Expres súťaž

Štatút reklamnej a propagačnej súťaže s názvom

„Tipovačka s Tiposom" z 8. apríla 2020


1. Základné ustanovenia 

1.1. Reklamnú a propagačnú súťaž „Tipovačka s Tiposom" (ďalej ako „súťaž") vyhlasuje a organizuje spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v OR OS BA I., odd.: Sa, vl. č.: 499/B (ďalej ako „organizátor"). Realizáciu súťaže zabezpečuje EXPRES MEDIA k. s., Vrútocká 48, 821 04, Bratislava, IČO: 357 92 094, IČ DPH: SK2020223216, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č.: 1353/B (ďalej ako „realizátor súťaže") ako media representative vysielateľa Rádia Expres spoločnosti D.EXPRES, k. s. so sídlom: Vrútocká 48, Bratislava, PSČ: 821 04, IČO: 35 709 651 zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sr, vl. č.: 1351/B. 

1.2. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút"), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

2. Účel

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť informovanosť o službách organizátora súťaže.

3. Trvanie súťaže

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v termíne od 08.04.2020 do 13.05.2020; žrebovanie sa uskutoční každý pracovný deň v termíne od 08.04.2020 do 13.05.2020.

4. Podmienky účasti v súťaži

4.1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky nasledovné podmienky:
   4.1.1 je spôsobilá na právne úkony, 
   4.1.2 ku dňu prihlásenia sa do súťaže dovŕšila 18 rokov, 
   4.1.3 nie je evidovaná v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier
   4.1.4 a ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže
               (ďalej len ako „súťažiaci").

4.2. Organizátor má v prípade pochybnosti o veku výhercu právo požiadať ho o predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku.

4.3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k realizátorovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, stráca nárok na výhru; posúdenie podmienok pre stratu nároku prislúcha organizátorovi súťaže.

4.4. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa podmienky určené pre súťažiaceho podľa bodu 4.1. článku 4 štatútu, potom platí:
   4.4.1. organizátor môže túto osobu kedykoľvek zo súťaže vylúčiť a
   4.4.2. takejto osobe nevzniká nárok na výhru, a to ani v prípade, ak by bola vyžrebovaná za podmienok určených štatútom a splnila ostatné podmienky na výhru podľa štatútu.

5. Pravidlá

5.1. Úlohou súťažiacich pri zapojení sa do súťaže (ako podmienka účasti v súťaži) je zaregistrovať sa do súťaže v termíne jej konania prostredníctvom formulára zverejneného na www.expres.sk, v ktorom uvedú svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail). Vo formulári zároveň uvedú aj dátum narodenia, ako potvrdenie, že súťažiaci dovŕšil vek 18 rokov. Takýmto zapojením sa do súťaže súťažiaci vyjadruje svoj súhlas podľa bodu 9.7 článku 9 štatútu. 

5.2. Spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich podľa bodu 5.1 štatútu budú každý pracovný deň v období od 08.04.2020 do 13.05.2020 v každom súťažnom vstupe náhodne vyžrebovaní dvaja (2) súťažiaci, s ktorými sa telefonicky spojí moderátor Rádia Expres v živom vysielaní.

5.3. Úlohou súťažiacich podľa bodu 5.2 štatútu je odpovedať na súťažnú otázku zadanú moderátorom, pričom odpoveď na túto otázku je číselná. Súťažiaci odpovedajú v poradí, v akom boli vyžrebovaní do súťaže a ich odpovede sú nasledovné - prvý súťažiaci zverejní svoju číselnú odpoveď a druhý súťažiaci následne určí, či je správna odpoveď vyššia (odpoveď „VIAC") alebo nižšia (odpoveď „MENEJ") ako odpoveď prvého súťažiaceho. Ten súťažiaci, ktorého odpoveď bude bližšie k správnej odpovedi, stáva sa výhercom a získava výhru špecifikovanú v článku 6. tohto štatútu.

5.4. Raz registrovaný súťažiaci je zaraďovaný do každého žrebovania. Jeden súťažiaci môže vyhrať aj viac výhier.

6. Výhra

6.1. Výhrami v súťaži prebiehajúcej vo vysielaní Rádia Expres môžu byť:
   6.1.1. žreby okamžitých lotérií, ako hazardných hier prevádzkovaných organizátorom, v celkovej hodnote 100 EUR na    jednotlivú výhru, a to za podmienok určených v bode 6.2. a 6.4. článku 6. štatútu,
   6.1.2. kredit v celkovej hodnote 100 EUR na jednotlivú výhru do internetovej platformy organizátora na webovom sídle www.tipos.sk, ktorá zahŕňa internetovú herňu a internetové kasíno (ďalej ako „internetová herňa"), prostredníctvom ktorej sa môže hráč cez hráčske konto zúčastniť hazardných hier prevádzkovaných organizátorom ako internetové hry, a to za podmienok určených v bode 6.3. a 6.4. článku 6. štatútu.

6.2. Výhrou sú žreby v okamžitej lotérii podľa určenia organizátora, t.j. organizátor určí žreby v ktorej okamžitej lotérii prevádzkovanej organizátorom budú predmetom výhry a v akom počte, pričom tieto žreby budú pre jednu výhru v celkovej hodnote 100 EUR, ktorá predstavuje súčet cien jednotlivých žrebov okamžitých lotérií podľa príslušného herného plánu, ktorý sa na nich aplikuje. Hodnota výhry tak predstavuje ceny žrebov (sumy vkladov), ktoré by musel výherca v súťaži, ako hráč, uhradiť v prípade zapojenia do príslušnej hazardnej hry. Žreby budú doručené výhercovi za podmienok určených v článku 7 štatútu. 

6.3. Výhrou je kredit do internetovej herne v celkovej hodnote 100 EUR, ktorý predstavuje finančné prostriedky, ktoré môže výherca v súťaži ako hráč využiť podľa vlastného uváženia ako vklad pri účasti v akýchkoľvek hazardných hrách prevádzkovaných organizátorom ako internetových hrách v internetovej herni, okrem stolových hier. Výhra, ktorou je kredit do internetovej herne, je časovo limitovaná a je možné ju využiť zapojením sa do príslušnej hazardnej hry, ktorá je prevádzkovaná ako internetová hra, najneskôr do 31.5.2020. 

6.4. Organizátor určí na základe vlastného rozhodnutia, ktorá z výhier sa bude žrebovať v danom žrebovaní podľa bodov 6.1. až 6.3. článku 6. štatútu, a to spravidla dva dni pred daným žrebovaním, najneskôr však v deň predchádzajúci žrebovaniu, pričom takéto určenie plánovaných výhier zverejní v rovnakej lehote na webovom sídle organizátora www.tipos.sk a realizátora súťaže www.expres.sk, prípadne v deň žrebovania aj v živom vysielaní Rádia Expres prostredníctvom moderátora.

6.5. Celkovo bude v súťaži 22 výhercov, ktorí získajú celkovo 22 výhier, každá v hodnote 100 EUR, a to podľa ich určenia v zmysle bodov 6.1. až 6.4. článku 6. štatútu.

6.6. Výhry do súťaže vo vysielaní a ich odovzdanie zabezpečí organizátor súťaže.

6.7. Výhra zo súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane; nominálna hodnota každej jednej výhry v tejto súťaži je 100 EUR. 

6.8. Výherca berie na vedomie, že:
   6.8.1. sa využitím výhry zapája do príslušnej hazardnej hry za podmienok určených príslušným herným plánom, ktorý sa aplikuje na danú hazardnú hru a ktorý je zverejnený na webovom sídle www.tipos.sk a zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o hazardných hrách");
   6.8.2. v prípade výhry, ktorou je kredit do internetovej herne organizátora, sa na jej využitie vyžaduje zriadenie, resp. existencia riadneho hráčskeho konta, ktoré je hráčskym účtom podľa zákona o hazardných hrách, pričom na jeho zriadenie musia byť splnené osobitné podmienky a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o hazardných hrách a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, Herného plánu hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu a Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom; ak tieto nie sú splnené, výherca nemôže výhru využiť; hráčske konto je možné si zriadiť na www.tipos.sk, kde sú rovnako zverejnené všetky informácie k tomu potrebné;
   6.8.3. výhru, ktorou je kredit do internetovej herne, nie je možné využiť pri hráčskom konte, ktoré je blokované;
   6.8.4. výhry je možné získať a využiť aj opakovane, t.j. napríklad je možné viackrát získať výhru, ktorá je kreditom do internetovej herne;
   6.8.5. na využitie výhry musí spĺňať určené podmienky na zapojenie sa do príslušnej hazardnej hry, ktoré vyplývajú zo zákona o hazardných hrách a príslušného herného plánu, ktorý sa na danú hazardnú hru aplikuje a tiež zo všeobecných obchodných podmienok, ak sa tieto majú na danú hazardnú hru aplikovať, výhru inak nie je možné využiť.

7. Odovzdanie výhry

7.1. Výhra v súťaži prebiehajúcej vo vysielaní Rádia Expres bude každému výhercovi odovzdaná zo strany organizátora súťaže. Po tom, čo bude známy výherca zo vstupu s moderátorom, sa s ním telefonicky spojí realizátor súťaže a požiada výhercu o oznámenie osobných údajov za účelom odovzdania výhry - meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, na ktorú chce, aby mu bola výhra doručená. Ak sa nebude vedieť realizátor spojiť ani opakovane s výhercom, tak takýto výherca stráca nárok na výhru; posúdenie podmienok pre stratu nároku prislúcha organizátorovi súťaže.
7.2. Výhry sa výhercom odovzdajú nasledovným spôsobom:
   7.2.1. výhra podľa bodu 6.1.1. článku 6 štatútu bude doručená na adresu uvedenú výhercom pri jeho kontaktovaní podľa bodu 7.1. článku 7. štatútu,
   7.2.2. výhra podľa bodu 6.1.2. článku 6 štatútu bude výhercovi odovzdaná doručením jedinečného kódu, prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú výhercom pri jeho kontaktovaní podľa bodu 7.1. článku 7. štatútu; výherca následne musí zadať jedinečný kód po prihlásení sa do hráčskeho konta v položke Vklady -> Doplniť účet -> Bankový portál (položka Marketingový kód) -> pole Marketingový kód. Po zadaní jedinečného kódu sa v príslušnej sekcii internetovej herne navýši hodnota na hráčskom konte výhercu.

8. Osobné údaje a osobnostné práva

Organizátor informuje súťažiaceho ako účastníka súťaže (t. j. dotknutú osobu) o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účasťou v súťaži na základe podmienok tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov (i) účastníka a (ii) výhercu, pričom organizátor je v postavení prevádzkovateľa. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú sprístupnené na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia a na webovej stránke www.expres.sk v Zásadách ochrany osobných údajov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky statny.dozor@pdp.gov.sk. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia a na webovej stránke www.expres.sk v Zásadách ochrany osobných údajov.

Organizátor súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu nasledovne:

Prevádzkovateľ osobných údajov: 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v OR OS BA I., odd.: Sa, vl. č.: 499/B

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa je možné obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov v TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., a to emailom na dpo@tipos.sk alebo na emailovú adresu sprostredkovateľa gdpr@expres.sk.

Účel spracúvania: organizácia reklamnej a propagačnej súťaže „Tipovačka s Tiposom", t.j. prevádzkovanie propagačnej súťaže prevádzkovateľom s právnym základom, pri ktorom poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy, ale zároveň ide aj o zákonnú požiadavku. (Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia - informácie k účelu „Účastníci propagačných súťaží").

Kategórie osobných údajov účastníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, iné osobné údaje potrebné za účelom overenia účastníka (ako súťažiaceho) alebo potrebné za účelom organizovania súťaže, vrátane zvukového záznamu hlasového prejavu

Kategórie osobných údajov výhercov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa na doručovanie, iné osobné údaje potrebné za účelom overenia výhercu alebo doručenia výhry alebo potrebné za účelom organizovania súťaže, vrátane zvukového záznamu hlasového prejavu

Kategória príjemcov osobných údajov: 
pre prevádzkovateľa získa osobné údaje realizátor súťaže, ktorý je sprostredkovateľom - spoločnosť EXPRES MEDIA k. s., Vrútocká 48, 821 04, Bratislava, IČO: 357 92 094, IČ DPH: SK2020223216, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1353/B, ktorý je oprávnený spracúvať údaje prostredníctvom vysielateľa rozhlasovej programovej služby Rádia Expres - spoločnosti D.EXPRES, k.s., sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1351/B, IČO: 35 709 651; k ďalším kategóriám príjemcov pozri informácie na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia.

Osobnostné práva
Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže, zároveň udeľuje organizátorovi súťaže bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na použitie jeho zvukového záznamu v súvislosti so súťažou; organizátor súťaže je oprávnený postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu - vysielateľa Rádia Expres. 

9. Osobitné ustanovenia

9.1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu, to neplatí pre hazardné hry, ktorých sa výherca prostredníctvom výhry zúčastní.

9.2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

9.3. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

9.4. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.

9.5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo tento štatút súťaže a jej pravidlá.

9.6. Účastníci súťaže (súťažiaci) sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.tipos.sk a realizátora súťaže www.expres.sk.

9.7. Zapojením sa do súťaže za podmienok určených štatútom vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu, čím vzniká medzi súťažiacim a organizátorom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmto štatútom.

9.8. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.9. Súťažiaci sa môže na organizátora obrátiť so svojou reklamáciou v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, a to písomným podaním zaslaným na adresu sídla organizátora (bod 1.1 štatútu). Súťažiaci je povinný sa obracať s akýmikoľvek reklamáciami v súvislosti s jeho účasťou v súťaži výlučne na organizátora spôsobom tu uvedeným. Reklamácia doručená akejkoľvek inej osobe, a to aj osobám, ktoré organizátor používa v súvislosti so zabezpečením prevádzkovania súťaže, sa nepovažuje za kvalifikovanú, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Po doručení reklamácie organizátor túto vybaví bezodkladne, najneskôr v lehote určenej príslušnými právnymi predpismi.

V Bratislave dňa 8.4.2020 
Dátum: 29. 10. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.