľudského zásahu) a ktoré má právne účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňujú (ako je napríklad automatické zamietnutie online žiadosti a pod.).

Súhlas dotknutej osoby

Je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu potvrdí a vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vopred vymedzenom rozsahu. Ide teda o Váš súhlas, že prevádzkovateľ môže spracúvať určené osobné údaje v určenom rozsahu.

2. Kto sme alebo kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov je prevádzkovateľom spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 499/B. Ako prevádzkovateľ nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie a plnenie povinností s tým spojených. Voči nám, ako prevádzkovateľovi, si rovnako môžete uplatňovať svoje práva, ktoré sú bližšie popísané v ďalších otázkach.

Spracúvanie Vašich osobných údajov v spoločnosti TIPOS monitoruje zodpovedná osoba, ktorá tiež dozerá na dodržiavanie právnych predpisov (najmä GDPR) spoločnosťou TIPOS a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese dpo@tipos.sk.

3. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť TIPOS môže spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 1. Hráči hazardných hier:
  Kedy?
  1. ak ste sa zúčastnili hazardnej hry prevádzkovanej spoločnosťou TIPOS (hráč) alebo máte o to záujem (záujemca o účasť v hazardnej hre),
  2. ak ste sa zaregistrovali v spoločnosti TIPOS prostredníctvom internetu a máte zriadené hráčske konto (osoba s hráčskym kontom) alebo máte o to záujem (záujemca o hráčske konto),
  3. ak ste sa zaregistrovali v spoločnosti TIPOS prostredníctvom SMS na podávanie stávok prostredníctvom SMS,
  4. ak ste sa stali výhercom v ktorejkoľvek hazardnej hre prevádzkovanej spoločnosťou TIPOS,
  5. ak ste niekedy konali v mene hráča ako jeho zástupca.

  Podmienky a pravidlá účasti v našich hazardných hrách sú vždy upravené v našich herných plánoch, ako aj všeobecných obchodných podmienkach.

  Na aký účel?

  Ak je splnená ktorákoľvek podmienka uvedená vyššie – Vaše osobné údaje v dotknutom rozsahu (k tomu viď bližšie odpoveď na otázku č. 4) spracúvame na účel, ktorým je prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovateľom (spoločnosť TIPOS), v rámci ktorého sa tiež spravuje zmluvný vzťah medzi spoločnosťou TIPOS a osobami uvedenými vyššie:

  1. spravovanie zmluvných vzťahov (najmä zriadenie hráčskeho konta a podanie stávky, bonusové schémy),
  2. plnenie povinností a výkon práv prevádzkovateľa (spoločnosť TIPOS), ako zmluvnej strany,
  3. kontrola plnenia povinností hráča,
  4. plnia sa ostatné povinnosti spojené s prevádzkovaním hazardných hier a zabezpečuje sa kontrola ich plnenia.

 2. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu Kedy?

  V niektorých prípadoch našich hráčov nám vznikajú ako prevádzkovateľovi hazardných hier osobitné povinnosti na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. Ide o osobitné zákonné povinnosti, ktoré musíme vykonať, napr. preveriť Vašu totožnosť a Vaše doklady a pod. Spracúvanie osobných údajov v tejto súvislosti sa tak môže týkať každej osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané tiež podľa predchádzajúceho bodu 1: Hráči hazardných hier. Navyše sa to bude tiež týkať osoby, ktorá si v našich kamenných zberniach zakúpi nelotériový produkt (predaj dobíjacích kreditov telefónnych SIM kariet slovenských operátorov mobilných telefónnych služieb) a tiež sa to bude týkať osôb, ktoré Vás pri osobnom kontakte sprevádzajú.

  Na aký účel?

  Ak je splnená ktorákoľvek podmienka uvedená vyššie – Vaše osobné údaje v dotknutom rozsahu (k tomu viď bližšie odpoveď na otázku č. 4) spracúvame na účel, ktorým je plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu a kontrola plnenia týchto povinností.

 3. Účastníci propagačných súťaží
  Kedy?

  Spoločnosť TIPOS tiež organizuje rôzne propagačné súťaže, v ktorých môžete získať rôzne ceny za určených podmienok (príslušné zmluvné podmienky sú určené v zmluvných dokumentoch, ako napríklad štatútoch a pod.), ak sa ich zúčastníte. Tento účel sa týka aj zástupcov účastníkov v propagačných súťažiach.

  Na aký účel?

  Ak je splnená podmienka uvedená vyššie – Vaše osobné údaje v dotknutom rozsahu (k tomu viď bližšie odpoveď na otázku č. 4) spracúvame na účel, ktorým je prevádzkovanie propagačných súťaží prevádzkovateľom (spoločnosť TIPOS), v rámci ktorého sa spravuje zmluvný vzťah s účastníkom propagačnej súťaže:

  1. spravovanie zmluvných vzťahov,
  2. plnenie povinností a výkon práv prevádzkovateľa spoločnosť TIPOS ako zmluvnej strany,
  3. kontrola plnenia povinností účastníka propagačnej súťaže,
 4. plnia sa ostatné povinnosti spojené s prevádzkovaním propagačnej súťaže a zabezpečuje sa kontrola ich plnenia.

 5. Účtovníctvo a daňová agenda

  Kedy?

  V súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier a propagačných súťaží, si spoločnosť TIPOS musí tiež plniť podľa príslušných právnych predpisov svoje účtovné a daňové povinnosti, a tiež odvodové povinnosti (ktoré jej vyplývajú z regulácie hazardných hier). Vaše osobné údaje sa budú spracúvať v tejto súvislosti, ak ste fyzickou osobou, ktorá sa zúčastnila na hazardných hrách, previedla si prostriedky na hráčske konto alebo fyzickou osobou, ktorej je vyplácaná výhra alebo poskytované iné plnenia zo strany prevádzkovateľa (či už v hazardných hrách alebo propagačných súťažiach).

  Na aký účel?

  Ak je splnená podmienka uvedená vyššie – Vaše osobné údaje v dotknutom rozsahu (k tomu viď bližšie odpoveď na otázku č. 4) spracúvame na účel, ktorým je plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, cla a daní, ako aj povinností v oblasti vykonávania odvodov z hazardných hier a kontrola plnenia týchto povinností.

 6. Marketing

  Kedy?

  Ak ste udelili spoločnosti TIPOS súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely marketingu, ktorý využívame na našu propagáciu a propagáciu našich produktov, aby sme Vás o nich mohli informovať (ako klienti, potenciálni klienti alebo osoby, ktorým bolo zriadené hráčske konto).

  Na aký účel?

  Ak je splnená podmienka uvedená vyššie - Vaše osobné údaje v dotknutom rozsahu (k tomu viď bližšie odpoveď na otázku č. 4) spracúvame na účel, ktorým je propagácia prevádzkovateľa (spoločnosť TIPOS), jeho produktov, a povesti prevádzkovateľa, vrátane vysielania prostredníctvom internetu na vlastnú propagáciu, umiestňovania komunikátov v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vyhodnocovania efektívnosti marketingu (štatistické účely) a notifikácii hráčom so zriadeným hráčskym kontom v rámci informačného systému eTIPOS a kontrola plnenia týchto povinností.
  Upozornenie! V prípade tohto účelu ide o priamy marketing, preto k Vašim osobitným právam bližšie pozri otázku č. 9 k právu namietať!

  Spoločná informácia k účelom spracúvania:

  Uvedené neznamená, že sa Vaše osobné údaje automaticky vždy spracúvajú na všetky uvedené účely. Bude to vždy závisieť od toho, či boli splnené podmienky tam uvedené (napr. ak ste hráčom a pod.). Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti o tom, ktoré účely spracúvania sa Vás týkajú, neváhajte sa na nás obrátiť (k tomu viď bližšie odpoveď na otázku č. 14).

4. Aké osobné údaje spracúva spoločnosť TIPOS?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť TIPOS vždy na konkrétne určený účel, a to v rozsahu, ktorý potrebujeme na dosiahnutie výsledku (t.j. naplnenie účelu), pre ktorý ich spracúvame. Nižšie uvádzame rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame pre konkrétny účel. Dôležité je, že ide o maximálny rozsah, ktorý môže nastať v danom účele, neznamená to však, že aj vo Vašom prípade spracúvame úplne všetky uvedené osobné údaje. Spoločnosť TIPOS spracúva osobné údaje, ktoré získava od Vás (platí to pre všetky účely okrem ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, pri ktorom môžeme získavať dáta aj z iných zdrojov), preto platí, že spracúvame vždy osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli alebo umožnili zachytiť (napríklad scany dokladov, podpisy alebo zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam hráča hazardnej hry).

V prípade nasledovných účelov spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 1. Hráči hazardných hier:
  1. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, bankové spojenie, platobné transakcie, emailová adresa, doručovacia adresa, prihlasovacie meno, heslá, telefónne číslo, fotografia tváre na doklade, podpis, doklad totožnosti (druh dokladu, platnosť a vydanie dokladu, číslo dokladu), vrátane kópie, resp. elektronická kópia dokladu totožnosti a iného dokladu,
  2. údaje o podanej stávke, účasti v hre (vrátane porušenia povinností hráča alebo osoby, ktorá má hráčske konto), údaje o výhrach, logy, IP adresy, cookies, reklamácie, samovylúčenie hráča,
  3. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam hráča hazardnej hry,
  4. údaje uvedené v telefonickom rozhovore uskutočňovanom technickými pracovnými zariadeniami prevádzkovateľa v časovo obmedzenom rozsahu,
  5. údaje uvedené v elektronickej pošte odoslanej z pracovnej elektronickej adresy prevádzkovateľa a doručenú na túto adresu,
  6. ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.
 2. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:
  1. meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo iný pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, štátna príslušnosť, bankové spojenie, druh a číslo dokladu totožnosti, kópie alebo scany dokladov totožnosti alebo iných dokladov (údaj či ide o stratený alebo odcudzený doklad), fotografia tváre na doklade totožnosti/iných dokladoch, , údaj či ide o politicky exponovanú osobu, sankcionovanú osobu, údaj o konečnom užívateľovi výhod, podpis,
  2. údaje o osobe, ktorá koná v mene klienta (meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti),
  3. údaje o obchode/obchodnej transakcii, platbách, pôvode finančných prostriedkov, správanie pri zmluvnom vzťahu (najmä, ale nielen údaje o účasti v hre: priebeh hry, kolúzne hranie, matchfixing, IP adresa, cookies),
  4. meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, výška výhry (v súvislosti s overovaním výhry),
  5. údaje uvedené v telefonickom rozhovore uskutočňovanom technickými pracovnými zariadeniami prevádzkovateľa,
  6. údaje uvedené v elektronickej pošte odoslanej z pracovnej elektronickej adresy prevádzkovateľa a doručenú na túto adresu,
  7. ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel, a to najmä ale nielen podľa programu vlastnej činnosti prevádzkovateľa.
 3. Účastníci propagačných súťaží
  1. meno, priezvisko, emailová adresa, adresa, rodné číslo, telefónne číslo, vlastnoručný podpis,
  2. údaje o účasti v propagačnej súťaži (vrátane porušenia povinností), údaje o výhrach, číslo účtu, logy, nickname, reklamácie,
  3. IP adresa, cookies,
  4. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam,
  5. údaje uvedené v telefonickom rozhovore uskutočňovanom technickými pracovnými zariadeniami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
  6. údaje uvedené v elektronickej pošte odoslanej z pracovnej elektronickej adresy prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a doručené na túto adresu,
  7. elektronická kópia dokladu totožnosti za účelom overenia totožnosti výhercu (podozrenie 18+, porušenie štatútu apod.), číslo občianskeho preukazu,
  8. názov a link Facebook profilu pre zabezpečenie propagačnej súťaže,
  9. ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.
 4. Účtovníctvo a daňová agenda
  1. identifikačné údaje dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre spracúvanie osobných údajov na vymedzený účel (najmä titul, meno, priezvisko a iné identifikačné údaje používané najmä v oblasti informačných technológií),
  2. kontaktné údaje dotknutej osoby (najmä adresa, telefónne číslo, e-mail a bankové spojenie),
  3. údaje potrebné na vykonávanie úhrady dodaných tovarov a služieb, ako aj na úhradu príslušných daní, ciel, poplatkov, výhier a iných plnení,
  4. ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.
 5. Marketing
  1. meno, priezvisko, bydlisko, podpis, príznak súhlasu so spracúvaním osobných údajov, elektronická komunikácia, emailová adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies,
  2. ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.
  3. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti o tom, ktoré Vaše osobné údaje spracúvame, neváhajte sa na nás obrátiť (k tomu viď bližšie odpoveď na otázku č. 14).

5. Odkiaľ a na základe akej požiadavky získavame Vaše osobné údaje?

 1. Hráči hazardných hier: V tomto prípade získavame Vaše osobné údaje od Vás, ako dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade potrebné na uzavretie zmluvy, ale zároveň ide aj o zákonnú požiadavku. Ak máte záujem na poskytnutí služieb, ako je uvedené vyššie (viď bližšie k otázke č. 3), Vaše osobné údaje je potrebné nám poskytnúť vždy v potrebnom rozsahu, inak by sme Vám tieto služby nemohli poskytovať a teda by sme Vám nemohli umožniť zúčastniť sa hazardnej hry.
 2. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: V tomto prípade získavame Vaše osobné údaje od Vás, ako dotknutej osoby, ďalej z verejne dostupných zdrojov, z monitorovania obchodného vzťahu a od našich partnerov, ktorí s Vami prichádzajú do kontaktu (napríklad v kamenných zberniach). Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zákonnou požiadavkou, ktorú musíte splniť, ak chcete využívať služby, ktoré poskytuje spoločnosť TIPOS.
 3. Účastníci propagačných súťaží: V tomto prípade získavame Vaše osobné údaje od Vás, ako dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade potrebné na uzavretie zmluvy, ale zároveň ide aj o zákonnú požiadavku. Ak máte záujem na poskytnutí služieb, ako je uvedené vyššie (viď bližšie k otázke č. 3), Vaše osobné údaje je potrebné nám poskytnúť vždy v potrebnom rozsahu, inak by sme Vám tieto služby nemohli poskytovať a teda by sme Vám nemohli umožniť zúčastniť sa propagačnej súťaže.
 4. Účtovníctvo a daňová agenda: V tomto prípade získavame Vaše osobné údaje od Vás, ako dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade zákonnou požiadavkou, ktorú musíte splniť, ak chcete, aby boli vykonané platby a úhrady plnení.
 5. Marketing: V tomto prípade, získavame Vaše osobné údaje od Vás, ako dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je v tomto v prípade výlučne dobrovoľné a je výlučne na Vašom slobodnom rozhodnutí, nejde ani o zmluvnú, ani o zákonnú požiadavku. Ak nám ich neposkytnete, nebudeme Vás môcť aktívne informovať o našej spoločnosti TIPOS a jej službách.

6. Na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?

 1. Hráči hazardných hier:V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje na nasledovnom základe:
  1. zmluvný vzťah s príslušným hráčom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
  2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), v súvislosti so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje na nasledovnom základe:
  1. pracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) v súvislosti so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Účastníci propagačných súťaží: V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje na nasledovnom základe:
  1. zmluvný vzťah s príslušným účastníkom propagačnej súťaže (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
  2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) v súvislosti so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Účtovníctvo a daňová agenda: V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje na nasledovnom základe:
  1. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Marketing: V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje na nasledovnom základe:
  1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

7. Aké sú naše oprávnené záujmy?

Ako vyplýva z odpovede na otázku č. 6, naša spoločnosť TIPOS nespracúva žiadne Vaše osobné údaje na žiadne účely na základe oprávnených záujmov.

8. Aká je doba spracúvania Vašich osobných údajov?

Dobu spracúvania určujeme tak, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali v nevyhnutne potrebnom čase, ktorý je:

 • potrebný na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania a
 • počas ktorého nám trvá právny základ ich spracúvania (právna možnosť ich spracúvania).

Niekedy sa táto doba nedá presne určiť konkrétnym termínom, keďže závisí od iných skutočností (napr. trvanie nášho zmluvného vzťahu a pod.), pre tieto prípady Vám uvádzame spôsob jej určenia.

 1. Hráči hazardných hier:V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou TIPOS a následne 10 rokov od jeho ukončenia.
 2. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou TIPOS a počas 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo vykonania obchodu medzi Vami a našou spoločnosťou TIPOS, resp. aj dlhšie, ak o to požiada osobitný orgán (Finančná spravodajská jednotka).
 3. Účastníci propagačných súťaží V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje počas doby trvania propagačnej súťaže v súlade so štatútom a následne 10 rokov.
 4. Účtovníctvo a daňová agenda V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa doklady týkajú, resp. 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy doklady použili.
 5. Marketing V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje počas 5 rokov od udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu.

Po uplynutí príslušných dôb ukončíme spracúvanie Vašich osobných údajov pre príslušný účel a tieto vymažeme a riadne zlikvidujeme.

9. Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov?

Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú Vaše práva, ako dotknutej osoby, ktoré si môžete uplatniť voči spoločnosti TIPOS ako prevádzkovateľovi pričom ide najmä o tieto práva:

 1. Právo na informácie pri získavaní osobných údajov
  Právo na informácie znamená Vašu možnosť, ako dotknutej osoby, zistiť už pred, resp. pri získavaní Vašich osobných údajov ako bude spoločnosť TIPOS spracúvať Vaše osobné údaje, ako aj určené podmienky tohto spracúvania. Jeho obsahom je napríklad právo na informácie o totožnosti a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a jeho zodpovednej osoby, účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, oprávnených záujmoch, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov (ak existujú), doby ich uchovávania, výpočtu práv, ktoré máte, možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo informácie, či pri spracúvaní Vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu alebo cezhraničnému prenosu a pod. Spoločnosť TIPOS je povinná splniť si tieto povinnosti pri získavaní Vašich osobných údajov, ak sa získavajú od Vás (dotknutej osoby), v iných prípadoch v primeranej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, resp. najneskôr do prvého kontaktu s dotknutou osobou, ak sa majú osobné údaje použiť na komunikáciu.

  Ak by mala spoločnosť TIPOS v úmysle ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne Vám pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.

 2. Právo na prístup k údajom
  Právo na prístup zahŕňa nasledovné tri čiastkové práva Vás, ako dotknutej osoby:
  1. právo získať od spoločnosti TIPOS potvrdenie o tom, či spoločnosť TIPOS spracúva Vaše osobné údaje a ak áno,
  2. právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, teda spoločnosť TIPOS Vám poskytne kópiu Vašich osobných údajov (ako dotknutej osoby), ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže spoločnosť TIPOS účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. Môžete však požiadať o iný spôsob sprístupnenia.
  3. právo na súvisiace informácie, ktoré zahŕňa najmä:
   1. právo na informáciu o účeloch spracúvania,
   2. právo na informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov,
   3. právo na informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä informácia o príjemcoch v tretích krajinách alebo v rámci medzinárodných organizácií,
   4. právo na informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, a v prípade, ak to nie je možné, aspoň kritéria na jej určenie,
   5. právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
   6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
   7. právo na akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, z ktorého sa osobné údaje získali, ak sa nezískali od dotknutej osoby,
   8. v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) - právo na zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
   9. ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách (podľa článku 46 GDPR) týkajúcich sa prenosu.
 3. Právo na opravu
  V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť TIPOS neaktuálne, nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvieme. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 4. Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)
  Spoločnosť TIPOS je povinná Vaše osobné údaje vymazať ak je splnený niektorý z dôvodov:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (podľa článku 21 ods. 1 GDPR) a nad jej právami neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha (prevádzkovateľ teda osobné údaje vymaže, ak mu to ukladajú takéto právne predpisy),
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak sú na to splnené podmienky (viď nižšie), spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzíme. Ak sa spracúvanie obmedzí, takéto osobné údaje sa okrem ich uchovávania, spracúvajú výlučne:
  1. Vašim súhlasom alebo
  2. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

  Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, budeme ako prevádzkovateľ informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

  1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 6. Právo namietať

  Máte právo, ako dotknutá osoba kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov:

  1. z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie,a to v nasledovných prípadoch spracúvania, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na nižšie uvedených ustanoveniach GDPR:
   1. v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo
   2. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
   Dôsledky: V prípade namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  2. ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu,vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
  3. v súvislosti s poskytovaním služieb poskytovaných na diaľku prostredníctvom spojenia elektronickými zariadeniami, môžete, ako dotknutá osoba, uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
  4. z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie,ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely (podľa článku 89 ods. 1 GDPR), s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu.
 7. Právo na prenosnosť údajov

  Dotknutá osoba má právo:

  1. získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v určenom formáte, ktorý umožňuje prenos (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a
  2. preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
   1. sa spracúvanie zakladá na súhlase (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR), alebo na zmluve (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a
   2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
   Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, avšak nesmie to mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 8. Právo podať sťažnosť

  V prípade akýchkoľvek pochybností s dodržiavaním povinností pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou TIPOS máte právo podať sťažnosť vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

 9. 10. Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov?

  Ak ste našej spoločnosti TIPOS udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou TIPOS na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Spoločnosť TIPOS takéto osobné údaje vyhľadá a vymaže, a teda prestane spracúvať. Odvolanie súhlasu môžete vykonať obdobne, ako ste ho udelili, t.j. nasledovne: aktívnym zrušením súhlasu so zasielaním marketingových informácií v rámci webovej stránky www.etipos.sk v časti Moje konto -> Osobné údaje alebo zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov spoločnosti TIPOS, kontaktné údaje dpo@tipos.sk.

  V prípade registrácie pre SMS stávky je zrušenie súhlasu so zasielaním marketingových informácií možné vykonať zaslaním SMS správy BEZREKLAMY z registrovaného telefónneho čísla na číslo 3333 alebo zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu na dpo@tipos.sk s uvedením informácie, že požiadavka sa týka SMS registrácie vrátane zaslania dotknutého registrovaného telefónneho čísla. Za účelom potvrdenia totožnosti môže byť požadované telefonické overenie telefónneho čísla alebo zaslanie spätnej SMS správy o SMS registrácii.

  Pre úplnosť je potrebné uviesť, že hoci spoločnosť TIPOS ukončí spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa zakladá na Vašom súhlase, a tieto osobné údaje riadne zlikviduje, nemusí to vždy znamenať, že už spoločnosť TIPOS nebude spracúvať žiadne Vaše osobné údaje v žiadnom rozsahu. Dôvodom je to, že môže napríklad existovať iný účel spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý sa zakladá na inom právnom dôvode než na Vašom súhlase, napr. na zmluve, ktorá medzi nami existuje alebo našej zákonnej povinnosti.

  Ak teda odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov bude to znamenať nasledovné:

  1. okamžite prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na účel, pre ktorý sa spracúvali na základe Vášho súhlasu a Vaše osobné údaje z príslušných databáz, vedených pre daný účel, vymažeme,
  2. ak neexistuje iný účel, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje inak, než na základe Vášho súhlasu - spoločnosť TIPOS nebude Vaše osobné údaje už spracúvať vôbec v žiadnom rozsahu,
  3. ak existuje iný účel, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje inak, než na základe Vášho súhlasu na daný účel - spoločnosť TIPOS bude Vaše osobné údaje spracúvať avšak iba pre tento iný účel.
  K existujúcim účelom - viď bližšie otázku č. 3.

  11. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje poskytuje spoločnosť TIPOS nasledovným kategóriám príjemcov:

  1. oprávneným osobám: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť TIPOS spracúva Vaše osobné údaje, a to:
   1. osoby, ktoré sú členmi orgánov spoločnosti (predstavenstva alebo dozornej rady) a
   2. zamestnanci spoločnosti TIPOS
  2. sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť TIPOS zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia spoločnosti TIPOS,
  3. iným prevádzkovateľom: napríklad advokátskym kanceláriám, audítorom, daňovým poradcom, ktorých služby spoločnosť TIPOS využíva.

  12. Kde sa môžete obrátiť s uplatnením Vašich práv a ako?

  So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť TIPOS alebo jej zodpovednú osobu, a to na kontaktné údaje uvedené vyššie.

  Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (viď odpoveď č. 9).

13. Aké sú najdôležitejšie právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov?

Európsky rámec

 • Charta základných práv Európskej únie
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Národná legislatíva

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov