Dar

Spoločnosť poskytuje dary najmä na podporu:

a) verejno-prospešných aktivít a regionálneho rozvoja,
b) športu,
c) vzdelávania, vedy a školstva,
d) detí, mládeže a seniorov,
e) kultúry a zachovania kultúrnych hodnôt,
f) sociálnych projektov a znevýhodnených skupín občanov,
g) zdravotníctva,
h) ochrany životného prostredia,
i) ochrany kultúrneho dedičstva,
j) obnovy kultúrnych pamiatok.

O poskytnutie daru môže požiadať tento žiadateľ:

a) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, okrem obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Maximálna suma jedného daru poskytnutého žiadateľovi môže byť 20 000 EUR, žiadateľ môže dostať dar raz za dvadsaťštyri (24) mesiacov.