Prémiové žrebovania

Rozhodnutie
o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania

Článok 1
Podža článku 14 Herného plánu číselných lotérií vyhlasujem konanie
prémiového žrebovania

Článok 2
Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže, výška peňažnej prémie
a prémiové obdobie

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Prémiové žrebovanie je vyhlásené na obdobie od 6. decembra 2020 do 27. decembra 2020 a platí na 4 (štyri) stávkové obdobia.
 3. Celková prémiová výherná kvóta je 288 567,16 EUR (slovom: dvestoosemdesiatosemtisíc pästošesdesiatsedem eur šestnás centov).
 4. Termíny a počty výhier na prémiové žrebovanie:
  Dátum
  prémiového
  žrebovania
  Deň prémiového
  žrebovania
  Počet výhier
  v prémiovom
  žrebovaní
  Výška výhier na jedno
  prémiové žrebovanie
  v EUR
  6.12.2020 nedeža 2 82 447,76
  13.12.2020 nedeža 1 41 223,88
  20.12.2020 nedeža 1 41 223,88
  27.12.2020 nedeža 3 123 671,64
  SPOLU 7 288 567,16
 5. Výška výhier na prvé prémiové žrebovanie dňa 6.12.2020 sa stanovuje na 82 447,76 EUR (slovom: osemdesiatdvatisíc štyristoštyridsasedem eur sedemdesiatšes centov), na druhé a tretie prémiové žrebovanie v dňoch 13.12.2020 a 20.12.2020 sa stanovuje na 41 223,88 EUR (slovom: štyridsajedentisíc dvestodvadsatri eur osemdesiatosem centov), na štvrté prémiové žrebovanie dňa 27.12.2020 sa stanovuje na 123 671,64 EUR (slovom: stodvadsatritisíc šesstosedemdesiatjeden eur šesdesiatštyri centov). Počas každého prémiového žrebovania budú vyžrebované prémiové výhry v počtoch podža ods. 4 čl. 2 v podobe osobného automobilu KIA OPTIMA v hodnote 41 223,88 EUR (slovom: štyridsajedentisíc dvestodvadsatri eur osemdesiatosem centov).

Článok 3
Herné podmienky stanovené pre prémiové žrebovanie

 1. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú stávky v číselnej lotérii LOTO, ktoré sú uzatvorené počas vyhláseného prémiového obdobia na nedežňajšie žrebovania v termínoch podža článku 2 odsek (4).
 2. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú aj predplatné stávky, ktoré v rámci uzatvoreného predplatného obdobia sú platné pre prvé prémiové žrebovanie dňa 6. decembra 2020 a prípadne ďalšie prémiové žrebovania.
 3. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky bez ohžadu na to, akým technologickým systémom (terminál on line, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú prémiové podmienky uvedené v odsekoch (1) a (2).
 4. V prémiovom žrebovaní sa vyžrebuje generátorom náhodných čísel unikátny prémiový kód uvedený na potvrdení o uzatvorení stávky. Prémiový kód sa zúčastňuje konkrétneho žrebovania, na ktoré bola stávka uzatvorená. Prémiový kód bude zaradený do prémiového žrebovania v závislosti od počtu uzatvorených tipov na jednej stávke.

Článok 4
Výherné prémiové podmienky

 1. Výhru v prémiovom žrebovaní získa stávka, ktorá splní herné prémiové podmienky uvedené v článku 3.

Článok 5
Pravidlá uplatnenia nároku na výhru, overovania a prevzatia výhry,
spôsob prémiového žrebovania

 1. Vecnú výhru je prevádzkovatež povinný odovzda výhercovi po overení nároku na výhru v sídle prevádzkovateža, alebo na inom mieste určenom prevádzkovatežom, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia tohto nároku. Vecnú výhru nie je možné zameni za inú vecnú výhru, ani za finančnú formu.

Článok 6
Záverečné ustanovenie

Toto Rozhodnutie nadobúda účinnos dňa 20. októbra 2020

 


V Bratislave, dňa 20. októbra 2020

.................................................................. ..................................................................
Ing. Marek Kaňka, v.r Mgr. Oliver Felszegy, MBA, v.r.
predseda predstavenstva člen predstavenstva
TIPOS, národná lotériová spoločnos, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnos, a.s.


Rozhodnutie
o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania

Článok 1
Podža článku 14 Herného plánu číselných lotérií vyhlasujem konanie
prémiového žrebovania

Článok 2
Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže, výška peňažnej prémie
a prémiové obdobie

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Prémiové žrebovanie je vyhlásené na obdobie od 27. septembra 2020 do 25. októbra 2020 a platí na 5 (pä) stávkových období.
 3. Celková prémiová výherná kvóta je 206 119,40 EUR (slovom: dvestošestisíc stodevätnás eur štyridsa centov).
 4. Termíny a počty výhier na prémiové žrebovanie:
  Dátum
  prémiového
  žrebovania
  Deň prémiového
  žrebovania
  Počet výhier
  v prémiovom
  žrebovaní
  Výška výhier na jedno
  prémiové žrebovanie
  v EUR
  27.9.2020 nedeža 1 41 223,88
  4.10.2020 nedeža 1 41 223,88
  11.10.2020 nedeža 1 41 223,88
  18.10.2020 nedeža 1 41 223,88
  25.10.2020 nedeža 1 41 223,88
  SPOLU 5 206 119,40
 5. Výška výhier na každé jedno prémiové žrebovanie sa stanovuje na 41 223,88 EUR (slovom: štyridsajedentisíc dvestodvadsatri eur osemdesiatosem centov). Počas každého prémiového žrebovania bude vyžrebovaná 1 prémiová výhra (slovom: jedna prémiová výhra) v podobe osobného automobilu KIA OPTIMA, každé v hodnote 41 223,88 EUR (slovom: štyridsajedentisíc dvestodvadsatri eur osemdesiatosem centov).

Článok 3
Herné podmienky stanovené pre prémiové žrebovanie

 1. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú stávky v číselnej lotérii LOTO, ktoré sú uzatvorené počas vyhláseného prémiového obdobia na nedežňajšie žrebovania v termínoch podža článku 2 odsek (4).
 2. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú aj predplatné stávky, ktoré v rámci uzatvoreného predplatného obdobia sú platné pre prvé prémiové žrebovanie dňa 27. septembra 2020 a prípadne ďalšie prémiové žrebovania.
 3. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky bez ohžadu na to, akým technologickým systémom (terminál on line, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú prémiové podmienky uvedené v odsekoch (1) a (2).
 4. V prémiovom žrebovaní sa vyžrebuje generátorom náhodných čísel unikátny prémiový kód uvedený na potvrdení o uzatvorení stávky. Prémiový kód sa zúčastňuje konkrétneho žrebovania, na ktoré bola stávka uzatvorená. Prémiový kód bude zaradený do prémiového žrebovania v závislosti od počtu uzatvorených tipov na jednej stávke.

Článok 4
Výherné prémiové podmienky

 1. Výhru v prémiovom žrebovaní získa stávka, ktorá splní herné prémiové podmienky uvedené v článku 3.

Článok 5
Pravidlá uplatnenia nároku na výhru, overovania a prevzatia výhry,
spôsob prémiového žrebovania

 1. Vecnú výhru je prevádzkovatež povinný odovzda výhercovi po overení nároku na výhru v sídle prevádzkovateža, alebo na inom mieste určenom prevádzkovatežom, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia tohto nároku. Vecnú výhru nie je možné zameni za inú vecnú výhru, ani za finančnú formu.

Článok 6
Záverečné ustanovenie

Toto Rozhodnutie nadobúda účinnos dňa 17. augusta 2020

 


V Bratislave, dňa 17. augusta 2020

.................................................................. ..................................................................
Ing. Marek Kaňka, v.r Mgr. Oliver Felszegy, MBA, v.r.
predseda predstavenstva člen predstavenstva
TIPOS, národná lotériová spoločnos, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnos, a.s.


Rozhodnutie
o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania

Článok 1
Podža článku 14 Herného plánu číselných lotérií vyhlasujem konanie
prémiového žrebovania

Článok 2
Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže, výška peňažnej prémie
a prémiové obdobie

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Prémiové žrebovanie je vyhlásené na obdobie od 26. mája 2019 do 4. augusta 2019 a platí na 11 (jedenás) stávkových období.
 3. Celková prémiová výherná kvóta je 1 360 388 EUR (slovom: jeden milión tristošesdesiattisíc tristoosemdesiatosem eur).
 4. Termíny a počty výhier na prémiové žrebovanie:
  Dátum
  prémiového
  žrebovania
  Deň prémiového
  žrebovania
  Počet výhier
  v prémiovom
  žrebovaní
  Výška výhier na jedno
  prémiové žrebovanie
  v EUR
  26.5.2019 nedeža 3 123 671,64
  2.6.2019 nedeža 3 123 671,64
  9.6.2019 nedeža 3 123 671,64
  16.6.2019 nedeža 3 123 671,64
  23.6.2019 nedeža 3 123 671,64
  30.6.2019 nedeža 3 123 671,64
  7.7.2019 nedeža 3 123 671,64
  14.7.2019 nedeža 3 123 671,64
  21.7.2019 nedeža 3 123 671,64
  28.7.2019 nedeža 3 123 671,64
  4.8.2019 nedeža 3 123 671,64
  SPOLU (zaokrúhlene)
  33 1 360 388,00
 5. Výška výhier na každé jedno prémiové žrebovanie sa stanovuje na 123 671,64 EUR (slovom: stodvadsatritisíc šesstosedemdesiatjeden eur šesdesiatštyri centov). Počas každého prémiového žrebovania budú vyžrebované 3 výhry (slovom: tri výhry) v podobe osobného automobilu KIA OPTIMA, každé v hodnote 41 223,88 EUR (slovom: štyridsajedentisíc dvestodvadsatri eur osemdesiatosem centov).

Článok 3
Herné podmienky stanovené pre prémiové žrebovanie

 1. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú stávky v číselnej lotérii LOTO, ktoré sú uzatvorené počas vyhláseného prémiového obdobia na nedežňajšie žrebovania v termínoch podža článku 2 odsek (4).
 2. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú aj predplatné stávky, ktoré v rámci uzatvoreného predplatného obdobia sú platné pre prvé prémiové žrebovanie dňa 26. mája 2019 a prípadne ďalšie prémiové žrebovania.
 3. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky bez ohžadu na to, akým technologickým systémom (terminál on line, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú prémiové podmienky uvedené v odsekoch (1) a (2).
 4. V prémiovom žrebovaní sa vyžrebuje generátorom náhodných čísel unikátny prémiový kód uvedený na potvrdení o uzatvorení stávky. Prémiový kód sa zúčastňuje konkrétneho žrebovania, na ktoré bola stávka uzatvorená. Prémiový kód bude zaradený do prémiového žrebovania v závislosti od počtu uzatvorených tipov na jednej stávke.

Článok 4
Výherné prémiové podmienky

 1. Výhru v prémiovom žrebovaní získa stávka, ktorá splní herné prémiové podmienky uvedené v článku 3.

Článok 5
Pravidlá uplatnenia nároku na výhru, overovania a prevzatia výhry,
spôsob prémiového žrebovania

 1. Vecnú výhru je prevádzkovatež povinný odovzda výhercovi po overení nároku na výhru v sídle prevádzkovateža, alebo na inom mieste určenom prevádzkovatežom, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia tohto nároku. Vecnú výhru nie je možné zameni za inú vecnú výhru, ani za finančnú formu.

Článok 6
Záverečné ustanovenie

Toto Rozhodnutie nadobúda účinnos dňa 15. apríla 2019

 


V Bratislave, dňa 15. apríla 2019

Ing. Ján Barczi
generálny riaditežRozhodnutie
o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania


Článok 1
Podža článku 14 Herného plánu číselných lotérií vyhlasujem konanie
prémiového žrebovania

Článok 2
Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže, výška peňažnej prémie
a prémiové obdobie

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Prémiové žrebovanie je vyhlásené na obdobie od 2. decembra 2018 do 30. decembra 2018 a platí na 5 (pä) stávkových období.
 3. Celková prémiová výherná kvóta je 1 021 250 EUR (slovom: jeden milión dvadsajedentisíc dvestopädesiat eur).
 4. Termíny a počty výhier na prémiové žrebovanie:
  Dátum
  prémiového
  žrebovania
  Deň prémiového
  žrebovania
  Počet výhier
   v prémiovom
  žrebovaní
  Výška výhier na jedno
  prémiové žrebovanie
  v EUR
  2.12.2018 nedeža 5 204 250
  9.12.2018 nedeža 5 204 250
  16.12.2018 nedeža 5 204 250
  23.12.2018 nedeža 5 204 250
  30.12.2018 nedeža 5 204 250
  SPOLU 25 1 021 250
 5. Výška výhier na každé jedno prémiové žrebovanie sa stanovuje na 204 250 EUR (slovom: dvestoštyri tisíc dvestopädesiat eur). Počas každého prémiového žrebovania bude vyžrebovaných 5 výhier (slovom: pä výhier) v podobe osobného automobilu KIA OPTIMA, každé v hodnote 40 850 EUR (slovom: štyridsajedentisíc dvestodvadsatri eur osemdesiatosem centov).

Článok 3
Herné podmienky stanovené pre prémiové žrebovanie

 1. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú stávky v číselnej lotérii LOTO, ktoré sú uzatvorené počas vyhláseného prémiového obdobia na nedežňajšie žrebovania v termínoch podža článku 2 odsek (4).
 2. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú aj predplatné stávky, ktoré v rámci uzatvoreného predplatného obdobia sú platné pre prvé prémiové žrebovanie dňa 2. decembra 2018 a prípadne ďalšie prémiové žrebovania.
 3. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky bez ohžadu na to, akým technologickým systémom (terminál on line, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú prémiové podmienky uvedené v odsekoch (1) a (2).
 4. V prémiovom žrebovaní sa vyžrebuje generátorom náhodných čísel unikátny prémiový kód uvedený na potvrdení o uzatvorení stávky. Prémiový kód sa zúčastňuje konkrétneho žrebovania, na ktoré bola stávka uzatvorená. Prémiový kód bude zaradený do prémiového žrebovania v závislosti od počtu uzatvorených tipov na jednej stávke.

Článok 4
Výherné prémiové podmienky

 1. Výhru v prémiovom žrebovaní získa stávka, ktorá splní herné prémiové podmienky uvedené v článku 3.

Článok 5
Pravidlá uplatnenia nároku na výhru, overovania a prevzatia výhry,
spôsob prémiového žrebovania

 1. Vecnú výhru je prevádzkovatež povinný odovzda výhercovi po overení nároku na výhru v sídle prevádzkovateža, alebo na inom mieste určenom prevádzkovatežom, a to najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia tohto nároku. Vecnú výhru nie je možné zameni za inú vecnú výhru, ani za peňažnú formu.

Článok 6
Záverečné ustanovenie

Toto Rozhodnutie nadobúda účinnos dňa 21. októbra 2018.

 


V Bratislave, dňa 3. októbra 2018

Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditež
TIPOS, národná lotériová spoločnos, a.s.Rozhodnutie
o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania


Článok 1
Podža článku 14 Herného plánu číselných lotérií vyhlasujem konanie
prémiového žrebovania

Článok 2
Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže, výška peňažnej prémie
a prémiové obdobie

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Výška prémie (prémiová výherná kvóta) sa stanovuje na 1 000 000 eur (slovom: jeden milión eur).
 3. Prémiové obdobie je vyhlásené na obdobie od 9. júla 2018 do 30. septembra 2018. V prémiovom období sa uskutoční 24 plánovaných žrebovaní (streda – nedeža) počas 12 týždňov.
 4. Prvé prémiové žrebovanie prémiového obdobia sa uskutoční dňa 11. júla 2018 (streda).
 5. Posledné prémiové žrebovanie prémiového obdobia sa uskutoční dňa 30. septembra 2018 (nedeža).

Článok 3
Herné podmienky stanovené pre účas v prémiovom žrebovaní

 1. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky, ktoré sú uzatvorené na 10 tipov hry LOTO (vrátane systémových stávok od č. systému S 8 – S 13) a zároveň majú uzatvorenú aj stávku v doplnkovej hre JOKER. Prémiového žrebovania sa zúčastňujú aj všetky predplatné stávky, ktoré sú v rámci uzatvoreného predplatného obdobia platné pre prvé prémiové žrebovanie dňa 11. júla 2018 a prípadne ďalšie prémiové žrebovania.
 2. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky bez ohžadu na to, akým technologickým systémom (terminál on line, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú herné podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku.
 3. V prémiovom období sa hrá len o jednu prémiovú výhernú kvótu. V prípade, ak bude dosiahnutá prémiová výherná kvóta podža vyhlásených herných a výherných prémiových podmienok pred ukončením prémiového obdobia, prémiové žrebovanie končí.

Článok 4
Výherné prémiové podmienky

 1. Výhru v prémiovom žrebovaní získa stávka, ktorá splní herné prémiové podmienky stanovené pre účas v prémiovom žrebovaní uvedené v článku 3 tohto rozhodnutia a súčasne dosiahne výhru v I. poradí 1. a/alebo 2. ahu hry LOTO.
 2. Prémiová výherná kvóta sa rozdelí rovnakým dielom pre viacerých výhercov v prípade, ak v tom istom prémiovom žrebovaní takí vzniknú.
 3. Ak nebude ani v poslednom prémiovom žrebovaní dosiahnutá výhra podža vyhlásených herných a výherných prémiových podmienok, prémiová výherná kvóta sa v plnej výške použije na tvorbu prémiových výherných kvót pre prémiové žrebovania viazané k hre LOTO.

Článok 5
Pravidlá uplatnenia nároku na výhru, overovania a prevzatia výhry,
spôsob prémiového žrebovania

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO, spôsob žrebovania výherných čísel, pravidlá uplatnenia nároku na výhru, overovania a prevzatia výhry sú uvedené v Hernom pláne číselných lotérií.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

Toto rozhodnutie generálneho riaditeža spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnos, a. s. nadobúda účinnos dňa 19. júna 2018.

 


V Bratislave, dňa 19. júna 2018

Ing. Ján Barczi
generálny riaditežRozhodnutie
o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania


Článok 1
Podža článku 14 Herného plánu číselných lotérií vyhlasujem konanie
prémiového žrebovania

Článok 2
Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže,
výška výhry a obdobie prémiového žrebovania

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Výška výhier na prémiové žrebovanie sa stanovuje na 100 000 EUR (slovom: jednostotisíc eur). Počas prémiového žrebovania bude vyžrebovaných 10 výhier, každá vo výške 10 000 EUR (slovom: desatisíc eur). Celková prémiová výherná kvóta je 1 000 000 EUR (slovom: jeden milión eur).
 3. Prémiové žrebovanie je vyhlásené na obdobie od 23. júla 2017 do 23. augusta 2017 a platí na 10 stávkových období.
 4. Prvé prémiové žrebovanie sa stanovuje na 23. júl 2017 (nedeža).
 5. Posledné prémiové žrebovanie sa stanovuje na 23. august 2017 (streda).

Článok 3
Herné podmienky stanovené pre prémiové žrebovanie

 1. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky v číselnej lotérii LOTO, ktoré sú uzatvorené počas vyhláseného prémiového obdobia.
 2. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú aj predplatné stávky, ktoré v rámci uzatvoreného predplatného obdobia sú platné pre prvé prémiové žrebovanie dňa 23. júla 2017 a prípadne ďalšie prémiové žrebovania.
 3. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky bez ohžadu na to, akým technologickým systémom (terminál on line, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú prémiové podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2.
 4. V prémiovom období bude počas každého prémiového žrebovania vyžrebovaných 10 výhier, spolu bude vyžrebovaných 100 prémiových výhier.
 5. V prémiovom žrebovaní sa vyžrebuje generátorom náhodných čísel unikátny prémiový kód uvedený na potvrdení o uzatvorení stávky. Prémiový kód sa zúčastňuje žrebovania v závislosti od počtu uzatvorených tipov na jednej stávke.

Článok 4
Výherné prémiové podmienky

 1. Výhru v prémiovom žrebovaní získa stávka, ktorá splní herné prémiové podmienky uvedené v článku 3.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

 1. Toto Rozhodnutie o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania nadobúda účinnos 12. júna 2017.

 


V Bratislave, dňa 12. júna 2017

Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditež
TIPOS, národná lotériová spoločnos, a.s.Rozhodnutie
o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania


Článok 1
Podža článku 14 Herného plánu číselných lotérií vyhlasujem konanie
prémiového žrebovania

Článok 2
Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže,
výška výhry a obdobie prémiového žrebovania

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Výška výhier na prémiové žrebovanie sa stanovuje na 120 000 EUR (slovom: jednostodvadsatisíc eur). Počas prémiového žrebovania budú vyžrebované 3 výhry, každá vo výške 40 000 EUR (slovom: štyridsatisíc eur). Celková prémiová výherná kvóta je 120 000 EUR (slovom: jednostodvadsatisíc eur).
 3. Prémiové žrebovanie sa stanovuje na 16. apríla 2017 (Vežkonočná nedeža) a platí na 1 stávkové obdobie.

Článok 3
Herné podmienky stanovené pre prémiové žrebovanie

 1. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky v číselnej lotérii LOTO, ktoré sú uzatvorené na žrebovanie dňa 16. apríla 2017.
 2. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú aj predplatné stávky, ktoré v rámci uzatvoreného predplatného obdobia sú platné pre prémiové žrebovanie dňa 16. apríla 2017.
 3. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky bez ohžadu na to, akým technologickým systémom (terminál on line, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú prémiové podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2.
 4. Počas prémiového žrebovania budú vyžrebované 3 prémiové výherné kvóty. Všetky 3 prémiové výherné kvóty budú finančné výhry.
 5. V prémiovom žrebovaní sa vyžrebuje generátorom náhodných čísel unikátny prémiový kód uvedený na potvrdení o uzatvorení stávky. Prémiový kód sa zúčastňuje žrebovania v závislosti od počtu uzatvorených tipov na jednej stávke.

Článok 4
Výherné prémiové podmienky

 1. Výhru v prémiovom žrebovaní získa stávka, ktorá splní herné prémiové podmienky uvedené v článku 3.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

 1. Toto Rozhodnutie nadobúda účinnos 2. apríla 2017.

 


V Bratislave, dňa 20. marca 2017

Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditež
TIPOS, národná lotériová spoločnos, a.s.Rozhodnutie
o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania


Článok 1
Podža článku 14 Herného plánu číselných lotérií vyhlasujem konanie
prémiového žrebovania

Článok 2
Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže,
výška výhry a obdobie prémiového žrebovania

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Výška výhier na každé prémiové žrebovanie sa stanovuje na 215 619 EUR (slovom: dvestopätnástisícšesstodevätnás eur. Počas každého prémiového žrebovania bude vyžrebovaných 9 výhier (slovom: devä výhier), každá vo výške 20 000 EUR (slovom: dvadsatisíc eur) a 1 výhra (slovom: jedna výhra) osobný automobil KIA OPTIMA. Celková prémiová výherná kvóta je 2 156 190 EUR (slovom: dva milióny stopädesiatšestisícstodevädesiat eur).
 3. Prémiové žrebovanie je vyhlásené na obdobie od 1. marca 2017 do 2. apríla 2017 a platí na 10 stávkových období.
 4. Prvé prémiové žrebovanie sa stanovuje na 1. marca 2017 (streda).
 5. Posledné prémiové žrebovanie sa stanovuje na 2. apríla 2017 (nedeža).

Článok 3
Herné podmienky stanovené pre prémiové žrebovanie

 1. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky v číselnej lotérii LOTO, ktoré sú uzatvorené počas vyhláseného prémiového obdobia.
 2. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú aj predplatné stávky, ktoré v rámci uzatvoreného predplatného obdobia sú platné pre prvé prémiové žrebovanie dňa 1. marca 2017 a prípadne ďalšie prémiové žrebovania.
 3. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky bez ohžadu na to, akým technologickým systémom (terminál on line, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú prémiové podmienky uvedené v odsekoch (1) a (2).
 4. V prémiovom období sa hrá o 100 prémiových výherných kvót. Počas každého prémiového žrebovania bude vyžrebovaných 10 prémiových výherných kvót, z toho vždy 9 prémiových výherných kvót budú finančné výhry a 10. prémiová výherná kvóta bude osobný automobil, ako je uvedené v článku 2 odsek (2).
 5. V prémiovom žrebovaní sa vyžrebuje generátorom náhodných čísel unikátny prémiový kód uvedený na potvrdení o uzatvorení stávky. Prémiový kód sa zúčastňuje konkrétneho žrebovania, na ktoré bola stávka uzatvorená. Prémiový kód bude zaradený do prémiového žrebovania v závislosti od počtu uzatvorených tipov na jednej stávke.
 6. Vecnú výhru je prevádzkovatež povinný odovzda výhercovi po overení nároku na výhru v sídle prevádzkovateža, alebo na inom mieste určenom prevádzkovatežom, a to najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia tohto nároku. Vecnú výhru nie je možné zameni za inú vecnú výhru, ani za peňažnú výhru.

Článok 4
Výherné prémiové podmienky

 1. Výhru v prémiovom žrebovaní získa stávka, ktorá splní herné prémiové podmienky uvedené v článku 3.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

 1. Toto Rozhodnutie nadobúda účinnos dňa 26. február 2017.

 


V Bratislave, dňa 15. februára 2017

Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditež
TIPOS, národná lotériová spoločnos, a.s.Rozhodnutie
o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania


Článok 1
Podža článku 14 Herného plánu číselných lotérií vyhlasujem konanie
prémiového žrebovania

Článok 2
Názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže,
výška výhry a obdobie prémiového žrebovania

 1. Prémiové žrebovanie sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
 2. Výška výhier na každé prémiové žrebovanie sa stanovuje na 200 000 EUR (slovom: dvestotisíc eur). Počas každého prémiového žrebovania bude vyžrebovaných 10 výhier, každá vo výške 20 000 EUR (slovom: dvadsatisíc eur). Celková prémiová výherná kvóta je 3 000 000 EUR (slovom: tri milióny eur).
 3. Prémiové žrebovanie je vyhlásené na obdobie od 5. januára 2017 do 26. februára 2017 a platí na 15 stávkových období.
 4. Prvé prémiové žrebovanie sa stanovuje na 8. január 2017 (nedeža).
 5. Posledné prémiové žrebovanie sa stanovuje na 26. február 2017 (nedeža).

Článok 3
Herné podmienky stanovené pre prémiové žrebovanie

 1. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky v číselnej lotérii LOTO, ktoré sú uzatvorené počas vyhláseného prémiového obdobia.
 2. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú aj predplatné stávky, ktoré v rámci uzatvoreného predplatného obdobia sú platné pre prvé prémiové žrebovanie dňa 8. januára 2017 a prípadne ďalšie prémiové žrebovania.
 3. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky bez ohžadu na to, akým technologickým systémom (terminál on line, internet, SMS) boli uzatvorené, ak spĺňajú prémiové podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2.
 4. V prémiovom období sa hrá o 150 prémiových výherných kvót, počas každého žrebovania bude vyžrebovaných 10 prémiových výherných kvót.
 5. V prémiovom žrebovaní sa vyžrebuje generátorom náhodných čísel unikátny prémiový kód uvedený na potvrdení o uzatvorení stávky. Prémiový kód sa zúčastňuje žrebovania v závislosti od počtu uzatvorených tipov na jednej stávke.

Článok 4
Výherné prémiové podmienky

 1. Výhru v prémiovom žrebovaní získa stávka, ktorá splní herné prémiové podmienky uvedené v článku 3.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

 1. Toto Rozhodnutie nadobúda účinnos dňa 5. januára 2017.

 


V Bratislave, dňa 9. decembra 2016

Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditež
TIPOS, národná lotériová spoločnos, a.s.