Štatút spotrebiteľskej súťaže

NÁZOV SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE: POČASIE S TIPOSOM

Preambula

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 499/B vydala a dňa 20.9.2019 zverejnila štatút spotrebiteľskej súťaže „Počasie TIPOSom“.

Tento štatút spotrebiteľskej súťaže „Počasie TIPOSom“ (ďalej len ako „súťaž“), je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu a zapojenia sa do nej (ďalej len ako „štatút“).

I. Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej len ako „organizátor“).

II. Popis súťaže

 1. V súťaži sa tipuje počasie (a to jeho vybrané ukazovatele), ktoré bude na organizátorom vopred určenom mieste v Slovenskej republike (organizátor podľa vlastného uváženia vyberá miesto vždy pre dané tipovacie obdobie z 20 rôznych miest), a to vždy v určený čas - v nedeľu o 12:00 hodine (príslušného kalendárneho týždňa, resp. tipovacieho obdobia), za podmienok určených týmto štatútom. V rámci ukazovateľov počasia sa v súťaži tipuje číselný výsledok hodnoty teploty na danom mieste v danom čase podľa tohto štatútu (ďalej len ako „počasie“), a to s určením na jedno desatinné miesto v jednotkách teploty stupne Celzius. Organizátor zverejní miesto, pre ktoré sa tipuje počasie v príslušnom tipovacom období vždy v nedeľu, ktorá bezprostredne predchádza začiatku príslušného tipovacieho obdobia podľa čl. V. štatútu, a to v čase medzi 20:00 a 20:40 vo vysielaní TV JOJ a na www.tipos.sk.
 2. Výsledok počasia (t.j. nameranej hodnoty teploty podľa bodu 1 tohto čl. II. štatútu), určený za podmienok definovaných týmto štatútom, je zverejnený spravidla v príslušnú nedeľu (t.j. v tú nedeľu, pre ktorú sa tipuje počasie o 12:00 na určenom mieste) v čase medzi 20:00 a 20:40 vo vysielaní TV JOJ a na www.tipos.sk. Výsledok počasia podľa bodu 3 čl. II. štatútu sa vzhľadom na špecifickú definíciu výpočtu, určeného podľa tohto štatútu, nemusí zhodovať s údajom zverejneným na www.shmu.sk. Výsledok počasia podľa bodu 3 čl. II. štatútu je pre určenie výsledkov súťaže rozhodujúci a záväzný.
 3. Výsledok počasia (t.j. nameranej hodnoty teploty podľa bodu 1 tohto čl. II. štatútu) bude určený a oficiálne potvrdený organizátorovi Slovenským hydrometeorologickým ústavom, pričom sa tento výsledok určí nasledovne:
  1. Výsledok počasia sa určí ako aritmetický priemer všetkých hodnôt teplôt nameraných Slovenským hydrometeorologickým ústavom v minútových intervaloch od 11:56 (vrátane) do 12:05 (vrátane) v príslušnú nedeľu, s vylúčením najnižšej a najvyššej teploty z tohto súboru teplôt.
  2. Výsledok počasia vznikne ako aritmetický priemer všetkých takto nameraných hodnôt (písm. a) po vylúčení najnižšej a najvyššej teploty a bude zaokrúhlený matematicky na jedno desatinné miesto. Pre vylúčenie pochybností platí, že hodnota 20,34 je zaokrúhlená na 20,3 a hodnota 20,35 je zaokrúhlená na 20,4.
  3. Výsledok počasia podľa tohto bodu 3 čl. II štatútu sa určí iba v prípade, ak Slovenský hydrometeorologický ústav nameral aspoň 5 hodnôt teploty v časovom intervale podľa písm. a) (pred vylúčením najnižšej a najvyššej teploty, t.j. po vylúčení zostanú aspoň 3 hodnoty teploty), inak sa postupuje podľa bodu 4 tohto čl. II. štatútu.
  4. Výsledok počasia podľa tohto bodu 3 čl. II štatútu bude určený a oficiálne potvrdený organizátorovi Slovenským hydrometeorologickým ústavom, pričom takto určený výsledok je rozhodujúci a záväzný.
 4. V prípade, že za dané tipovacie obdobie dôjde k tomu, že výsledky Slovenského hydrometeorologického ústavu neboli z akéhokoľvek dôvodu zabezpečené (najmä ale nielen bod 3 písm. c) alebo neboli z akéhokoľvek dôvodu oficiálne potvrdené Slovenským hydrometeorologickým ústavom podľa bodu 3 tohto čl. II. štatútu najneskôr do 4 hodín od časového momentu, pre ktorý sa tipovalo počasie podľa bodu 1 tohto čl. II. štatútu (t.j. do 16:00 príslušnej nedele), potom platí, že sa postupuje podľa čl. V. bodu 7 štatútu.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo určiť dni, počas ktorých nebude prijímať tipy na počasie podľa tohto štatútu v príslušnom tipovacom období.

III. Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá/u ktorej:

 1. v deň zapojenia sa do súťaže podľa čl. IV. štatútu, dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou a výhrou v súťaži v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že podmienky podľa tohto bodu musia byť splnené už momentom zaslania krátkej textovej správy (ďalej len ako „SMS“) podľa bodu 1 čl. IV. štatútu;
 2. spĺňa podmienky na zapojenie sa do hazardnej hry – číselných lotérií podľa bodu 3 čl. VII. štatútu v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;
 3. sú splnené iné podmienky stanovené príslušným mobilným operátorom na využívanie elektronických komunikačných služieb spôsobom podľa tohto štatútu pri zapojení sa do súťaže, pokiaľ tak určí príslušný mobilný operátor;
 4. súhlasí s podmienkami tejto súťaže, definovanými týmto štatútom, v plnom rozsahu a zároveň
 5. nejde o zamestnanca organizátora alebo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

IV. Podmienky účasti v súťaži

Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa čl. III. štatútu, sa zapojí do súťaže splnením nasledovných podmienok:

 1. zaslaním SMS na číslo 3333, za podmienok určených týmto štatútom, vo formáte „POCASIE +XX,X“ resp. „POCASIE +XX.X“, resp. „POCASIE XX,X“ resp. „POCASIE XX.X (aj v prípade, ak sa neuvedie znamienko plus, platí, že tip je na kladnú hodnotu teploty) alebo „POCASIE -XX,X“ resp. „POCASIE -XX.X““, pričom platí, že tip je platný vždy na najbližšie vyhodnotenie podľa čl. II. a čl. V. štatútu od momentu jej doručenia (t.j. pre dané tipovacie obdobie) a nie je možné podávať tipy na viac tipovacích období vopred; zaslanie takejto SMS je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka príslušného mobilného operátora (telekomunikačný poplatok), súťažiaci však organizátorovi neuhrádza žiadny poplatok;
 2. a zároveň v prípade podania prvého tipu podľa bodu 1 tohto čl. IV. štatútu (t.j. keď sa prvýkrát zapojí do súťaže) po obdržaní SMS od organizátora so žiadosťou o potvrdenie, že:
  1. má aspoň 18 rokov,
  2. súhlasí s podmienkami účasti v súťaži určenými štatútom a
  3. v budúcnosti neumožní uzatvárať stávky v hazardných hrách alebo podávať tipy v súťaži z registrovaného mobilného telefónneho čísla osobám mladším ako 18 rokov, odošle späť SMS v tvare „ANO“, ktorou prejaví svoje potvrdenie uvedených skutočností; zaslanie takejto SMS je bezplatné
 3. mobilné telefónne číslo fyzickej osoby, ktorá má záujem sa zapojiť do súťaže, nie je pre takéto využívanie blokované rozhodnutím príslušného mobilného operátora;
 4. fyzická osoba využije na zapojenie sa do súťaže mobilné telefónne číslo, ktoré je na ňu registrované na základe zmluvy o pripojení s príslušným mobilným operátorom a
 5. fyzická osoba využije na zapojenie sa do súťaže mobilné telefónne číslo, pre ktoré nebola vydaná viac ako jedna SIM karta
 6. (ďalej len ako „súťažiaci“ alebo „tipujúci“).

V. Žrebovanie

 1. Tipovacie obdobie, počas ktorého je možné podávať tipy podľa čl. II. štatútu, začína spravidla v pondelok, ktorý bezprostredne predchádza nedeli, pre ktorú sa tipuje počasie o 12:00 na určenom mieste, a to o 6:00 a končí sa najbližšiu spravidla nasledujúcu nedeľu o 09:00 príslušného kalendárneho týždňa (t.j. nedeľu, pre ktorú sa tipuje počasie o 12:00 na určenom mieste). Príslušné tipovacie obdobie teda končí spravidla v tú nedeľu, kedy sa vyhodnocuje výsledok počasia podľa čl. II. štatútu. Tipujúci môže v jednom tipovacom období podať maximálne 20 tipov na počasie, t.j. zaslať maximálne 20 SMS podľa čl. IV bodu 1 štatútu, akékoľvek ďalšie SMS budú zo súťaže vylúčené.
 2. Výhercovia súťaže v príslušnom tipovacom období sa určia spomedzi tých súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže v súlade s podmienkami štatútu a správne uviedli tip počasia podľa čl. II. štatútu spôsobom podľa čl. IV. štatútu pre príslušné tipovacie obdobie, a to na základe žrebovaní. Do žrebovaní sú zaradené SMS, ktoré sú platné pre dané tipovacie obdobie v zmysle čl. IV. bod 1 štatútu a obsahujú správny tip počasia, a to za podmienok určených týmto štatútom. Ustanovenia tohto bodu 2 čl. V. štatútu sa použijú, ak z ustanovenia čl. II. bodu 4 štatútu a z bodu 7 tohto čl. V. štatútu nevyplýva inak.
 3. Jednotlivé žrebovania podľa bodu 2 tohto čl. V. štatútu budú prebiehať spravidla každý pondelok (nasledujúci po nedeli podľa bodu 2 čl. II. štatútu) počas trvania súťaže.
 4. Žrebovanie bude prebiehať za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom súťaže a za účasti notára, pričom priebeh a výsledky žrebovania budú osvedčené notárom podľa bodu 6 čl. V. štatútu.
 5. Výsledky súťaže (výsledok počasia) pre príslušné tipovacie obdobie budú sprístupňované verejnosti prostredníctvom internetovej stránky www.tipos.sk a vo vysielaní TV JOJ.
 6. Z jednotlivých žrebovaní bude vyhotovený protokol podpísaný členmi žrebovacej komisie, ako aj vyhotovená notárska zápisnica o priebehu a výsledkoch žrebovania.
 7. V prípade, že dôjde k situácii podľa čl. II. bodu 4 štatútu potom platí, že sa nepostupuje podľa bodu 2 tohto čl. V. štatútu, ale výhercovia súťaže v príslušnom tipovacom období sa určia spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže v príslušnom tipovacom období v súlade s podmienkami štatútu, a to na základe žrebovaní. Do žrebovaní sú zaradené všetky SMS, ktoré sú platné pre dané tipovacie obdobie v zmysle čl. IV. bod 1 štatútu. Ostatné ustanovenia tohto štatútu sa použijú primerane.
 8. V prípade, ak v súťaži v danom tipovacom období nie je dostatok správnych tipov na žrebovanie všetkých výhercov podľa čl. VI. štatútu (napr. ak v pondelok nebolo aspoň 7 správnych tipov), potom platí, že sa žrebujú výhercovia podľa tabuľky v čl. VI. štatútu, avšak najviac do výšky počtu správnych tipov.

VI. Výhra

Zo správne tipujúcich, podľa podmienok uvedených vyššie, budú vyžrebovaní výhercovia podľa toho, v ktorom dni príslušného tipovacieho obdobia podali tip (čl. IV. štatútu) a každý z nich získa finančnú výhru a plný tiket (stávku) hazardnej hry LOTO (t.j. úhrada vkladu do tejto hazardnej hry) podľa nasledovnej tabuľky:

deň tipovacieho obdobia počet vyžrebovaných výhercov jednotková finančná výhra pre každého vyžrebovaného výhercu hodnota výhry – stávka hazardnej hry LOTO (10 tipov+JOKER) pre každého vyžrebovaného výhercu
Pondelok 7 100,00 € 10,50 €
Utorok 6 80,00 € 10,50 €
Streda 5 60,00 € 10,50 €
Štvrtok 4 40,00 € 10,50 €
Piatok 3 30,00 € 10,50 €
Sobota 2 20,00 € 10,50 €
Nedeľa 1 10,00 € 10,50 €

VII. Spôsob vyplácania výhier

 1. V prípade finančnej výhry bude táto ihneď po zverejnení výsledkov žrebovania priradená k mobilnému telefónnemu číslu súťažiaceho a súťažiaci bude o výhre informovaný formou SMS od organizátora. Súťažiaci si musí nárok na výhru následne uplatniť zaslaním bezplatnej SMS s kľúčovým slovom „VYHRA“ na číslo 3333. Číslo bankového účtu, na ktorý má byť výhra vyplatená, si súťažiaci zaregistruje odoslaním bezplatnej SMS s textom vo formáte „UCET IBAN“ (príklad: UCET SK1521624878648213541259) na číslo 3333. Po registrácii čísla bankového účtu bude súťažiacemu doručená potvrdzujúca SMS o úspešnej registrácii čísla bankového účtu.
 2. Finančná výhra bude zaslaná na bankový účet registrovaný podľa bodu 1 tohto čl. VII. štatútu alebo bude vyplatená pri osobnej návšteve výhercu v sídle organizátora súťaže, ak o to výherca alebo organizátor požiada; organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod výhry na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako súťažiaci, ktorý požiada o vyplatenie výhry.
 3. V prípade výhry, ktorou je stávka v hazardnej hre LOTO (číselné lotérie), bude výhercovi stávka vygenerovaná automaticky (t.j. uhradený vklad v príslušnej výške hodnoty výhry a podaná stávka v mene a na účet výhercu z mobilného telefónneho čísla, z ktorého poslal tip podľa čl. IV. štatútu, a to s automaticky vygenerovaným náhodným tipom), o čom bude výherca informovaný formou potvrdenia o prijatí stávky v hazardnej hre LOTO na zaregistrované mobilné telefónne číslo (čl. IV. súťaže); výherca berie na vedomie, že sa výhrou automaticky zapája do hazardnej hry LOTO (číselnej lotérie) za podmienok určených Herným plánom číselných lotérií a zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Súťažiaci, ktorému vznikol nárok na výhru, je na požiadanie povinný preukázať organizátorovi svoju totožnosť.
 5. V prípade, že sa preukáže, že domnelým výhercom je osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži, nárok na výhru takejto osobe nevzniká.

VIII. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov (i) súťažiaceho, (ii) súťažiaceho, ktorému vznikol nárok na výhru, resp. výhercu (na účely tohto čl. VIII. štatútu ďalej len ako „dotknutá osoba“).

Organizátor informuje dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení korigenda (ďalej len ako „GDPR“), v nasledovnom znení:

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov
  Organizátor, t.j. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 499/B (na účely tohto čl. VIII. štatútu ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
 2. Osobné údaje
  Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje: mobilné telefónne číslo, číslo zaregistrovaného bankového účtu, údaje tvoriace obsah SMS, údaje o podanom tipe (v prípade súťaže), údaje o podanej stávke (v prípade hazardnej hry LOTO), údaje potrebné na overenie totožnosti a veku, ďalšie osobné údaje nevyhnutne potrebné pre ich spracúvanie na účel/účely podľa bodu 3. nižšie.
 3. Účely a právny základ spracúvania osobných údajov:

  3.1 zapojením sa do súťaže, a teda akceptáciou podmienok súťaže, vzniká medzi dotknutou osobou a organizátorom ako prevádzkovateľom zmluvný vzťah; na základe uvedeného môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby v potrebnom rozsahu na účel jej účasti v súťaži v súlade s ustanoveniami tohto štatútu a realizácie súťaže, ktorej sa ako dotknutá osoba slobodne a dobrovoľne rozhodla zúčastniť; v tomto prípade spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v dotknutom rozsahu na právnom základe zmluvného vzťahu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

  3.2 v prípade vzniku nároku na výhru, resp. výhry (finančná výhra a výhra, ktorou je stávka v hazardnej hre LOTO), môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v potrebnom rozsahu aj na účel, resp. účely: (i) hráči hazardných hier, (ii) plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, cla a daní, ako aj plnenie povinností v oblasti vykonávania odvodov z hazardných hier, vrátane kontroly plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v uvedených oblastiach, (iii) plnenie povinností prevádzkovateľa ako povinnej osoby v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu; v tomto prípade prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v dotknutom rozsahu na právnom základe (i) zákonnej požiadavky (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) ako aj (ii) zmluvného vzťahu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

  3.3 v prípade zapojenia sa dotknutej osoby do súťaže, súťažiacemu ako dotknutej osobe môže prevádzkovateľ prostredníctvom SMS zasielať súvisiace marketingové notifikácie na účely priameho marketingu; v tomto prípade je právnym základom na spracúvanie osobných údajov v dotknutom rozsahu oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);
  UPOZORNENIE k účelu podľa bodu 3.3 tohto čl. VIII. štatútu:

  1. právo namietať: vzhľadom na to, že ide o priamy marketing, má dotknutá osoba osobitné právo namietať. V prípade namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  2. zrušenie zasielania marketingových notifikácií cez SMS: zasielanie predmetných SMS môže dotknutá osoba kedykoľvek, jednoducho a bezplatne zrušiť kontaktovaním organizátora na jeho zákazníckej telefónnej linke na čísle 18 177 alebo 18 277 a takéto SMS jej viac nebudú zasielané.
 4. Získavanie osobných údajov
  Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, a to na základe jej zapojenia sa do súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak následkom ich neposkytnutia je nemožnosť zapojenia sa do súťaže.
 5. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
  Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je propagácia vlastných produktov a služieb, pričom prevádzkovateľ posúdil legitímnosť oprávnených záujmov a prirodzené očakávania dotknutých osôb v spojení s nimi.
 6. Doba uchovávania osobných údajov
  Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie toho ktorého účelu podľa bodu 3. vyššie tohto čl. VIII. štatútu, t.j. počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi; v prípade priameho marketingu po dobu trvania oprávnených záujmov prevádzkovateľa, najneskôr však do odhlásenia sa z príjmu marketingových notifikácií prostredníctvom SMS.
 7. Práva v súvislosti s ochranou a spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby
  Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú práva súťažiaceho, ako dotknutej osoby, ktoré si môže uplatniť voči prevádzkovateľovi: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť.
  K právu namietať:
  Dôsledky: V prípade namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 8. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby
  Vzhľadom na skutočnosť, že osobné údaje v žiadnom z vyššie uvedených účelov prevádzkovateľ nespracúva na právnom základe udeleného súhlasu s ich spracúvaním, v tejto časti nie sú uvedené žiadne informácie.
 9. Poskytovanie osobných údajov
  Osobné údaje dotknutej osoby poskytuje prevádzkovateľ nasledovným kategóriám príjemcov:
  1. oprávneným osobám: ide o osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, a to predovšetkým zamestnanci prevádzkovateľa a členovia orgánov prevádzkovateľa;
  2. sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia prevádzkovateľa,
  3. iným prevádzkovateľom: napríklad advokátskym kanceláriám, audítorom, daňovým poradcom, ktorých služby prevádzkovateľ využíva.
 10. Kde sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú a čo to pre ňu znamená?
  Osobné údaje dotknutej osoby bude prevádzkovateľ spracúvať iba na území Slovenskej republiky.
 11. Profilovanie alebo automatizované rozhodovanie
  Osobné údaje dotknutej osoby môže prevádzkovateľ v niektorých prípadoch profilovať, napr. za účelom priameho marketingu prostredníctvom zasielaných SMS. V takom prípade však prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje dotknutej osoby na profilovanie spočívajúce v prijímaní automatizovaných rozhodnutí, ktoré by spôsobovali právne účinky týkajúce sa dotknutej osoby alebo ktoré by mohli mať na ňu významný vplyv.
 12. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia.

IX. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a prebieha v slovenskom jazyku. Súťaž je časovo neohraničená, pričom prvé tipovacie obdobie začína 23.9.2019 a prvé žrebovanie sa uskutoční 30.9.2019. Ustanovenia bodu 2 čl. XIII. štatútu nie sú týmto ustanovením nijako dotknuté.

X. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk a zároveň dostupný u organizátora.

XI. Účinnosť a prechodné ustanovenia

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 20.9.2019.

XII. Daňová povinnosť

Hodnota jednotlivých výhier v súťaži nepresahuje výšku 350 eur (tristopäťdesiat eur), výherca preto nie je povinný túto výhru zdaňovať, podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

XIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so štatútom ako pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá (štatút), a to za nasledovných podmienok:
  1. vždy ku koncu tipovacieho obdobia (t.j. až po jeho uplynutí a vyhodnotení),
  2. nie sú tým dotknuté nároky výhercov do času obmedzenia, odloženia, prerušenia, zmeny alebo zrušenia súťaže alebo jej pravidiel a
  3. bez akejkoľvek náhrady, ak zo všeobecne záväzných predpisov nevyplýva inak.
 3. Za účasť v súťaži alebo za výhry nie je možné žiadať akúkoľvek inú náhradu alebo inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
 4. Táto súťaž je spotrebiteľskou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou v súlade so zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 3 čl. VII. tohto štatútu.
 5. Súťažiaci je oprávnený si kedykoľvek podať tip podľa čl. II. bod 1 štatútu, s výnimkou času určenému technickej prestávke, alebo keď to nie je možné z technických dôvodov, ďalej keď to neumožňujú platné právne normy alebo v prípade podľa čl. II. bodu 5 štatútu. O každej technickej prestávke bude súťažiaci informovaný na www.tipos.sk, pokiaľ táto bola plánovaná.
 6. Zapojiť sa do súťaže podľa podmienok určených týmto štatútom (čl. IV.) je možné prostredníctvom určenej verejnej elektronickej komunikačnej siete (podľa mobilných operátorov) a koncových zariadení, najmä mobilných telefónov s využitím služby posielania a prijímania krátkych textových správ, a to zaslaním SMS, za podmienok určených týmto štatútom, v prípade nasledovných mobilných operátorov (ako prevádzkovateľov verejnej elektronickej komunikačnej siete):
  1. Orange Slovensko, a.s.
   sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
   IČO: 35 697 270
   zápis v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1142/B
  2. O2 Slovakia, s.r.o.
   sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
   IČO: 35 848 863
   zápis v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 27882/B
  3. SWAN, a.s.
   sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
   IČO: 47 258 314
   zápis v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6198/B
  4. Slovak Telekom, a.s.
   sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
   IČO: 35 763 469
   zápis v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
 7. Zapojenie sa do súťaže podľa podmienok určených týmto štatútom je založené na SMS službe príslušného mobilného operátora, pričom súťažiaci uhradí telekomunikačný poplatok za odoslanú SMS (čl. IV. bod 1 štatútu) mobilnému operátorovi v súlade so zmluvnými podmienkami medzi súťažiacim a príslušným mobilným operátorom, a to až na základe faktúry vystavenej príslušným mobilným operátorom alebo sa uhradí z predplateného kreditu súťažiaceho. Podmienky zapojenia sa do súťaže prostredníctvom SMS sa spravujú týmto štatútom a príslušnými zmluvnými podmienkami príslušného mobilného operátora, ktoré sú zverejnené na príslušnom webovom sídle mobilného operátora.
 8. Cena SMS podľa bodu 1 čl. IV. štatútu je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka príslušného mobilného operátora (telekomunikačný poplatok) pre tento typ SMS, ktorého služby súťažiaci využíva (pre mobilné telefónne číslo, z ktorého sa zúčastňuje súťaže), súťažiaci však organizátorovi neuhrádza žiadny poplatok. Cenník telekomunikačných poplatkov príslušného mobilného operátora je zverejnený na príslušnom webovom sídle príslušného mobilného operátora, pričom tento je príslušný mobilný operátor oprávnený zmeniť za podmienok určených zmluvným vzťahom medzi príslušným mobilným operátorom a súťažiacim. Všetky ostatné SMS, ktoré sa zasielajú podľa podmienok tohto štatútu sú bezplatné, súťažiaci teda neuhrádza žiadne poplatky, a to ani telekomunikačný poplatok, bez ohľadu na to, služby ktorého mobilného operátora využíva.
 9. Súťažiaci sa môže na organizátora obrátiť so svojou reklamáciou v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, a to písomným podaním zaslaným na adresu sídla organizátora (čl. I súťaže). Súťažiaci je povinný sa obracať s akýmikoľvek reklamáciami v súvislosti s jeho účasťou v súťaži výlučne na organizátora spôsobom tu uvedeným. Reklamácia doručená akejkoľvek inej osobe, a to aj osobám, ktoré organizátor používa v súvislosti so zabezpečením prevádzkovania súťaže, sa nepovažuje za kvalifikovanú, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Po doručení reklamácie organizátor túto vybaví bezodkladne, najneskôr v lehote určenej príslušnými právnymi predpismi.
 10. Pokiaľ sa v tomto štatúte uvádza akýkoľvek údaj o čase, uvádza sa vždy podľa aktuálneho občianskeho času v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 20.9.2019

Ing. Ján Barczi
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

 

Dodatok č. 1
k Štatútu spotrebiteľskej súťaže
NÁZOV SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE: POČASIE S TIPOSOM

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 499/B (ďalej aj ako „organizátor“) ako vyhlasovateľ a organizátor spotrebiteľskej súťaže „Počasie s TIPOSom vydala a dňa 20.09.2019 zverejnila štatút spotrebiteľskej súťaže „Počasie s TIPOSom“, ktorý nadobudol účinnosť dňa 20.09.2019 (ďalej aj ako “štatút“). Organizátor v súlade s článkom XIII. bod 2 štatútu rozhodol o zmene súťaže a jej pravidiel (štatútu), a to prijatím tohto dodatku č. 1 k štatútu v nasledovnom znení:

I.

Štatút sa mení a dopĺňa takto:

Článok IX. Trvanie súťaže sa mení a znie:
„Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a prebieha v slovenskom jazyku. Súťaž je časovo ohraničená; pričom:
a) prvé tipovacie obdobie začína 23.9.2019 a prvé žrebovanie sa uskutoční 30.9.2019 a
b) posledné tipovacie obdobie končí 28.06.2020 o 9.00 hod a posledné žrebovanie sa uskutoční 29.06.2020.
Ustanovenia bodu 2 čl. XIII. štatútu nie sú týmto ustanovením nijako dotknuté.“

II.

1. Ostatné ustanovenia štatútu ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 1 k štatútu nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 26.06.2020.

V Bratislave, dňa 26.06.2020

Ing. Marek Kaňka
predseda predstavenstva
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Mgr. Oliver Felszeghy, MBA
člen predstavenstva
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.