SMS SÚŤAŽ: HRAJ A VYHRAJ CEZ MOBIL

Žrebovania SMS súťaže ,,HRAJ A VYHRAJ CEZ MOBIL" bolo uskutočnené dňa 4. 5. 2020 o 11:00 v sídle spoločnosti TIPOS. Výhercom sa stáva Tomáš z Kežmarku.
Gratulujeme!


UKONČENÉ !!!
SMS SÚŤAŽ: ,,HRAJ A VYHRAJ CEZ MOBIL"

Hraj aj tento týždeň o 10 000 € s TIPOSom!

SMS súťaž prebieha od pondelka 27. 4. 2020 do nedele 3. 5. 2020.

Šancu vyhrať 10 000 € získaš hraním každej z týchto hier:

 • hraj SMS žreb zaslaním SMS v tvare STASTIE na číslo 3333 (cena žrebu 1 €, viac info)
 • alebo si pošli náhodny tip v LOTO zaslaním SMS v tvare LOTO Q na číslo 3333 (tip za 1 €, viac info)
 • alebo podaj náhodný tip EUROJACKPOT + JOKER zaslaním SMS v tvare EJ QJ na číslo 3333 (tip za 3 €, viac info)

Nezabudni, čím viac SMS žrebov, či tipov pošleš, tým väčšia je tvoja šanca na výhru 10 000 €.

 

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE
NÁZOV PROPAGAČNEJ SMS SÚŤAŽE: ,,HRAJ A VYHRAJ CEZ MOBIL"

Preambula

Tento štatút propagačnej SMS súťaže s názvom HRAJ A VYHRAJ CEZ MOBIL (ďalej aj len ako "súťaž" alebo „propagačná súťaž") je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako "štatút").

I. Organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej SMS súťaže s názvom HRAJ A VYHRAJ CEZ MOBIL je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako "organizátor").
 2. Technickými partnermi súťaže, ktorí zabezpečujú technický priebeh propagačnej sú: spoločnosť ELET, s. r. o., so sídlom Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31394981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8936/B, (ďalej len „spoločnosť ELET") a spoločnosť MobileTech, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 185/106, 821 01 Bratislava, IČO: 36666203, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41963/B, (ďalej len „spoločnosť MobileTech") (spolu ďalej všetky tieto subjekty aj ako "technickí partneri").
 3. Mediálnymi partnermi súťaže sú spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 (ďalej len „spoločnosť Orange"), Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť ST"), O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27882/B, (ďalej len „spoločnosť O2") a SWAN Mobile, a.s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 35 680 202 (ďalej len „spoločnosť SWAN Mobile") (spolu ďalej všetky tieto subjekty aj ako „mediálni partneri" alebo „slovenskí mobilní operátori").


II. Podmienky účasti

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

  a)    v deň zapojenia sa do súťaže podľa čl. IV. ods. 2 štatútu, dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou a výhrou v súťaži v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že podmienky podľa tohto bodu musia byť splnené už momentom odoslania SMS stávky záujemcom o účasť v propagačnej súťaži podľa bodu 2 čl. IV. štatútu; a súčasne
  b)    spĺňa podmienky na zapojenie sa do hazardnej hry prevádzkovanej organizátorom, ktorú je možné hrať prostredníctvom technologického systému podľa bodu 2 čl. IV. štatútu v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a príslušnými hernými plánmi hazardných hier organizátora; a súčasne
  c)    ktorá počas trvania súťaže je, alebo sa počas trvania súťaže stane oprávneným koncovým užívateľom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných niektorým zo slovenských mobilných operátorov a ktorá využíva tieto služby v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a sú splnené všetky podmienky stanovené príslušným slovenským mobilným operátorom na využívanie elektronických komunikačných služieb spôsobom podľa tohto štatútu pri zapojení sa do súťaže prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré takáto osoba oprávnene používa; a súčasne
  d)    je v čase trvania súťaže zaregistrovaná alebo sa počas trvania súťaže zaregistruje v súlade s podmienkami registrácie organizátora v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaným organizátorom. Registrácia prebieha nasledovným spôsobom: záujemca o účasť v propagačnej súťaži odošle prázdnu bezplatnú SMS na číslo 3333. Následne ho systém vyzve, aby potvrdil súhlas s registráciou a podmienkami odoslaním bezplatnej SMS správy s textom ANO na číslo 3333. Po odoslaní potvrdzujúcej SMS, systém zaregistruje telefónne číslo hráča, ktorý je záujemcom o účasť v súťaži a odošle spätný oznam s potvrdením o úspešnej registrácii a aktivácii služby (ďalej aj ako „Služba"); a súčasne
  e)    súhlasí s podmienkami tejto súťaže v celom rozsahu; a súčasne,
  f)    nejde o osobu podľa čl. XI. tohto štatútu.
 2. Mobilné telefónne číslo môže byť platne zaregistrované podľa bodu 1 písm. d) tohto článku štatútu a osobe aktivovaná Služba len pokiaľ splní všetky podmienky registrácie a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom - organizátorom a hráčom pri uzatváraní stávok prostredníctvom mobilných telefónov a s podmienkami definovanými v herných plánoch hazardných hier prevádzkovateľa - organizátora. Službu nie je možné aktivovať pre mobilné telefónne čísla, pre ktoré bola vydaná viac ako jedna SIM karta, alebo ak nie sú splnené iné slovenským mobilným operátorom stanovené podmienky na aktiváciu a využívanie Služby a jeho elektronických komunikačných služieb.

III. Trvanie súťaže

Súťaž je jednokolová a je časovo ohraničená a prebehne v čase od 27. 04. 2020, 00.00 hod. do 03. 05. 2020, 23:59 hod. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek a bez náhrady zrušiť resp. predĺžiť. Súťaž prebieha v slovenskom jazyku a uskutoční sa na území Slovenskej republiky.

IV. Podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splnil podmienky účasti v článku II. tohto štatútu a
 2. kto v čase trvania súťaže prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS správy) z mobilného telefónneho čísla zaregistrovaného v technologickom systéme umožňujúceho uzatváranie stávok prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaného organizátorom a technickým partnerom platne uzatvorí i) stávku na číselnú lotériu, ktorej prevádzkovateľom je organizátor alebo ii) kurzovú stávku, ktorej prevádzkovateľom je organizátor alebo iii) si platne zakúpi elektronickú okamžitú lotériu, ktorej prevádzkovateľom je organizátor (SMS žreb organizátora) v súlade s herným plánom číselných lotérií organizátora; herným plánom stávkových hier - kurzových stávok prostredníctvom krátkych textových správ organizátora a herným plánom elektronických okamžitých lotérií prostredníctvom krátkych textových správ organizátora (ďalej aj ako „SMS stávka"). Po uzatvorení SMS stávky systém organizátora doručí záujemcovi o účasť v propagačnej súťaži potvrdzujúcu SMS o zaradení do žrebovania. - T.j. podmienkou je platne uzatvorená SMS stávka na hazardné hry organizátora uvedené v tomto bode v súlade s podmienkami tohto štatútu a doručenie potvrdzujúcej SMS o zaradení do žrebovania.
  (ďalej aj ako „súťažiaci").
 3. Hráč, ktorý je záujemcom o účasť v propagačnej súťaži, môže podať SMS stávku počas trvania súťaže aj viac krát; do súťaže bude mobilné telefónne číslo, z ktorého bola stávka platne uzatvorená (ďalej aj ako „telefónne číslo") zaradené podľa počtu platne uzatvorených SMS stávok; platne vyžrebované podľa čl. V. tohto štatútu však môže byť telefónne číslo iba raz. SMS stávka musí byť platne uzatvorená v súlade s herným plánom číselných lotérií; herným plánom stávkových hier - kurzových stávok prostredníctvom krátkych textových správ a herným plánom elektronických okamžitých lotérií prostredníctvom krátkych textových správ. SMS stávka nesmie byť zrušená.

V. Žrebovanie

 1. V súťaži budú vyžrebované (náhodným výberom aplikácie - generátorom náhodných čísiel) vždy jedno telefónne číslo (ďalej len „Výherné Telefónne číslo") a 2 ďalšie telefónne čísla, ku ktorým organizátor pridelí poradové čísla v závislosti od poradia, v akom boli tieto telefónne čísla vyžrebované (ďalej len „Náhradné Telefónne čísla").
 2. Výherné telefónne číslo a Náhradné telefónne čísla budú určené žrebovaním spomedzi všetkých Telefónnych čísiel súťažiacich, ktorí splnili v čase trvania súťaže podľa čl. III. tohto štatútu Podmienky účasti uvedené v článku II. tohto štatútu a Podmienky účasti v súťaži uvedené v článku IV. tohto štatútu.
 3. Žrebovanie sa uskutoční vždy najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa ukončenia trvania súťaže podľa čl. III. tohto štatútu.
 4. Žrebovanie bude prebiehať za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom súťaže a za účasti notára, pričom priebeh a výsledky žrebovania budú osvedčené notárom.
 5. Z jednotlivého žrebovania bude vyhotovený protokol podpísaný členmi žrebovacej komisie, ako aj vyhotovená notárska zápisnica o priebehu a výsledkoch žrebovania.
 6. Organizátor vyžrebuje pri žrebovaní spomedzi všetkých telefónnych čísiel zaradených do žrebovania vždy jedno Výherné Telefónne číslo a 2 Náhradné Telefónne čísla.
 7. Organizátor uskutoční telefonický hovor na Výherné Telefónne číslo za účelom kontaktovania súťažiaceho. V prípade, že sa organizátorovi z akýchkoľvek dôvodov nepodarí prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla súťažiacemu dovolať, zopakuje organizátor po neúspešnom prvom pokuse pokus o opätovné dovolanie sa súťažiacemu prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na Výherné Telefónne číslo súťažiacemu dovolať na základe 2 pokusov podľa tohto bodu článku štatútu, súťažiacemu, ktorý sa na súťaži prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Výhru v danom kole súťaže.
 8. Následne bude organizátor postupne podľa poradia vyžrebovania Náhradných Telefónnych čísel uskutočňovať telefonické hovory za účelom kontaktovania súťažiacich z Náhradných Telefónnych čísel vyžrebovaných ako ďalších v poradí, pričom postupuje primerane podľa predchádzajúceho bodu tohto štatútu; na základe 2 pokusov najskôr osloví súťažiaceho z prvého vyžrebovaného Náhradného telefónneho čísla. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na Náhradné Telefónne číslo súťažiacemu dovolať na základe 2 pokusov podľa tohto bodu článku štatútu, súťažiacemu, ktorý sa na súťaži prostredníctvom Náhradného Telefónneho čísla zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Výhru v danej súťaži.
 9. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí kontaktovať súťažiacich z Výherného Telefónneho čísla alebo Náhradných Telefónnych čísiel, organizátor má právo naložiť s Výhrou podľa vlastného uváženia. Organizátor môže rozhodnúť, že nárok na Výhru nevznikne žiadnemu súťažiacemu.
 10. Kontaktovať súťažiaceho prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla alebo Náhradných Telefónnych čísiel znamená uskutočniť s daným súťažiacim telefonický hovor v rozsahu potrebnom pre priznanie nároku daného súťažiaceho na príslušnú výhru v súťaži v zmysle Čl. VI. tohto štatútu.

VI. Výherca výhry

 1. Výhercom výhry sa stáva súťažiaci:
  a)    ktorý splnil Podmienky účasti uvedené v článku II. tohto štatútu a Podmienky účasti v súťaži uvedené v článku IV. tohto štatútu, a zároveň
  b)    ktorý nie je vylúčený z účasti v súťaži podľa Čl. XI. tohto štatútu, a zároveň
  c)    ktorý oprávnene používa SIM kartu, ku ktorej je pridelené Telefónne číslo platne zaradené do žrebovania o výhru podľa Čl. V tohto štatútu; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností nie je rozhodujúce, či je súťažiaci osoba zhodná s účastníkom uvedeným v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb uzavretej s niektorým zo slovenských mobilných operátorov vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu, ale skutočnosť, že súťažiaci je oprávneným koncovým užívateľom SIM karty, ku ktorej je pridelené vyžrebované Telefónne číslo v čase zapojenia sa do súťaže, trvania súťaže a v čase preberania výhry t.j. výhercom sa nemôže stať súťažiaci, ktorý získal alebo používa takúto SIM kartu bez súhlasu účastníka príslušnej zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb uzavretej s niektorým zo slovenských mobilných operátorov vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu, a
  d)    ktorý bol vyžrebovaný podľa Čl. V. tohto štatútu; a
  e)    ktorému sa organizátor úspešne dovolal v súlade s Čl. V. tohto štatútu a ktorý organizátorovi počas tohto telefonického hovoru:
      (i) poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu; a
  f)    ktorý v lehote 30 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania podľa čl. V. tohto štatútu predloží organizátorovi v mieste sídla organizátora (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava) a to počas hodín prístupných pre verejnosť (od pondelka do piatku v čase od 9.00 hod do 15.00 hod):
      (i) SIM kartu, ku ktorej je pridelené vyžrebované Telefónne číslo, na ktoré sa organizátor úspešne dovolal podľa Čl. V. tohto štatútu a umožní vykonaním telefonického hovoru na takéto Telefónne číslo vykonať overenie tohto Telefónneho čísla; a
     (ii) v prípade, že o to organizátor požiada, aj (i) príslušnú zmluvu o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb uzavretú medzi niektorým zo slovenských mobilných operátorov a účastníkom zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu (ďalej pre účastníka zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb aj ako „Účastník") a/alebo (ii) písomný súhlas Účastníka, ktorý nie je oprávneným koncovým užívateľom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej služby vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu s oprávneným užívaním tohto Telefónneho čísla týmto súťažiacim ako oprávneným koncovým užívateľom SIM karty, ku ktorej je pridelené vyžrebované Telefónne číslo, pričom súhlas musí v prípade súčasného predloženia zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb a tohto súhlasu obsahovať aj súhlas Účastníka so spracúvaním osobných údajov Účastníka v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v príslušnej predloženej zmluve s mobilným operátorom a v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v predloženom súhlase; v prípade predloženia takéhoto písomného súhlasu bez predloženia zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb súhlas Účastníka so spracúvaním osobných údajov Účastníka v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v predloženom súhlase. Súhlas musí byť predložený v znení akceptovanom organizátorom propagačnej súťaže; a
      (iii) písomný podpísaný súhlas oprávneného používateľa SIM karty, ku ktorej je pridelené vyžrebované Telefónne číslo, na ktoré sa organizátor súťaže úspešne dovolal podľa Čl. V tohto štatútu, s bezhotovostným prevodom výhry na účet v tvare IBAN, na ktorý mu má byť poukázaná finančná výhra; a
      (iv) podpísané dokumenty a vyhlásenia potrebné vo vzťahu k výhre na účely
  splnenia si všetkých zákonných povinností zo strany organizátora; a
     (v) preukáže sa organizátorovi platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom; a
     (vi) v prípade, že o to organizátor požiada, predloží potvrdzujúcu SMS z vyžrebovaného Telefónneho čísla podľa čl. IV. bod. 2 a 3 tohto štatútu.
  Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod výhry na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako súťažiaci, ktorý požiada o vyplatenie výhry podľa tohto bodu štatútu.
  (ďalej aj ako „Výherca").
 2. Súťažiaci je povinný poskytnúť organizátorovi všetku súčinnosť potrebnú za účelom overenia splnenia podmienok stanovených v bode 1 tohto článku štatútu.
 3. Súťažiaci, ktorý nesplní všetky podmienky uvedené v bode 1 tohto článku štatútu alebo odmietne poskytnúť organizátorovi súčinnosť potrebnú za účelom overenia ich splnenia, sa nestáva Výhercom a nevzniká mu nárok na výhru. V tomto prípade nevzniká nárok na takúto výhru žiadnemu zo súťažiacich a organizátor s touto Výhrou naloží podľa vlastného uváženia.
  4. Výherca súťaže získava výhru stanovenú v Čl. VII. Tohto štatútu.
  5. Meno, názov obce alebo mesta trvalého bydliska Výhercu budú uverejnené na stránke organizátora www.tipos.sk, k čomu Výherca dáva súhlas.
  6. V prípade, ak bude kedykoľvek neskôr dodatočne zistené nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v bode 1 tohto článku štatútu (po určení súťažiaceho za Výhercu pre danú výhru), nárok Výhercu na danú Výhru zaniká.
  Na už vyplatenú výhru súťažiacemu, ktorý nesplnil všetky podmienky na získanie výhry v zmysle tohto štatútu, sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov SR o bezdôvodnom obohatení.VII. Výhra

 1. Výhrou v súťaži je finančná odmena 10 000 € (slovom: desaťtisíc eur), pričom jej výška je uvádzaná pred zákonným zdanením (ďalej aj ako „Výhra").
 2. Výhru nie je možné vymeniť za inú alebo požadovať vydanie inej výhry, alebo vecnej výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry.
 3. Výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; okrem čiastky v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu.
 4. Súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že Výhra podlieha príslušným daňovým povinnostiam. Výhra bude Výhercovi poukázaná už ponížená o príslušnú zrážkovú daň z finančnej výhry.VIII. Odovzdanie a prevzatie výhry

 1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na Výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže.
 2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje oznámené Výhercom. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim oznámené nesprávne alebo nie úplné a z tohto dôvodu bude Výhra neuplatniteľná, Výherca stráca nárok na Výhru.
 3. Výhru nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhra je neprenosná. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži a s prevzatím Výhry. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím Výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telekomunikačných sietí mobilných operátorov, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
 4. Organizátor odovzdá Výhercovi Výhru najneskôr do 30 dní odo dňa splnenia všetkých podmienok podľa Čl. VI. ods. 1. tohto štatútu, pokiaľ sa s Výhercom nedohodne inak, pričom Výhra bude poukázaná bankovým prevodom na účet oznámený Výhercom v súlade s týmto štatútom.
 5. Záväzok organizátora poskytnúť Výhercovi Výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania (poukázania) Výhry Výhercovi a to zo strany organizátora na bankový účet oznámený Výhercom.
 6. V prípade, ak Výherca Výhru odmietne alebo ju neprevezme najneskôr v lehote určenej na odovzdanie Výhry, nárok Výhercu na danú Výhru zaniká a Organizátor s danou Výhrou naloží podľa vlastného uváženia, pričom nárok na túto Výhru nevzniká žiadnemu zo súťažiacich.
 7. Akékoľvek náklady spojené s prevzatím Výhry (napr. cestovné náklady súťažiaceho, náklady na odovzdanie Výhry, ak to nebude dohodnuté inak a pod.), znáša výlučne Výherca.
 8. Výherca nemá právo postúpiť nárok na akúkoľvek Výhru inej osobe.
 9. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky odovzdania Výhry.

IX. Porušenie podmienok súťaže

Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v súťaži, resp. na výhru. Organizátor má právo Výhru Výhercovi neodovzdať v prípade, ak Výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. V prípade, ak takýmto konaním podľa prvej vety tohto článku vznikne organizátorovi akákoľvek škoda, je súťažiaci povinný túto škodu poškodenému uhradiť v celom rozsahu.

X. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov (i) záujemcu o účasť v súťaži", (ii) súťažiaceho, (iii) súťažiaceho, ktorému vznikol nárok na výhru, resp. Výhercu (na účely tohto štatútu ďalej aj ako „dotknutá osoba 1"), (iv) Účastníka, ktorý nie je koncovým užívateľom verených mobilných elektronických, komunikačných služieb vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu (na účely tohto štatútu ďalej aj ako „dotknutá osoba 2"); („dotknutá osoba 1" a „dotknutá osoba 2" spoločne aj ako „dotknutá osoba").
Organizátor informuje dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení korigenda (ďalej len ako „GDPR"), v nasledovnom znení:

1. Prevádzkovateľ osobných údajov
Organizátor, t.j. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 499/B (na účely tohto čl. štatútu ďalej len ako „prevádzkovateľ").

2. Osobné údaje
Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: mobilné telefónne číslo záujemcu o účasť v súťaži/súťažiaceho, údaje tvoriace obsah SMS, údaje o účasti v súťaži, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu súťažiaceho, údaje o podanej stávke (v prípade hazardnej hry), údaje uvedené v telefonickom rozhovore uskutočňovanom technickými pracovnými zariadeniami prevádzkovateľa, číslo bankového účtu Výhercu, vlastnoručný podpis Výhercu, údaje potrebné na overenie totožnosti Výhercu (včítane druhu a čísla dokladu totožnosti) a veku Výhercu, štátna príslušnosť Výhercu, údaje Výhercu v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v zmluve o poskytovaní verejných mobilných komunikačných elektronických služieb uzavretej s niektorým zo slovenských mobilných operátorov vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu, údaje Účastníka, ktorý nie je koncovým užívateľom verených mobilných elektronických, komunikačných služieb vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v zmluve o poskytovaní verejných mobilných komunikačných elektronických služieb uzavretej s niektorým zo slovenských mobilných operátorov vo vzťahu k Telefónnemu číslu vyžrebovanému v súťaži a/alebo v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v súhlase Účastníka podľa článku V. Výherca výhry, bod 1, písm. f) (ii) štatútu, ďalšie osobné údaje nevyhnutne potrebné pre ich spracúvanie na účel/účely podľa bodu 3. nižšie (napr. údaje o výhre).

3. Účely a právny základ spracúvania osobných údajov:
3.1 zapojením sa záujemcu o súťaž do súťaže, splnením podmienok účasti, splnením podmienok účasti v súťažia odoslaním potvrdzujúcej SMS organizátorom súťaže v zmysle tohto štatútu, vzniká medzi dotknutou osobou 1 a organizátorom ako prevádzkovateľom zmluvný vzťah; na základe uvedeného môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje, ktoré sa týkajú takejto dotknutej osoby 1, v nevyhnutnom rozsahu 1. na účel jej účasti v súťaži v súlade s ustanoveniami tohto štatútu a realizácie súťaže, ktorej sa ako dotknutá osoba 1 slobodne a dobrovoľne rozhodla zúčastniť a plnenia povinností spojených s prevádzkovaním súťaže, včítane predzmluvných vzťahov; resp. účely: 2. hráči hazardných hier, ktorej sa dotknutá osoba 1 zúčastňuje podaním stávky podľa tohto štatútu, 3. plnenie povinností prevádzkovateľa ako povinnej osoby v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu; v tomto prípade spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby 1 v dotknutom rozsahu na právnom základe (i) zmluvného vzťahu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ako aj na právnom základe (ii) plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
3.2 v prípade vzniku nároku na Výhru (finančná výhra), môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje ktoré sa týkajú dotknutej osoby 1, v nevyhnutnom rozsahu aj na účel (a) plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, cla a daní, vrátane kontroly plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v uvedených oblastiach; v tomto prípade prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v dotknutom rozsahu na právnom základe (i) zmluvného vzťahu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ako aj na právnom základe (ii) plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR); ako aj na účel (b) plnenie povinností prevádzkovateľa ako povinnej osoby v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu; v tomto prípade prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v dotknutom rozsahu na právnom základe (i) plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

3.3 v prípade vzniku nároku na Výhru (finančná výhra), môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje, ktorá sa týkajú dotknutej osoby 2 v nevyhnutnom rozsahu na účel vyplatenia výhry v propagačnej súťaži Výhercovi v súlade s ustanoveniami tohto štatútu, resp. overenia splnenia podmienok súťažiaceho na účasť v súťaži a na výhru v súťaži a realizácie súťaže, ktorej sa Výherca zúčastni; v tomto prípade spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v dotknutom rozsahu na právnom základe (i) súhlasu dotknutej osoby 2 so spracúvaním svojich osobných údajov na tento konkrétny účel (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ako aj na právnom základe (ii) oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Získavanie osobných údajov
Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, a to od dotknutej osoby 1 na základe jej zapojenia sa do súťaže a od dotknutej osoby 2 na základe jej dobrovoľného predloženia zmluvy a/alebo súhlasu v zmysle článku V., bod 1, písm. f) (ii) štatútu na účel overenia splnenia podmienok súťažiaceho na získanie výhry v súťaži. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak následkom ich neposkytnutia je v prípade dotknutej osoby 1 nemožnosť zapojenia sa do súťaže a v prípade dotknutej osoby 2 nesplnenie podmienok záujemcu o účasť v súťaž/súťažiaceho na účasť v súťaži a podmienok na výhru, resp. zánik nároku súťažiaceho (výhercu) na výhru.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa v aktívnych a pasívnych konaniach a sporoch

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie toho ktorého účelu podľa bodu 3. vyššie tohto čl. štatútu, t.j. počas trvania zmluvného vzťahu v súvislosti s propagačnou súťažou a následne po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa, resp. po dobu nevyhnutne potrebnú na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Práva v súvislosti s ochranou a spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby
Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú práva dotknutých osôb, ktoré si môžu uplatniť voči prevádzkovateľovi: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na „zabudnutie"), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť.

K právu namietať: Dôsledky: V prípade namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby 2
Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aktívnym zaslaním Vašej elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., kontaktné údaje dpo@tipos.sk; odvolaním Vášho súhlasu však môže dôjsť k tomu, že záujemca o účasť v súťaži/súťažiaci nesplní podmienky na účasť v súťaži a podmienky na výhru, resp. zanikne jeho nárok na výhru. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že hoci spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. ukončí spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa zakladá na Vašom súhlase, nemusí to znamenať, že spoločnosť TIPOS nebude spracúvať žiadne Vaše osobné údaje v žiadnom rozsahu. Dôvodom je to, že môže napríklad existovať iný účel spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý sa zakladá na inom právnom základe než na Vašom súhlase.
Poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje dotknutej osoby poskytuje prevádzkovateľ nasledovným kategóriám príjemcov:
a. oprávneným osobám: ide o osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, a to predovšetkým zamestnanci prevádzkovateľa a členovia orgánov prevádzkovateľa;
b. sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia prevádzkovateľa,
c. iným prevádzkovateľom: napríklad advokátskym kanceláriám, audítorom, daňovým poradcom, ktorých služby prevádzkovateľ využíva.

Kde sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú a čo to pre ňu znamená?
Osobné údaje dotknutej osoby bude prevádzkovateľ spracúvať iba na území Slovenskej republiky.

Profilovanie alebo automatizované rozhodovanie
Osobné údaje dotknutej osoby 1 môže prevádzkovateľ v niektorých prípadoch profilovať, napr. za účelom priameho marketingu prostredníctvom zasielaných SMS. V takom prípade však prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje dotknutej osoby 1 na profilovanie spočívajúce v prijímaní automatizovaných rozhodnutí, ktoré by spôsobovali právne účinky týkajúce sa dotknutej osoby 1 alebo ktoré by mohli mať na ňu významný vplyv.

Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia.

XI. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb zo súťaže

 1. Z účasti na súťaži sú vylúčení:
  a)    zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov organizátora a technických partnerov, ako aj osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, a osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov),
  b)    osoba, ktorej bolo z dôvodov prípustných podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zastavené, obmedzené alebo prerušené poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb niektorým zo slovenských mobilných operátorov (ďalej aj len „stav neposkytovania služieb takejto osobe"); takáto osoba je vylúčená zo súťaže a zo žrebovania;
  c)    osoba, ktorá sa zapojila do súťaže z telefónneho čísla priradeného k SIM karte niektorého zo slovenských mobilných operátorov, vo vzťahu ku ktorému bolo z dôvodov prípustných podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zastavené, obmedzené alebo prerušené poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb niektorým zo slovenských mobilných operátov (ďalej aj len „stav neposkytovania služieb cez takú SIM kartu"); takáto osoba je vylúčená zo súťaže a zo žrebovania;
 2. Osobám vylúčeným z účasti v súťaži podľa bodu 1. tohto článku štatútu nevzniká nárok na Výhru v súťaži, resp. ak im už vznikol a následne nastanú u nich podmienky pre vylúčenie z účasti v súťaži, nárok na Výhru v súťaži im zaniká.


XII. Zverejnenie štatútu súťaže a účinnosť

Tento štatút súťaže bude zverejnený na www.tipos.sk. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 27.04.2020.

XIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže podľa štatútu súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť so súťaže a právo Výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 4. Zaslanie krátkej textovej správy (SMS správy) za účelom podania stávky, ktorá je podmienkou účasti v súťaži je spoplatnené v zmysle podmienok účasti v tejto hazardnej hre. Súťažiaci organizátorovi za účasť v tejto súťaži neuhrádza žiaden poplatok. Všetky ostatné SMS, ktoré sa zasielajú súťažiacemu podľa podmienok tohto štatútu sú bezplatné, súťažiaci teda neuhrádza žiadne poplatky, a to ani telekomunikačný poplatok, bez ohľadu na to, služby ktorého slovenského mobilného operátora využíva.
 5. Súťažiaci sa môže na organizátora obrátiť so svojou reklamáciou v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, a to písomným podaním zaslaným na adresu sídla organizátora (čl. I súťaže) v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť oprávňujúca podanie reklamácie; nie však neskôr ako v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa ukončenia Trvania súťaže podľa čl. III. tohto štatútu. Súťažiaci je povinný sa obracať s akýmikoľvek reklamáciami v súvislosti s jeho účasťou v súťaži výlučne na organizátora spôsobom tu uvedeným. Reklamácia doručená akejkoľvek inej osobe, a to aj osobám, ktoré organizátor používa v súvislosti so zabezpečením prevádzkovania súťaže, sa nepovažuje za kvalifikovanú, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Po doručení reklamácie organizátor túto vybaví bezodkladne, najneskôr v lehote určenej príslušnými právnymi predpismi.
 6. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telekomunikačných sietí mobilných operátorov, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
 7. Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zverejnené 27. 4. 2020

UKONČENÉ !!!
SMS SÚŤAŽE: ,,REGISTRUJ SA A VYHRAJ CEZ MOBIL"

Zapoj sa aj ty do SMS súťaže s TIPOSom a vyhraj až 10 000 €!

Súťaz prebieha od pondelka 20. 4. 2020 do nedele 26. 4. 2020.

Postup je úplne jednoduchý. Stačí poslať prázdnu SMS na číslo 3333. Následne po výzve systému potvrď súhlas s registráciou a podmienkami súťaže odoslaním SMS správy s textom 
ANO na číslo 3333.

Obidve SMS sú bezplatné!

NÁŠ TIP: Nedovoľuje tvoj mobilný telefón odoslať prázdnu SMS? Zadaj do textového poľa znak . (bodku) a POŠLI SMS.

Po registrácii môžeš ihneď skúsiť svoje šťastie a zahrať si aj niektorú z našich hier cez SMS:

 •  „zotri si" SMS žreb zaslaním SMS v tvare STASTIE na číslo 3333 (cena žrebu 1 EUR, viac info).
 • alebo hraj o miliónový Eurojackpot aj s Eurojackpot Jokerom výberom náhodných čísiel zaslaním SMS v tvare EJ Q J na číslo 3333 (tip za 3 EUR), príp. skús náhodný tip na samotný Eurojackpot v tvare EJ Q (tip za 2 EUR viac info).

 

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE
NÁZOV PROPAGAČNEJ SMS SÚŤAŽE: ,,REGISTRUJ SA A VYHRAJ CEZ MOBIL“

Preambula

Tento štatút propagačnej SMS súťaže s názvom REGISTRUJ SA A VYHRAJ CEZ MOBIL (ďalej aj len ako “súťaž“ alebo „propagačná súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “štatút“).

I. Organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej SMS súťaže s názvom REGISTRUJ SA A VYHRAJ CEZ MOBIL je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako “organizátor“).
 2. Technickými partnermi súťaže, ktorí zabezpečujú technický priebeh propagačnej sú: spoločnosť ELET, s. r. o., so sídlom Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31394981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8936/B,  (ďalej len „spoločnosť ELET“) a spoločnosť MobileTech, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 185/106, 821 01 Bratislava, IČO: 36666203, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41963/B, (ďalej len „spoločnosť MobileTech“) (spolu ďalej všetky tieto subjekty aj ako “technickí partneri“).
 3. Mediálnymi partnermi súťaže sú spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 (ďalej len „spoločnosť Orange“), Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť ST“), O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27882/B, (ďalej len „spoločnosť O2“) a SWAN Mobile, a.s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 35 680 202 (ďalej len „spoločnosť SWAN Mobile“) (spolu ďalej všetky tieto subjekty aj ako „mediálni partneri“ alebo „slovenskí mobilní operátori“).
   

II. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

   a)    v deň zapojenia sa do súťaže podľa čl. IV. ods. 2 štatútu, dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou a výhrou v súťaži v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že podmienky podľa tohto bodu musia byť splnené už momentom odoslania prázdnej bezplatnej SMS záujemcom o účasť v propagačnej súťaži podľa bodu 2 čl. IV. štatútu; a súčasne
   b)    spĺňa podmienky na zapojenie sa do hazardnej hry prevádzkovanej organizátorom, ktorú je možné hrať prostredníctvom technologického systému podľa bodu 2 čl. IV. štatútu v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a príslušnými hernými plánmi hazardných hier organizátora; a súčasne
   c)    ktorá počas trvania súťaže je, alebo sa počas trvania súťaže stane oprávneným koncovým užívateľom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných niektorým zo slovenských mobilných operátorov a ktorá využíva tieto služby v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a sú splnené všetky podmienky stanovené príslušným slovenským mobilným operátorom na využívanie elektronických komunikačných služieb spôsobom podľa tohto štatútu pri zapojení sa do súťaže prostredníctvom  telefónneho čísla, ktoré takáto osoba oprávnene používa; a súčasne
   d)    je do termínu vyhlásenia súťaže ešte nezaregistrovaná v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaným organizátorom; a súčasne
   e)    súhlasí s podmienkami tejto súťaže v celom rozsahu; a súčasne,
   f)    nejde o osobu podľa čl. XI. tohto štatútu.

III. Trvanie súťaže

Súťaž je jednokolová a je časovo ohraničená a prebehne v čase od 20. 4. 2020, 00.00 hod. do 26. 4. 2020, 23:59 hod. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek a bez náhrady zrušiť resp. predĺžiť. Súťaž prebieha v slovenskom jazyku a uskutoční sa na území Slovenskej republiky.

IV. Podmienky úspešnej registrácie a aktivácie Služby

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splnil podmienky účasti v článku II. tohto štatútu a
 2. kto sa v čase trvania súťaže zaregistruje prostredníctvom technologického systému umožňujúceho uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaným organizátorom a technickým partnerom. Registrácia prebieha nasledovným spôsobom: hráč, ktorý je záujemcom o účasť v propagačnej súťaži odošle prázdnu bezplatnú SMS na číslo 3333. Následne ho systém vyzve, aby potvrdil súhlas s registráciou a podmienkami odoslaním bezplatnej SMS správy s textom ANO na číslo 3333. Po odoslaní potvrdzujúcej SMS, systém zaregistruje  telefónne číslo hráča, ktorý je záujemcom o účasť v súťaži a odošle spätný oznam s potvrdením o úspešnej registrácii a aktivácii služby (ďalej aj ako „Služba“). Tento úkon musí hráč, ktorý je záujemcom  o účasť v propagačnej súťaži  spraviť iba raz
  (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 3. Podmienkou úspešnej registrácie a aktivácie Služby  fyzickej osoby je najmä (nie však výlučne): doručenie spätného oznamu o potvrdení úspešnej registrácie a aktivácii Služby od organizátora podľa bodu 2 tohto článku štatútu; pričom platí, že o tom, či súťažiaci spĺňa podmienky je oprávnený rozhodnúť organizátor.
 4. Mobilné telefónne číslo môže byť platne zaregistrované a osobe aktivovaná Služba len pokiaľ splní všetky podmienky registrácie a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom - organizátorom a hráčom pri uzatváraní stávok prostredníctvom mobilných telefónov a s podmienkami definovanými v herných plánoch hazardných hier prevádzkovateľa – organizátora.
 5. Súťažiacim a osobou, ktorej bude aktivovaná Služba, môže byť len osoba, ktorej platný právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje zúčastňovať sa ako hráčovi na hazardných hrách.
 6. Službu nie je možné aktivovať pre mobilné telefónne čísla, pre ktoré bola vydaná viac ako jedna SIM karta, alebo ak nie sú splnené iné slovenským mobilným operátorom stanovené podmienky na aktiváciu a využívanie Služby a jeho elektronických komunikačných služieb.

V. Žrebovanie

 1. V súťaži budú vyžrebované (náhodným výberom aplikácie – generátorom náhodných čísiel)  vždy jedno telefónne číslo (ďalej len „Výherné Telefónne číslo“) a 2 ďalšie telefónne čísla, ku ktorým organizátor pridelí poradové čísla v závislosti od poradia, v akom boli tieto telefónne čísla vyžrebované (ďalej len „Náhradné Telefónne čísla“).
 2. Výherné telefónne číslo a Náhradné telefónne čísla budú určené žrebovaním spomedzi všetkých Telefónnych čísiel súťažiacich, ktorí splnili v čase trvania súťaže podľa čl. III. tohto štatútu Podmienky účasti v súťaži uvedené v článku II. tohto štatútu a Podmienky úspešnej registrácie a aktivácie Služby uvedené v článku IV. tohto štatútu.
 3. Žrebovanie sa uskutoční vždy najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa ukončenia trvania súťaže podľa čl. III. tohto štatútu.
 4. Žrebovanie bude prebiehať za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom súťaže a za účasti notára, pričom priebeh a výsledky žrebovania budú osvedčené notárom.
 5. Z jednotlivého žrebovania bude vyhotovený protokol podpísaný členmi žrebovacej komisie, ako aj vyhotovená notárska zápisnica o priebehu a výsledkoch žrebovania.
 6. Organizátor vyžrebuje pri žrebovaní spomedzi všetkých telefónnych čísiel zaradených do žrebovania vždy jedno Výherné Telefónne číslo a 2 Náhradné Telefónne čísla.
 7. Organizátor uskutoční telefonický hovor na Výherné Telefónne číslo za účelom kontaktovania súťažiaceho. V prípade, že sa organizátorovi z akýchkoľvek dôvodov nepodarí prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla súťažiacemu dovolať, zopakuje organizátor bezodkladne po neúspešnom prvom pokuse pokus o opätovné dovolanie sa súťažiacemu prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na Výherné Telefónne číslo súťažiacemu dovolať na základe 2 pokusov podľa tohto bodu článku štatútu, súťažiacemu, ktorý sa na súťaži prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Výhru v danom kole súťaže.
 8. Následne bude organizátor postupne podľa poradia vyžrebovania Náhradných Telefónnych čísel uskutočňovať telefonické hovory za účelom kontaktovania súťažiacich z Náhradných Telefónnych čísel vyžrebovaných ako ďalších v poradí, pričom postupuje primerane podľa predchádzajúceho bodu tohto štatútu; na základe 2 pokusov najskôr osloví súťažiaceho z prvého vyžrebovaného Náhradného telefónneho čísla. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na Náhradné Telefónne číslo súťažiacemu dovolať na základe 2 pokusov podľa tohto bodu článku štatútu, súťažiacemu, ktorý sa na súťaži prostredníctvom Náhradného Telefónneho čísla zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Výhru v danej súťaži.
 9. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí kontaktovať súťažiacich z Výherného Telefónneho čísla alebo Náhradných Telefónnych čísiel, organizátor má právo naložiť s Výhrou podľa vlastného uváženia. Organizátor môže rozhodnúť, že nárok na Výhru nevznikne žiadnemu súťažiacemu.
 10. Kontaktovať súťažiaceho prostredníctvom Výherného Telefónneho čísla alebo Náhradných Telefónnych čísiel znamená uskutočniť s daným súťažiacim telefonický hovor v rozsahu potrebnom pre priznanie nároku daného súťažiaceho na príslušnú výhru v súťaži v zmysle Čl. VI. tohto štatútu.

VI. Výherca výhry

 1. Výhercom výhry sa stáva súťažiaci:
         a) ktorý splnil Podmienky účasti v súťaži uvedené v článku II. tohto štatútu a Podmienky úspešnej registrácie a aktivácie Služby uvedené v článku IV. tohto štatútu, a zároveň
         b) ktorý nie je vylúčený z účasti v súťaži podľa Čl. XI. tohto štatútu, a zároveň
         c) ktorý oprávnene používa SIM kartu, ku ktorej je pridelené Telefónne číslo platne zaradené do žrebovania o výhru podľa Čl. V tohto štatútu; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností nie je rozhodujúce, či je súťažiaci osoba zhodná s účastníkom uvedeným v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb uzavretej s niektorým zo slovenských mobilných operátorov vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu, ale skutočnosť, že súťažiaci je oprávneným koncovým užívateľom SIM karty, ku ktorej je pridelené vyžrebované Telefónne číslo v čase zapojenia sa do súťaže, trvania súťaže a v čase preberania výhry t.j. výhercom sa nemôže stať súťažiaci, ktorý získal alebo používa takúto SIM kartu bez súhlasu účastníka príslušnej zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb uzavretej s niektorým zo slovenských mobilných operátorov vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu, a
         d) ktorý bol vyžrebovaný podľa Čl. V. tohto štatútu; a
         e) ktorému sa organizátor úspešne dovolal v súlade s Čl. V. tohto štatútu a ktorý organizátorovi počas tohto telefonického hovoru:
           (i) poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu; a
         f) ktorý v lehote 30 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania podľa čl. V. tohto štatútu  predloží organizátorovi v mieste sídla organizátora (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava) a to počas hodín prístupných pre verejnosť (od pondelka do piatku v čase od 9.00 hod do 15.00 hod):
           (i) SIM kartu, ku ktorej je pridelené vyžrebované Telefónne číslo, na ktoré sa organizátor úspešne dovolal podľa Čl. V. tohto štatútu a umožní vykonaním telefonického hovoru na takéto Telefónne číslo vykonať overenie tohto Telefónneho čísla; a
           (ii) v prípade, že o to organizátor požiada, aj (i) príslušnú zmluvu o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb uzavretú medzi niektorým zo slovenských mobilných operátorov a účastníkom zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb  vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu (ďalej pre účastníka zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb aj ako „Účastník“) a/alebo (ii) písomný súhlas  Účastníka, ktorý nie je oprávneným koncovým užívateľom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej služby vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu s oprávneným užívaním tohto Telefónneho čísla  týmto súťažiacim ako oprávneným koncovým užívateľom SIM karty, ku ktorej je pridelené vyžrebované Telefónne číslo, pričom súhlas musí v prípade súčasného predloženia zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb a tohto súhlasu obsahovať aj súhlas Účastníka so spracúvaním osobných údajov Účastníka v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v príslušnej predloženej zmluve s mobilným operátorom a v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v predloženom súhlase; v prípade predloženia takéhoto písomného súhlasu bez predloženia zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb súhlas Účastníka so spracúvaním osobných údajov Účastníka v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v predloženom súhlase. Súhlas musí byť predložený v znení akceptovanom organizátorom propagačnej súťaže; a
           iii) písomný podpísaný súhlas oprávneného používateľa SIM karty, ku ktorej je pridelené vyžrebované Telefónne číslo, na ktoré sa organizátor súťaže úspešne dovolal podľa Čl. V tohto štatútu, s bezhotovostným prevodom výhry na účet v tvare IBAN, na ktorý mu má byť poukázaná finančná výhra; a
           iv)  podpísané dokumenty a  vyhlásenia potrebné vo vzťahu k výhre na účely splnenia si všetkých zákonných povinností zo strany organizátora; a
           v) preukáže sa organizátorovi platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
  Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod výhry na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako súťažiaci, ktorý požiada o vyplatenie výhry podľa tohto bodu štatútu.
  (ďalej aj ako „Výherca“).
 2. Súťažiaci je povinný poskytnúť organizátorovi všetku súčinnosť potrebnú za účelom overenia splnenia podmienok stanovených v bode 1 tohto článku štatútu.
 3. Súťažiaci, ktorý nesplní všetky podmienky uvedené v bode 1 tohto článku štatútu alebo odmietne poskytnúť organizátorovi súčinnosť potrebnú za účelom overenia ich splnenia, sa nestáva Výhercom a nevzniká mu nárok na výhru. V tomto prípade nevzniká nárok na takúto výhru žiadnemu zo súťažiacich a organizátor s touto Výhrou naloží podľa vlastného uváženia.
 4. Výherca súťaže získava výhru stanovenú v Čl. VII. Tohto štatútu.
 5. Meno, názov obce alebo mesta trvalého bydliska Výhercu budú uverejnené na stránke organizátora www.tipos.sk, k čomu Výherca dáva súhlas.
 6. V prípade, ak bude kedykoľvek neskôr dodatočne zistené nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v bode 1 tohto článku štatútu (po určení súťažiaceho za Výhercu pre danú výhru), nárok Výhercu na danú Výhru zaniká.
  Na už vyplatenú výhru súťažiacemu, ktorý nesplnil všetky podmienky na získanie výhry v zmysle tohto štatútu, sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov SR o bezdôvodnom obohatení. 

VII. Výhra

 1. Výhrou v súťaži je finančná odmena 10 000 € (slovom: desaťtisíc eur), pričom jej výška je uvádzaná pred zákonným zdanením (ďalej aj ako „Výhra“).
 2. Výhru nie je možné vymeniť za inú alebo požadovať vydanie inej výhry, alebo vecnej výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry.
 3. Výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; okrem čiastky v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu.
 4. Súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že Výhra podlieha príslušným daňovým povinnostiam. Výhra bude Výhercovi poukázaná už ponížená o príslušnú zrážkovú daň z finančnej výhry.


VIII. Odovzdanie a prevzatie výhry

 1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na Výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže.
 2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje oznámené Výhercom. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim oznámené nesprávne alebo nie úplné a z tohto dôvodu bude Výhra neuplatniteľná, Výherca stráca nárok na Výhru.
 3. Výhru nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhra je neprenosná. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži a s prevzatím Výhry. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím Výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telekomunikačných sietí mobilných operátorov, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
 4. Organizátor odovzdá Výhercovi Výhru najneskôr do 30 dní odo dňa splnenia všetkých podmienok podľa Čl. VI. ods. 1. tohto štatútu, pokiaľ sa s Výhercom nedohodne inak, pričom Výhra bude poukázaná bankovým prevodom na účet oznámený Výhercom v súlade s týmto štatútom.
 5. Záväzok organizátora poskytnúť Výhercovi Výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania (poukázania) Výhry Výhercovi a to zo strany organizátora na bankový účet oznámený Výhercom.
 6. V prípade, ak Výherca Výhru odmietne alebo ju neprevezme najneskôr v lehote určenej na odovzdanie Výhry, nárok Výhercu na danú Výhru zaniká a Organizátor s danou Výhrou naloží podľa vlastného uváženia, pričom nárok na túto Výhru nevzniká žiadnemu zo súťažiacich.
 7. Akékoľvek náklady spojené s prevzatím Výhry (napr. cestovné náklady súťažiaceho, náklady na odovzdanie Výhry, ak to nebude dohodnuté inak a pod.), znáša výlučne Výherca.
 8. Výherca nemá právo postúpiť nárok na akúkoľvek Výhru inej osobe.
 9. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky odovzdania Výhry.

 
IX. Porušenie podmienok súťaže

Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v súťaži, resp. na výhru. Organizátor má právo Výhru Výhercovi neodovzdať v prípade, ak Výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.  V prípade, ak takýmto konaním podľa prvej vety tohto článku vznikne organizátorovi akákoľvek škoda, je súťažiaci povinný túto škodu poškodenému uhradiť v celom rozsahu.

X. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov (i) záujemcu o účasť v súťaži“, (ii) súťažiaceho, (iii) súťažiaceho, ktorému vznikol nárok na výhru, resp. Výhercu (na účely tohto štatútu ďalej aj ako „dotknutá osoba 1“), (iv) Účastníka, ktorý nie je koncovým užívateľom verených mobilných elektronických, komunikačných služieb vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu (na účely tohto štatútu ďalej aj ako „dotknutá osoba 2“); („dotknutá osoba 1“ a „dotknutá osoba 2“ spoločne aj ako „dotknutá osoba“).
Organizátor informuje dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení korigenda (ďalej len ako „GDPR“), v nasledovnom znení:

1. Prevádzkovateľ osobných údajov
Organizátor, t.j. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 499/B (na účely tohto čl. štatútu ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

2. Osobné údaje
Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: mobilné telefónne číslo záujemcu o účasť v súťaži/súťažiaceho, údaje tvoriace obsah SMS, údaje o účasti v súťaži, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu súťažiaceho, údaje uvedené v telefonickom rozhovore uskutočňovanom technickými pracovnými zariadeniami prevádzkovateľa, číslo bankového účtu Výhercu, vlastnoručný podpis Výhercu, údaje potrebné na overenie totožnosti Výhercu (včítane druhu a čísla dokladu totožnosti) a veku Výhercu, štátna príslušnosť Výhercu, údaje Výhercu v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v zmluve o poskytovaní verejných mobilných komunikačných elektronických služieb uzavretej s niektorým zo slovenských mobilných operátorov vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu, údaje Účastníka, ktorý nie je koncovým užívateľom verených mobilných elektronických, komunikačných služieb vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v zmluve o poskytovaní verejných mobilných komunikačných elektronických služieb uzavretej s niektorým zo slovenských mobilných operátorov vo vzťahu k Telefónnemu číslu vyžrebovanému v súťaži a/alebo v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v súhlase Účastníka podľa článku V. Výherca výhry, bod 1, písm. f) (ii) štatútu, ďalšie osobné údaje nevyhnutne potrebné pre ich spracúvanie na účel/účely podľa bodu 3. nižšie (napr. údaje o výhre).

3. Účely a právny základ spracúvania osobných údajov:

3.1   zapojením sa záujemcu o súťaž do súťaže, splnením  podmienok účasti v súťaži, splnením podmienok úspešnej registrácie a aktivácie Služby a odoslaním potvrdzujúcej SMS organizátorom súťaže v zmysle tohto štatútu, vzniká medzi dotknutou osobou 1 a organizátorom ako prevádzkovateľom zmluvný vzťah; na základe uvedeného môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje, ktoré sa týkajú takejto dotknutej osoby 1, v nevyhnutnom  rozsahu na účel jej účasti v súťaži v súlade s ustanoveniami tohto štatútu a realizácie súťaže, ktorej sa ako dotknutá osoba 1 slobodne a dobrovoľne rozhodla zúčastniť a plnenia povinností spojených s prevádzkovaním súťaže, včítane predzmluvných vzťahov; v tomto prípade spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby 1 v dotknutom rozsahu na právnom základe (i) zmluvného vzťahu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ako aj na právnom základe (ii) plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

3.2   v prípade vzniku nároku na Výhru (finančná výhra), môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje ktoré sa týkajú dotknutej osoby 1, v nevyhnutnom  rozsahu aj na účel (a) plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, cla a daní, vrátane kontroly plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v uvedených oblastiach; v tomto prípade prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v dotknutom rozsahu na právnom základe (i) zmluvného vzťahu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ako aj na právnom základe (ii) plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR); ako aj na účel (b) plnenie povinností prevádzkovateľa ako povinnej osoby v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu; v tomto prípade prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v dotknutom rozsahu na právnom základe (i) plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

3.3   v prípade vzniku nároku na Výhru (finančná výhra), môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje, ktorá sa týkajú  dotknutej osoby 2 v nevyhnutnom rozsahu na účel vyplatenia výhry v propagačnej súťaži Výhercovi v súlade s ustanoveniami tohto štatútu, resp. overenia splnenia podmienok súťažiaceho na účasť v súťaži a na výhru v súťaži a realizácie súťaže, ktorej sa Výherca zúčastni; v tomto prípade spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v dotknutom rozsahu na právnom základe (i) súhlasu dotknutej osoby 2 so spracúvaním svojich osobných údajov na tento konkrétny účel (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR),  ako aj na právnom základe (ii) oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Získavanie osobných údajov
Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, a to od dotknutej osoby 1 na základe jej zapojenia sa do súťaže a od dotknutej osoby 2 na základe jej dobrovoľného predloženia zmluvy a/alebo súhlasu v zmysle článku V., bod 1, písm. f) (ii) štatútu na účel overenia splnenia podmienok súťažiaceho na získanie výhry v súťaži. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak následkom ich neposkytnutia je v prípade dotknutej osoby 1 nemožnosť zapojenia sa do súťaže a v prípade dotknutej osoby 2 nesplnenie podmienok záujemcu o účasť v súťaž/súťažiaceho na účasť v súťaži a podmienok na výhru, resp. zánik nároku súťažiaceho (výhercu) na výhru.   

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa v aktívnych a pasívnych konaniach a sporoch

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie toho ktorého účelu podľa bodu 3. vyššie tohto čl. štatútu, t.j. počas trvania zmluvného vzťahu v súvislosti s propagačnou súťažou a následne po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa, resp. po dobu nevyhnutne potrebnú na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Práva v súvislosti s ochranou a spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby
Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú práva dotknutých osôb, ktoré si môžu uplatniť voči prevádzkovateľovi: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť.

K právu namietať: Dôsledky: V prípade namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby 2
Súhlas so spracúvaním Vašich  osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aktívnym zaslaním Vašej elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., kontaktné údaje dpo@tipos.sk; odvolaním Vášho súhlasu však môže dôjsť k tomu, že záujemca o účasť v súťaži/súťažiaci nesplní podmienky na účasť v súťaži a podmienky na výhru, resp. zanikne jeho  nárok na výhru. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že hoci spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. ukončí spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa zakladá na Vašom súhlase, nemusí to znamenať, že spoločnosť TIPOS nebude spracúvať žiadne Vaše osobné údaje v žiadnom rozsahu. Dôvodom je to, že môže napríklad existovať iný účel spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý sa zakladá na inom právnom základe než na Vašom súhlase.

Poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje dotknutej osoby poskytuje prevádzkovateľ nasledovným kategóriám príjemcov:
   a.    oprávneným osobám: ide o osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, a to predovšetkým zamestnanci prevádzkovateľa a členovia orgánov prevádzkovateľa;
   b.    sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia prevádzkovateľa,
   c.    iným prevádzkovateľom: napríklad advokátskym kanceláriám, audítorom, daňovým poradcom, ktorých služby prevádzkovateľ využíva.

Kde sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú a čo to pre ňu znamená?
Osobné údaje dotknutej osoby bude prevádzkovateľ spracúvať iba na území Slovenskej republiky.
 
Profilovanie alebo automatizované rozhodovanie
 Osobné údaje dotknutej osoby 1 môže prevádzkovateľ v niektorých prípadoch profilovať, napr. za účelom priameho marketingu prostredníctvom zasielaných SMS. V takom prípade však prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje dotknutej osoby 1 na profilovanie spočívajúce v prijímaní automatizovaných rozhodnutí, ktoré by spôsobovali právne účinky týkajúce sa dotknutej osoby 1 alebo ktoré by mohli mať na ňu významný vplyv.
 
Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia.

XI. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb zo súťaže

 1. Z účasti na súťaži sú vylúčení:
     a)    zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov organizátora a technických partnerov, ako aj osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, a osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov),
     b)    osoba, ktorej bolo z dôvodov prípustných podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zastavené, obmedzené  alebo prerušené poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb niektorým zo slovenských mobilných operátorov (ďalej aj len „stav neposkytovania služieb takejto osobe“); takáto osoba je vylúčená zo súťaže a zo žrebovania;
     c)    osoba, ktorá sa zapojila do súťaže z telefónneho čísla priradeného k SIM karte niektorého zo slovenských mobilných operátorov, vo vzťahu ku ktorému bolo z dôvodov prípustných podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zastavené, obmedzené alebo prerušené poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb niektorým zo slovenských mobilných operátov (ďalej aj len „stav neposkytovania služieb cez takú SIM kartu“); takáto osoba je vylúčená zo súťaže a zo žrebovania;
 2. Osobám vylúčeným z účasti v súťaži podľa bodu 1. tohto článku štatútu nevzniká nárok na Výhru v súťaži, resp. ak im už vznikol a následne nastanú u nich podmienky pre vylúčenie z účasti v súťaži, nárok na Výhru v súťaži im zaniká.

 

XII. Zverejnenie štatútu súťaže a účinnosť

Tento štatút súťaže bude zverejnený na www.tipos.sk. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 20.04.2020.

XIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže podľa štatútu súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť so súťaže a právo Výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 4. Všetky SMS, ktoré sa zasielajú súťažiacemu podľa podmienok tohto štatútu sú bezplatné, súťažiaci teda neuhrádza žiadne poplatky, a to ani telekomunikačný poplatok, bez ohľadu na to, služby ktorého slovenského mobilného operátora využíva.
 5. Súťažiaci sa môže na organizátora obrátiť so svojou reklamáciou v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, a to písomným podaním zaslaným na adresu sídla organizátora (čl. I súťaže) v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť oprávňujúca podanie reklamácie; nie však neskôr ako v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa ukončenia Trvania súťaže podľa čl. III. tohto štatútu. Súťažiaci je povinný sa obracať s akýmikoľvek reklamáciami v súvislosti s jeho účasťou v súťaži výlučne na organizátora spôsobom tu uvedeným. Reklamácia doručená akejkoľvek inej osobe, a to aj osobám, ktoré organizátor používa v súvislosti so zabezpečením prevádzkovania súťaže, sa nepovažuje za kvalifikovanú, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Po doručení reklamácie organizátor túto vybaví bezodkladne, najneskôr v lehote určenej príslušnými právnymi predpismi.
 6. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telekomunikačných sietí mobilných operátorov, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
 7. Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou v súlade so zákonom č.  30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zverejnené 17. 4. 2020