VOP - O2 Slovakia

Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri uzatváraní stávok prostredníctvom mobilných telefónov

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. (ďalej len „TIPOS“ alebo „spoločnosť TIPOS“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa Zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREAMBULA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky popisujú podmienky a spôsob zapojenia sa do hazardných hier prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS v spolupráci s mobilným operátorom, spoločnosťou O2 Slovakia, s. r. o. (ďalej len spoločnosť „O2 Slovakia“). Toto zapojenie je založené na SMS službe O2 Slovakia, pričom hráč uhradí vklad do hry (cenu stávky) až na základe faktúry vystavenej spoločnosťou O2 Slovakia alebo sa vklad uhradí z predplateného kreditu hráča.

Čl. 1
Predmet úpravy

 1. Predmetom Všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností hráča a spoločnosti TIPOS pri prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje spoločnosť TIPOS pri prijímaní stávok na hazardné hry prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete a koncových zariadení, najmä mobilných telefónov s využitím služby posielania a prijímania krátkych textových správ (ďalej len „Služba “).
 2. Spoločnosť TIPOS v rámci poskytovanej Služby umožňuje hráčovi najmä:
  1. aktivovať telefónne číslo priradené k SIM karte, ktorá je na základe uzatvorenej zmluvy o pripojení so spoločnosťou O2 Slovakia registrovaná v systémoch spoločnosti O2 Slovakia na hráča (ďalej len „mobilné telefónne číslo“), pre uzatváranie stávok prostredníctvom využitia Služby; zoznam hazardných hier, pri ktorých je možné uzatváranie stávok prostredníctvom Služby bude vždy aktuálne zverejnený na internetovej stránke www.tipos.sk, pričom TIPOS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku týchto hazardných hier,
  2. uzatvárať stávky v ktorejkoľvek hre, kde to TIPOS umožňuje; maximálna výška vkladu pre jednotlivé hry je limitovaná herným plánom pre každú prevádzkovanú hru,
  3. kedykoľvek mobilné telefónne číslo zablokovať pre uzatváranie stávok prostredníctvom Služby, a to spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 3. Podmienky spoločnosti O2 Slovakia pre využívanie Služby stanovuje spoločnosť O2 Slovakia (napr. maximálnu súhrnnú hodnotu stávok v kalendárnom mesiaci, poplatok za SMS a pod.). Poskytovanie Služby je teda podmienené aj splnením podmienok stanovených spoločnosťou O2 Slovakia, ktoré budú zverejnené na www.tipos.sk a www.o2.sk.

Čl. 2
Aktivovanie Služby

 1. Mobilné telefónne číslo bude aktivované pre prijímanie stávok prostredníctvom Služby, pokiaľ:
  1. hráč vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je v zmysle Zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,
  2. mobilné telefónne číslo nie je pre Službu blokované rozhodnutím spoločnosti O2 Slovakia.Hráč zodpovedá za škodu, ktorá vznikne ako dôsledok toho, že vyhlásenie podľa písmena a) nie je pravdivé.
 2. Po splnení podmienok uvedených v ods. 1 a po splnení ďalších podmienok uvedených na internetovej stránke www.tipos.sk bude hráčovi aktivovaná Služba.
 3. Hráčom a osobou, ktorej bude aktivovaná Služba, môže byť len osoba, ktorej platný právny poriadok umožňuje zúčastňovať sa ako hráčovi na hazardných hrách.
 4. Spoločnosť TIPOS je oprávnená stanoviť maximálny možný jednorazový vklad do hry, a to v súlade s Európskymi štandardmi zodpovedného hrania, ku ktorým sa spoločnosť TIPOS prihlásila, ako aj z bezpečnostných dôvodov. Výška tejto sumy je zverejnená na stránke www.tipos.sk. TIPOS je oprávnený kedykoľvek túto čiastku upraviť. Spoločnosť O2 Slovakia je oprávnená stanoviť maximálny mesačný objem vkladov, a to aj pre každé číslo individuálne.
 5. Službu nie je možné aktivovať pre mobilné telefónne čísla, pre ktoré bola vydaná viac ako jedna SIM karta (resp. takáto požiadavka sa bude riešiť individuálne), alebo ak nie sú splnené iné, spoločnosťou O2 Slovakia stanovené podmienky na aktiváciu a využívanie Služby a jej elektronických komunikačných služieb, pokiaľ tak určí spoločnosť O2 Slovakia.

Postup pri aktivovaní mobilného telefónneho čísla:

Registrácia mobilného telefónneho čísla (ďalej aj „MT“) prebieha dvojkrokovo. Odoslaním PRÁZDNEJ SMS správy na číslo 3333 si tipujúci vyžiada registráciu svojho čísla MT v systéme prevádzkovateľa. Ak sú splnené všetky požadované podmienky pre dané číslo MT a dané číslo MT ešte nie je v systéme registrované, je tipujúci vyzvaný k potvrdeniu registrácie zaslaním ANO na číslo 3333. Registrácia je potvrdená spätnou SMS správou.

Registráciu MT je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS správy STOP z registrovaného MT na číslo 3333. Zaslaním SMS správy STOP na číslo 3333 z neregistrovaného čísla MT sa dané číslo MT pre využívanie danej služby u prevádzkovateľa zablokuje.

Čl.3
Využívanie Služby

 1. Hráč je oprávnený kedykoľvek uzatvárať stávky, s výnimkou času určenému technologickej prestávke, alebo keď to nie je možné z technických dôvodov, alebo keď to neumožňujú platné právne normy. O každej technologickej prestávke bude hráč informovaný na internetovej stránke www.tipos.sk, pokiaľ táto bola plánovaná.
 2. Hráč môže kedykoľvek, s výnimkou času definovaného v odseku 1 tohto článku, uzatvoriť stávky v hazardných hrách, avšak vždy len za splnenia podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a podmienok spoločnosti O2 Slovakia pre poskytovanie jej služieb. Uzatvárať stávky podľa tohto odseku je možné len v hazardných hrách, pri ktorých to umožňuje herný plán hry a TIPOS.
 3. TIPOS je oprávnený kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť zoznam hazardných hier, pri ktorých bude môcť hráč využívať túto službu. Pokiaľ TIPOS zúži zoznam hazardných hier, pri ktorých hráč využíval službu, TIPOS je povinný zabezpečiť, aby výhry z hazardných hier, v ktorých hráč vykonal stávku a uhradil vklady prostredníctvom Služby, boli hráčovi vyplatené spôsobom podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo herného plánu platného pre príslušnú hazardnú hru.
 4. Pokiaľ je výška peňažnej čiastky, ktorú má hráč k dispozícii, nižšia ako minimálny vklad potrebný na účasti v hazardnej hre (napríklad nedostatočná výška kreditu na predplatenej karte, kredit pozostávajúci už len z bonusového kreditu a pod.),, stávka nebude prijatá. Stávka nebude prijatá ani v prípade, ak nie sú splnené všetky podmienky stanovené spoločnosťou O2 Slovakia pre poskytovanie jej služieb (napr. hráč neuhradil včas svoje splatné záväzky voči spoločnosti O2 Slovakia).
 5. Cena za stávky uzatvorené prostredníctvom Služby bude hráčovi vyúčtovaná v pravidelnom vyúčtovaní elektronických komunikačných a iných služieb prostredníctvom spoločnosti O2 Slovakia, pokiaľ hráč využíva tzv. paušálne služby spoločnosti O2 Slovakia. Pokiaľ hráč využíva predplatené služby, bude čiastka rovnajúca sa cene stávky odrátaná z predplateného kreditu. Všetky SMS správy medzi hráčom a prevádzkovateľom v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sú bezplatné, s výnimkou SMS správy, ktorou sa uzatvára stávka. Táto SMS je spoplatnená ešte tzv. telekomunikačným poplatkom v sume štandardnej ceny pre tento typ SMS podľa aktuálneho cenníka spoločnosti O2 Slovakia. Spoločnosť O2 Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek toto zmeniť (napríklad spoplatniť aj iné súvisiace sprievodné SMS). Kompletný cenník je v prílohe týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 6. TIPOS je oprávnený kedykoľvek zrušiť hráčom definované automatické opakované uzatváranie stávok pre mobilné telefónne číslo v prípade, že pokusy o takto podané stávky v bezprostrednej minulosti opakovane končili neúspechom (napr. z dôvodu zablokovania mobilného telefónneho čísla, preneseniu mobilného čísla k inému mobilnému operátorovi, nedostatku kreditu a pod.)

Postup pri uzatvorení stávky prostredníctvom Služby:

Prostredníctvom MT s číslom registrovaným v systéme prevádzkovateľa má tipujúci možnosť podávať stávky na číselné lotérie LOTO, LOTO+JOKER, LOTO 5 z 35, LOTO 5 z 35+JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY+ EUROMILIÓNY JOKER, EUROJACKPOT, EUROJACKPOT+ EUROJACKPOT JOKER, KENO 10 a KENO 10+KENO JOKER. Tipujúci podáva stávku zaslaním SMS správy na číslo 3333 v požadovanom formáte pre danú hazardnú hru. Cena stávky je tipujúcemu zohľadnená vo vyúčtovaní za služby spoločnosti O2 Slovakia a zodpovedá platným cenám za stávku prijatú ostatnými kanálmi pre príjem stávok prevádzkovateľom. Prijatie každej stávky je potvrdené spätnou SMS správou obsahujúcou okrem iného číslo stávky v systéme (ID_STAVKY), dátum žrebovania, cenu stávky a tipované čísla.

 1. LOTO

  systém rozpoznáva nasledovné platné formáty odoslaných SMS správ:

  LOTO 1 2 3 4 5 6
  LOTO 1 2 3 4 5 6 J
  LOTO Q
  LOTO Q J
  LOTO 1 2 3 4 5 6 D
  LOTO 1 2 3 4 5 6 J D
  LOTO Q D
  LOTO Q J D
  LOTO 1 2 3 4 5 6 O
  LOTO 1 2 3 4 5 6 J O
  LOTO Q O
  LOTO Q J O
  LOTO B
  LOTO B D
  LOTO B O
  LOTO STOP O
  kde čísla 1 až 6 reprezentujú tipované čísla, každé v rozsahu 1 – 49. Písmeno J znamená, že tipujúci uzatvára zároveň stávku na doplnkovú hru JOKER. Písmeno Q (quick tip) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku s náhodným výberom tipovaných čísel. Písmeno D (double) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku na dve predplatné obdobia. Písmeno O (opakovanie) znamená, že hráč zapne automatické opakovanie uzatvorenia stávky na každé žrebovanie až do vydania pokynu LOTO STOP O. V prípade voľby náhodného výberu a opakovania (Q O), bude pre každé žrebovanie vygenerovaný nový náhodný tip. Písmeno B znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku obsahujúcu presne desať náhodných tipov a zároveň stávku na doplnkovú hru JOKER. Voľbu D (tip na dve predplatné obdobia) a O (automatické opakovanie) nie je možné kombinovať. Voľbu B, Q (náhodný tip) a J (stávka na doplnkovú hru JOKER) nie je možné kombinovať, keďže voľbou B tipujúci implicitne volí náhodné tipy so stávkou na doplnkovú hru JOKER.
 2. LOTO 5 z 35

  systém rozpoznáva nasledovné platné formáty odoslaných SMS správ:

  LOTO535 1 2 3 4 5
  LOTO535 1 2 3 4 5 J
  LOTO535 Q
  LOTO535 Q J
  LOTO535 1 2 3 4 5 D
  LOTO535 1 2 3 4 5 J D
  LOTO535 Q D
  LOTO535 Q J D
  LOTO535 1 2 3 4 5 O
  LOTO535 1 2 3 4 5 J O
  LOTO535 Q O
  LOTO535 Q J O
  LOTO535 STOP O
  kde čísla 1 až 5 reprezentujú tipované čísla, každé v rozsahu 1 – 35. Písmeno J znamená, že tipujúci uzatvára zároveň stávku na doplnkovú hru JOKER. Písmeno Q (quick tip) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku s náhodným výberom tipovaných čísel. Písmeno D (double) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku na dve predplatné obdobia. Písmeno O (opakovanie) znamená, že hráč zapne automatické opakovanie uzatvorenia stávky na každé žrebovanie až do vydania pokynu LOTO535 STOP O. V prípade voľby náhodného výberu a opakovania (Q O), bude pre každé žrebovanie vygenerovaný nový náhodný tip. Voľbu D (tip na dve predplatné obdobia) a O (automatické opakovanie) nie je možné kombinovať.
 3. EUROMILIÓNY

  systém rozpoznáva nasledovné platné formáty odoslaných SMS správ:

  EM 1 2 3 4 5 6 7 X
  EM 1 2 3 4 5 6 7 X J
  EM Q
  EM Q J
  EM 1 2 3 4 5 6 7 X D
  EM 1 2 3 4 5 6 7 X J D
  EM Q D
  EM Q J D
  EM 1 2 3 4 5 6 7 X O
  EM 1 2 3 4 5 6 7 X J O
  EM Q O
  EM Q J O
  EM STOP O
  kde čísla 1 až 7 reprezentujú tipované čísla z prvého osudia, každé v rozsahu 1 – 33. X reprezentuje tipované číslo z druhého osudia v rozsahu 1 – 6. Písmeno J znamená, že tipujúci uzatvára zároveň stávku na doplnkovú hru EUROMILIÓNY JOKER. Písmeno Q (quick tip) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku s náhodným výberom tipovaných čísel. Písmeno D (double) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku na dve predplatné obdobia. Písmeno O (opakovanie) znamená, že hráč zapne automatické opakovanie uzatvorenia stávky na každé žrebovanie až do vydania pokynu EM STOP O. V prípade voľby náhodného výberu a opakovania (Q O), bude pre každé žrebovanie vygenerovaný nový náhodný tip. Voľbu D (tip na dve predplatné obdobia) a O (automatické opakovanie) nie je možné kombinovať.
 4. EUROJACKPOT

  systém rozpoznáva nasledovné platné formáty odoslaných SMS správ:

  EJ 1 2 3 4 5 X Y
  EJ 1 2 3 4 5 X Y J
  EJ Q
  EJ Q J
  EJ 1 2 3 4 5 X Y D
  EJ 1 2 3 4 5 X Y J D
  EJ Q D
  EJ Q J D
  EJ 1 2 3 4 5 X Y O
  EJ 1 2 3 4 5 X Y J O
  EJ Q O
  EJ Q J O
  EJ STOP O
  kde čísla 1 až 5 reprezentujú tipované čísla z prvého osudia, každé v rozsahu 1 – 50. X a Y reprezentujú tipované čísla z druhého osudia, každé v rozsahu 1 – 10. Písmeno J znamená, že tipujúci uzatvára zároveň stávku na doplnkovú hru EUROJACKPOT JOKER. Písmeno Q (quick tip) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku s náhodným výberom tipovaných čísel. Písmeno D (double) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku na dve predplatné obdobia. Písmeno O (opakovanie) znamená, že hráč zapne automatické opakovanie uzatvorenia stávky na každé žrebovanie až do vydania pokynu EJ STOP O. V prípade voľby náhodného výberu a opakovania (Q O), bude pre každé žrebovanie vygenerovaný nový náhodný tip. Voľbu D (tip na dve predplatné obdobia) a O (automatické opakovanie) nie je možné kombinovať.
 5. KENO 10

  systém rozpoznáva nasledovné platné formáty odoslaných SMS správ:

  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A J
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N J
  KENO10 Q V P A
  KENO10 Q V P N
  KENO10 Q V P A J
  KENO10 Q V P N J
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N D
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A J D
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N J D
  KENO10 Q V P A D
  KENO10 Q V P N D
  KENO10 Q V P A J D
  KENO10 Q V P N J D
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A O
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N O
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A J O
  KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N J O
  KENO10 Q V P A O
  KENO10 Q V P N O
  KENO10 Q V P A J O
  KENO10 Q V P N J O
  KENO10 STOP O
  kde V (vklad) znamená hodnotu vkladu v rozsahu 0,30€ až 6,00€ s krokom 30 centov. Čísla 1 až 10 reprezentujú tipované čísla, každé v rozsahu 1 – 80. Tipujúci počtom uvedených tipovaných čísel 1 až 10 rozhoduje, koľko čísel v danej stávke tipuje, t.j. čísla 2 až 10 sú nepovinné. Písmenom A (áno) resp.N (nie) tipujúci rozhoduje o uzatvorení stávky so stávkou na KENO PLUS. Písmeno J znamená, že tipujúci uzatvára zároveň stávku na doplnkovú hru KENO JOKER. V prípade záujmu uzatvoriť stávku s náhodným výberom tipovaných čísel Q (quick tip), P (počet) určuje, koľko čísel v rozsahu 1 – 10 má byť v stávke náhodne zvolených. Písmeno D (double) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku na dve predplatné obdobia. Písmeno O (opakovanie) znamená, že hráč zapne automatické opakovanie uzatvorenia stávky na každé žrebovanie až do vydania pokynu KENO10 STOP O. V prípade voľby náhodného výberu a opakovania (Q O), bude pre každé žrebovanie vygenerovaný nový náhodný tip. Voľbu D (tip na dve predplatné obdobia) a O (automatické opakovanie) nie je možné kombinovať.

Storno stávky:

V čase stanovenom Herným plánom je možné každú uzatvorenú stávku stornovať zaslaním SMS správy STORNO ID_STAVKY na číslo 3333. Systém spätnou SMS správou informuje o výsledku operácie. V prípade stávky na dve predplatné obdobia je možné stornovať každú stávku samostatne.

Čl. 4
Overenie výhry a nakladanie s výhrou

 1. TIPOS umožňuje hráčovi overiť si výsledok hry, t.j. či vyhral alebo prehral prostredníctvom ním zaslanej SMS správy.
 2. Hráč si uplatňuje nárok na výhru a reklamáciu na výhru v zmysle herného plánu platného pre príslušnú hazardnú hru.
 3. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje po uplatnení nároku na výhru a overení nároku hráča na výhru v súlade s jeho dispozíciou výhru vyplatiť spôsobom ďalej uvedeným. TIPOS je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča požadovať, aby si prišiel vybrať výhru osobne a môže tiež požadovať predloženie občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu preukazujúceho vek hráča.
 4. V prípade, že si hráč zvolí možnosť vyplatenia výhry cez bankový účet, spoločnosť TIPOS zabezpečí vyplatenie výhry jej vyplatením na tento bankový účet, ktorý hráč určí, pokiaľ ide o takú výšku výhry, pri ktorej Herný plán nevyžaduje jej osobné prevzatie v určených miestach, a to maximálne do 5 dní. TIPOS nie je povinný vyplatiť výhru na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako hráč, ktorý požiada o vyplatenie výhry. Tipos nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že ním registrovaný účet, na ktorý má byť vyplatená výhra, nie je jeho účtom.
 5. V prípade, že sa preukáže, že (i) Služba bola aktivovaná osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa čl. 2 ods. 3, nevzniká hráčovi nárok na vyplatenie výhry.

Postup pri overení výhry:

Pokyn na výplatu vzniknutých výhier dáva tipujúci odoslaním SMS správy VYHRA na číslo 3333. Spätnou SMS správou systém tipujúceho informuje, že

 1. pre dané číslo MT nie je evidovaná výhra
 2. k danému číslu MT nie je registrované číslo bankového účtu (je potrebné ho v systéme zaregistrovať ) v prípade, že vzniknutá výhra nepresahuje limit stanovený prevádzkovateľom (do 1000 € vrátane).
 3. vzniknuté výhry v sume nepresahujúcej limit stanovený prevádzkovateľom (do 1000 € vrátane) budú prevedené na uvedené registrované číslo bankového účtu
 4. pre vzniknuté výhry presahujúce limit stanovený prevádzkovateľom (1001 € a viac) je nutné dostaviť sa osobne do sídla prevádzkovateľa za účelom overenia totožnosti.

Postup pri registrácii bankového účtu:

Za účelom výplaty výhier nepresahujúcich limit stanovený prevádzkovateľom priamo na bankový účet tipujúceho je potrebné číslo bankového účtu pre dané číslo MT v systéme zaregistrovať. Tipujúci odošle SMS správu UCET CISLO_UCTU v tvare IBAN na číslo 3333 (napr. UCET SK1234567898546712546982). V prípade uvedenia korektného čísla bankového účtu je registrácia potvrdená spätnou SMS správou obsahujúcou okrem iného potvrdené číslo bankového účtu. V opačnom prípade je tipujúci na nekorektné číslo bankového účtu upozornený. Číslo bankového účtu je možné kedykoľvek zmeniť rovnakým spôsobom ako zaregistrovať.

Čl. 5
Ukončenie poskytovania Služby

 1. Hráč je oprávnený kedykoľvek aktiváciu Služby zrušiť, a to na základe zaslanej SMS správy. Po zrušení aktivácie Služby:
  1. hráč už nemôže vykonávať úkony potrebné na uzatvorenie novej stávky spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných obchodných podmienkach,
  2. všetky dovtedy podané a neukončené stávky zostávajú v platnosti,
  3. TIPOS vyplatí všetky výhry v hrách, na ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom Služby, na hráčom registrovaný účet, pokiaľ nejde o výhry, ktoré podľa herného plánu je potrebné vybrať osobne na určených miestach.
 2. V prípade, že výhry, ktoré by mal TIPOS vyplatiť hráčovi po zrušení aktivácie Služby, nie je možné vyplatiť na registrovaný bankový účet, oznámi to TIPOS hráčovi prostredníctvom SMS správy a vyžiada si, aby hráč určil iný spôsob vyplatenia. TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že nebolo možné doručiť SMS. Ak hráč neodpovie do 60 dní, má sa za to, že nemá záujem o vrátenie finančných prostriedkov a finančná hotovosť zostáva spoločnosti TIPOS.

Postup pri zrušení aktivácie Služby:

Registráciu MT je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS správy STOP z registrovaného MT na číslo 3333. Zaslaním SMS správy STOP na číslo 3333 z neregistrovaného čísla MT sa dané číslo MT pre využívanie danej služby u prevádzkovateľa zablokuje.

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a hráča neupravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení, prípadne právami a povinnosťami upravenými v herných plánoch hazardných hier, ktorých sa dotýkajú.
 2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky.
 3. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť TIPOS oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.
 4. TIPOS je oprávnený meniť podmienky služieb spadajúcich pod hráčske konto, pričom zmeny sú účinné ich zverejnením. Za dostatočný spôsob zverejnenia nových podmienok sa považuje zverejnenie na internetovej stránke www.tipos.sk.
 5. TIPOS má právo dočasne zablokovať mobilné telefónne číslo pre poskytovanie Služby v prípade, že nadobudol podozrenie, že prostriedky využité na platbu za stávky sú výsledkom trestnej alebo inej podobnej činnosti, a to až do vyriešenia sporných transakcií.
 6. Nedeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú schválené herné plány k jednotlivým hazardným hrám, ktoré sú zverejnené na stránke www.tipos.sk.
 7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné do odvolania a vzťahujú sa na hráčov, ktorí budú pri poskytovaní Služby využívať elektronické komunikačné služby spoločnosti Slovak Telekom Slovensko, a.s.
 8. Hráč súčasne potvrdením registrácie, súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami a aktiváciou Služby udeľuje svoj súhlas spoločnosti TIPOS so zasielaním informačných SMS súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier spoločnosti TIPOS a ich ponuky, t.j. na marketingové účely podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v platnom znení, a to na jeho registrované mobilné telefónne číslo. Tento súhlas môže hráč kedykoľvek odvolať.
 9. Spoločnosť TIPOS umožňuje hráčovi pri registrácii, a teda aktivácii Služby, podaní stávky alebo overení výhry a iných úkonoch s tým spojených, aj využitie asistenčných služieb rôzneho charakteru (napríklad automatické vytvorenie textu SMS a pod.), a to prostredníctvom určených webových sídiel, ktorých zoznam je uvedený na www.tipos.sk. Spoločnosť TIPOS je oprávnená zoznam týchto webových sídiel, ako aj asistenčné služby tam ponúkané, meniť podľa vlastného rozhodnutia. Informácie o tom vždy zverejní na www.tipos.sk. V prípade, že hráč využije ktorékoľvek z určených webových sídiel, berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS na danom webovom sídle získava, zbiera a ukladá informácie uložené v koncovom zariadení hráča (cookies), a to za nasledovných podmienok:
  1. zhromažďovanie údajov hráča, aby bolo možné technické zabezpečenie poskytnutia asistenčných služieb hráčovi poskytovaných na danom webovom sídle,
  2. zhromažďovanie údajov hráča pre portál Google Analytics pre vyhodnocovanie marketingového správania sa hráčov, pričom údaje z aktuálne otvorenej cookie sú prenesené a následne po odhlásení hráča je cookie vymazaná.
  Hráč udeľuje súhlas na uvedené získavanie, zbieranie a ukladanie cookies za určeným účelom.
 10. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 29.5.2017.

Príloha 1: SMS obslužné príkazy, popis, koncové ceny

A, Obslužné SMS príkazy v hrách TIPOSu, zasielané na číslo 3333:

SMS príkaz Popis
Prázdna SMS Vyžiadanie registrácie svojho čísla MT v systéme prevádzkovateľa
ANO Potvrdenie registrácie svojho čísla MT
STOP Zrušenie registrácie resp. zablokovanie čísla MT v prípade, že ešte nebolo zaregistrované
STORNO Stornovanie uzatvorenej stávky v čase určenom Herným plánom
UCET Zadefinovanie účtu zákazníka pre vyplatenie prípadných výhier
VYHRA Spôsob ako si overiť výherné čísla
INFO Informácie o zadávaní stávok pre hry TIPOSu, cenách jednotlivých hier, možnosti stornovania stávky a spôsobe vyplatenia výhry
INFO LOTO, INFO LOTO535, INFO EM, INFO EJ, INFO KENO10 Informácie o zadávaní stávok v jednotlivých hrách TIPOSu

B, SMS príkazy pre tipovanie v jednotlivých hrách TIPOSu, zasielané na číslo 3333:

LOTO 1 2 3 4 5 6
LOTO 1 2 3 4 5 6 J
LOTO Q
LOTO Q J
LOTO 1 2 3 4 5 6 D
LOTO 1 2 3 4 5 6 J D
LOTO Q D
LOTO Q J D
LOTO 1 2 3 4 5 6 O
LOTO 1 2 3 4 5 6 J O
LOTO Q O
LOTO Q J O
LOTO B
LOTO B D
LOTO B O
LOTO STOP O
Čísla 1 až 6 reprezentujú tipované čísla, každé v rozsahu 1 – 49. Písmeno J znamená, že tipujúci uzatvára zároveň stávku na doplnkovú hru JOKER. Písmeno Q (quick tip) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku s náhodným výberom tipovaných čísel. Písmeno D (double) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku na dve predplatné obdobia. Písmeno O (opakovanie) znamená, že hráč zapne automatické opakovanie uzatvorenia stávky na každé žrebovanie až do vydania pokynu LOTO STOP O. V prípade voľby náhodného výberu a opakovania (Q O), bude pre každé žrebovanie vygenerovaný nový náhodný tip. Písmeno B znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku obsahujúcu presne desať náhodných tipov a zároveň stávku na doplnkovú hru JOKER. Voľbu D (tip na dve predplatné obdobia) a O (automatické opakovanie) nie je možné kombinovať. Voľbu B, Q (náhodný tip) a J (stávka na doplnkovú hru JOKER) nie je možné kombinovať, keďže voľbou B tipujúci implicitne volí náhodné tipy so stávkou na doplnkovú hru JOKER.
LOTO535 1 2 3 4 5
LOTO535 1 2 3 4 5 J
LOTO535 Q
LOTO535 Q J
LOTO535 1 2 3 4 5 D
LOTO535 1 2 3 4 5 J D
LOTO535 Q D
LOTO535 Q J D
LOTO535 1 2 3 4 5 O
LOTO535 1 2 3 4 5 J O
LOTO535 Q O
LOTO535 Q J O
LOTO535 STOP O
Čísla 1 až 5 reprezentujú tipované čísla, každé v rozsahu 1 – 35. Písmeno J znamená, že tipujúci uzatvára zároveň stávku na doplnkovú hru JOKER. Písmeno Q (quick tip) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku s náhodným výberom tipovaných čísel. Písmeno D (double) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku na dve predplatné obdobia. Písmeno O (opakovanie) znamená, že hráč zapne automatické opakovanie uzatvorenia stávky na každé žrebovanie až do vydania pokynu LOTO535 STOP O. V prípade voľby náhodného výberu a opakovania (Q O), bude pre každé žrebovanie vygenerovaný nový náhodný tip. Voľbu D (tip na dve predplatné obdobia) a O (automatické opakovanie) nie je možné kombinovať.
EM 1 2 3 4 5 6 7 X
EM 1 2 3 4 5 6 7 X J
EM Q
EM Q J
EM 1 2 3 4 5 6 7 X D
EM 1 2 3 4 5 6 7 X J D
EM Q D
EM Q J D
EM 1 2 3 4 5 6 7 X O
EM 1 2 3 4 5 6 7 X J O
EM Q O
EM Q J O
EM STOP O
Čísla 1 až 7 reprezentujú tipované čísla z prvého osudia, každé v rozsahu 1 – 33. X reprezentuje tipované číslo z druhého osudia v rozsahu 1 – 6. Písmeno J znamená, že tipujúci uzatvára zároveň stávku na doplnkovú hru EUROMILIÓNY JOKER. Písmeno Q (quick tip) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku s náhodným výberom tipovaných čísel. Písmeno D (double) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku na dve predplatné obdobia. Písmeno O (opakovanie) znamená, že hráč zapne automatické opakovanie uzatvorenia stávky na každé žrebovanie až do vydania pokynu EM STOP O. V prípade voľby náhodného výberu a opakovania (Q O), bude pre každé žrebovanie vygenerovaný nový náhodný tip. Voľbu D (tip na dve predplatné obdobia) a O (automatické opakovanie) nie je možné kombinovať.
EJ 1 2 3 4 5 6 7 X Y
EJ 1 2 3 4 5 6 7 X Y J
EJ Q
EJ Q J
EJ 1 2 3 4 5 6 7 X Y D
EJ 1 2 3 4 5 6 7 X Y J D
EJ Q D
EJ Q J D
EJ 1 2 3 4 5 6 7 X Y O
EJ 1 2 3 4 5 6 7 X Y J O
EJ Q O
EJ Q J O
EJ STOP O
Čísla 1 až 5 reprezentujú tipované čísla z prvého osudia, každé v rozsahu 1 – 50. X a Y reprezentujú tipované čísla z druhého osudia, každé v rozsahu 1 – 10. Písmeno J znamená, že tipujúci uzatvára zároveň stávku na doplnkovú hru EUROJACKPOT JOKER. Písmeno Q (quick tip) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku s náhodným výberom tipovaných čísel. Písmeno D (double) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku na dve predplatné obdobia. Písmeno O (opakovanie) znamená, že hráč zapne automatické opakovanie uzatvorenia stávky na každé žrebovanie až do vydania pokynu EJ STOP O. V prípade voľby náhodného výberu a opakovania (Q O), bude pre každé žrebovanie vygenerovaný nový náhodný tip. Voľbu D (tip na dve predplatné obdobia) a O (automatické opakovanie) nie je možné kombinovať.
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A J
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N J
KENO10 Q V P A
KENO10 Q V P N
KENO10 Q V P A J
KENO10 Q V P N J
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N D
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A J D
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N J D
KENO10 Q V P A D
KENO10 Q V P N D
KENO10 Q V P A J D
KENO10 Q V P N J D
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A O
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N O
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A J O
KENO10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N J O
KENO10 Q V P A O
KENO10 Q V P N O
KENO10 Q V P A J O
KENO10 Q V P N J O
KENO10 STOP O
V (vklad) znamená hodnotu vkladu v rozsahu 0,30€ až 6,00€ s krokom 30 centov. Čísla 1 až 10 reprezentujú tipované čísla, každé v rozsahu 1 – 80. Tipujúci počtom uvedených tipovaných čísel 1 až 10 rozhoduje, koľko čísel v danej stávke tipuje, t.j. čísla 2 až 10 sú nepovinné. Písmenom A (áno) resp.N (nie) tipujúci rozhoduje o uzatvorení stávky so stávkou na KENO PLUS. Písmeno J znamená, že tipujúci uzatvára zároveň stávku na doplnkovú hru KENO JOKER. V prípade záujmu uzatvoriť stávku s náhodným výberom tipovaných čísel Q (quick tip), P (počet) určuje, koľko čísel v rozsahu 1 – 10 má byť v stávke náhodne zvolených. Písmeno D (double) znamená, že tipujúci má záujem uzatvoriť stávku na dve predplatné obdobia. Písmeno O (opakovanie) znamená, že hráč zapne automatické opakovanie uzatvorenia stávky na každé žrebovanie až do vydania pokynu KENO10 STOP O. V prípade voľby náhodného výberu a opakovania (Q O), bude pre každé žrebovanie vygenerovaný nový náhodný tip. Voľbu D (tip na dve predplatné obdobia) a O (automatické opakovanie) nie je možné kombinovať.

Cenník:

Podanie stávky cez SMS v hre: Koncová cena za uzatvorenie 1 stávky v EUR
LOTO 1,00 s účinnosťou od 5.1.2017
LOTO + JOKER 1,50 s účinnosťou od 29.5.2017
LOTO 5z35 0,50 s účinnosťou od 29.5.2015
LOTO 5z35 + JOKER 1,00 s účinnosťou od 29.5.2015
EUROMILIÓNY 1,50 s účinnosťou od 24.8.2016
EUROMILIÓNY + EUROMILIÓNY JOKER 2,00 s účinnosťou od 24.8.2016
EUROJACKPOT 2,00 s účinnosťou od 3.10.2015
EUROJACKPOT + EUROJACKPOT JOKER 3,00 s účinnosťou od 3.10.2015
KENO 10 0,30-12,00 s účinnosťou od 9.9.2014
KENO 10 + KENO JOKER 0,60-12,30 s účinnosťou od 9.9.2014
Telekomunikačný poplatok za uzavretie stávky (účtuje sa len pri podaní stávky) štandardná cena pre tento typ SMS podľa aktuálneho cenníka spoločnosti O2 Slovakia
Poslanie SMS príkazov na 3333 pri registrácii a jej potvrdení; príkazy INFO, VYHRA, UCET, Storno, STOP 0

O2 Slovakia si vyhradzuje právo, sprístupniť službu zákazníkom na základe platobnej disciplíny.
Dátum: 24. 9. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.