Partnerstvo

Podľa internej smernice spoločnosti, ktorá upravuje partnerstvá, sa partnerstvo využíva za účelom podpory projektu zmluvnej strany (partnera) v týchto oblastiach:

  1. realizácie alebo rozvoja telovýchovy alebo športu,
  2. tvorby, rozvoja, ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt,
  3. tvorby a rozvoja umenia a realizácie kultúrnych aktivít,
  4. tvorby, rozvoja a realizácie aktivít audiovízie a kinematografie,
  5. start up-ov a inovácií kreatívneho priemyslu,
  6. ochrany a obnovy životného prostredia,
  7. ochrany zdravia obyvateľstva,
  8. výchovy, vzdelávania a vedy,
  9. inej ako je uvedené v bodoch 1. až 8., ak aktivita spĺňa podmienku všeobecne prospešného cieľa a synergického efektu.

Právo na prezentáciu je stanovené obsiahlejšie než je uvedené pri športovom sponzoringu, od partnera sa vyžaduje široký rozsah mediálneho plnenia.

S partnerom je po schválení príslušného projektu Predstavenstvom spoločnosti uzatvorená Zmluva o partnerstve, ktorá sa uzatvára za podmienok stanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Partner je povinný uviesť a preukázať spoločnosti TIPOS spôsob použitia platieb na projekt (predložiť faktúry s bankovými výpismi o úhrade), pričom použitie týchto platieb je účelovo viazané tak, ako je stanovené podľa podmienok Zmluvy o partnerstve.