Loto

Žrebujeme o Na podanie zostáva

Rozhodnutie o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania

Článok 1

Podľa článku 30 Herného plánu číselných lotérií vyhlasujem konanie prémiového žrebovania

Článok 2

Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže, výška finančnej prémie a prémiové obdobie

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Prémiové žrebovanie je vyhlásené na obdobie od 11. júla 2021 do 18. augusta 2021 a platí na 12 (dvanásť) stávkových období.
 3. Celková prémiová výherná kvóta je 191 171,64 EUR (slovom: stodeväťdesiatjedentisíc stosedemdesiatjeden eur šesťdesiatštyri centov).
 4. Termíny a počty výhier na prémiové žrebovanie:
  Dátum prémiového žrebovania Deň prémiového žrebovania Počet výhier v prémiovom žrebovaní Druh výhry v prémiovom žrebovaní Výška výhier na jedno prémiové žrebovanie v EUR
  11.7.2021 nedeľa 1 finančná výhra 7 500,00 €
  14.7.2021 streda 1 finančná výhra 7 500,00 €
  18.7.2021 nedeľa 1 finančná výhra 7 500,00 €
  21.7.2021 streda 1 automobil 41 223,88 €
  25.7.2021 nedeľa 1 finančná výhra 7 500,00 €
  28.7.2021 streda 1 finančná výhra 7 500,00 €
  1.8.2021 nedeľa 1 automobil 41 223,88 €
  4.8.2021 streda 1 finančná výhra 7 500,00 €
  8.8.2021 nedeľa 1 finančná výhra 7 500,00 €
  11.8.2021 streda 1 automobil 41 223,88 €
  15.8.2021 nedeľa 1 finančná výhra 7 500,00 €
  18.8.2021 streda 1 finančná výhra 7 500,00 €
  Spolu   12   191 171,64 €
        Finančné výhry spolu 67 500,00 €
        Automobily spolu 123 671,64 €
 5. Výška jednotkovej peňažnej výhry na prémiové žrebovanie dňa 11. 7. 2021, 14. 7. 2021, 18. 7. 2021, 25. 7. 2021, 28. 7. 2021, 4. 8. 2021, 8. 8. 2021, 15. 8. 2021 a 18. 8. 2021 sa stanovuje na 7 500,00 EUR (slovom: sedemtisíc päťsto eur nula centov). Hodnota nepeňažnej výhry na prémiové žrebovanie dňa 21. 7. 2021, 1. 8. 2021 a 11. 8. 2021 je 41 223,88 EUR (slovom: štyridsaťjedentisíc dvestodvadsaťtri eur osemdesiatosem centov). Počas každého prémiového žrebovania budú vyžrebované prémiové výhry v počtoch a termínoch podľa ods. 4 čl. 2 v podobe peňažnej výhry v hodnote 7 500,00 EUR alebo nepeňažnej výhry - osobného automobilu KIA OPTIMA v hodnote 41 223,88 EUR (slovom: štyridsaťjedentisíc dvestodvadsaťtri eur osemdesiatosem centov).

Článok 3

Herné podmienky stanovené pre prémiové žrebovanie, spôsob prémiového žrebovania

 1. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú stávky v číselnej lotérii LOTO, ktoré sú uzatvorené na konkrétne prémiové žrebovania počas vyhláseného prémiového obdobia podľa článku 2 odsek (4).
 2. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú aj predplatné stávky, ktoré v rámci uzatvoreného predplatného obdobia sú platné pre prvé prémiové žrebovanie dňa 11. júla 2021 a prípadne ďalšie prémiové žrebovania.
 3. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky bez ohľadu na to, akým technologickým systémom (terminál, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú prémiové podmienky uvedené v odsekoch (1) a (2).
 4. V prémiovom žrebovaní sa vyžrebuje generátorom náhodných čísel unikátny prémiový kód uvedený na potvrdení o uzatvorení stávky. Prémiový kód sa zúčastňuje konkrétneho žrebovania, na ktoré bola stávka uzatvorená. Prémiový kód bude zaradený do prémiového žrebovania v závislosti od počtu uzatvorených tipov na jednej stávke.

Článok 4

Výherné prémiové podmienky

 1. Výhru v prémiovom žrebovaní získa stávka, ktorá splní herné prémiové podmienky uvedené v článku 3.

Článok 5

Pravidlá uplatnenia nároku na výhru, overovania a prevzatia výhry

 1. Hráč si uplatňuje nárok na výhru v lehote na uplatnenie nároku na výhru stanovenou v Hernom pláne číselných lotérií.
 2. Nepeňažnú výhru je prevádzkovateľ povinný odovzdať výhercovi po overení nároku na výhru v sídle prevádzkovateľa, alebo na inom mieste určenom prevádzkovateľom, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia tohto nároku. Nepeňažnú výhru nie je možné zameniť za inú nepeňažnú alebo peňažnú výhru.

Článok 6

Záverečné ustanovenia
Toto Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 28. apríla 2021.