VOP - SWAN Mobile

Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri uzatváraní kurzových stávok prostredníctvom mobilných telefónov

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej len „TIPOS“ alebo „spoločnosť TIPOS“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREAMBULA

Tieto všeobecné obchodné podmienky popisujú podmienky a spôsob zapojenia sa do hazardných hier – kurzových stávok prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS v spolupráci s mobilným operátorom SWAN Mobile, a.s. (ďalej len „SWAN Mobile“). Toto zapojenie je založené na SMS službách SWAN Mobile, pričom hráč uhradí vklad do hry (cenu stávky) až na základe faktúry vystavenej SWAN Mobile alebo sa vklad uhradí z predplateného kreditu hráča.

Čl. 1
Predmet úpravy

 1. Predmetom všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností hráča a spoločnosti TIPOS pri prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje spoločnosť TIPOS pri prijímaní stávok na hazardné hry prostredníctvom mobilných telefónov s využitím SMS služieb SWAN Mobile (ďalej len „Služba“).
 2. Spoločnosť TIPOS v rámci poskytovanej  Služby umožňuje hráčovi najmä:
  1. aktivovať svoje mobilné telefónne číslo pre uzatváranie stávok prostredníctvom Služby; zoznam hazardných hier, pri ktorých sa dá táto Služba využiť bude vždy aktuálne zverejnený na internetovej stránke www.tipos.sk, pričom TIPOS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku hazardných hier prostredníctvom Služby,
  2. uzatvárať stávky podľa aktuálnej ponuky
  3. kedykoľvek mobilné telefónne číslo zablokovať pre uzatváranie stávok prostredníctvom Služby.
 3. Podmienky SWAN Mobile pre využívanie Služby stanovuje SWAN Mobile (napr. maximálnu súhrnnú hodnotu stávok v kalendárnom mesiaci, poplatok za SMS služby a pod.). Poskytovanie Služby je teda podmienené aj splnením podmienok stanovených SWAN Mobile.

Čl. 2
Aktivovanie Služby

 1. Mobilné telefónne číslo bude aktivované pre prijímanie stávok prostredníctvom Služby, pokiaľ:
  1. hráč vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,
  2. mobilné telefónne číslo nie je pre Službu blokované rozhodnutím SWAN Mobile.
 2. Po splnení podmienok uvedených v ods. 1 a po splnení ďalších podmienok uvedených na internetovej stránke www.tipos.sk bude hráčovi aktivovaná Služba. Hráč súčasne pri aktivácii Služby vyjadruje svoj súhlas s prijímaním informačných SMS súvisiacich s prevádzkovaním hier TIPOSu. Forma a časové intervaly zasielania informačných SMS závisia od rozhodnutia prevádzkovateľa.
 3. Hráčom a osobou, ktorej bude aktivovaná Služba, môže byť len osoba, ktorej platný právny poriadok umožňuje zúčastňovať sa ako hráčovi na hazardných hrách.
 4. Spoločnosť TIPOS je oprávnená stanoviť maximálny možný jednorazový vklad do hry, a to v súlade s Európskymi štandardmi zodpovedného hrania, ku ktorým sa spoločnosť TIPOS prihlásila, ako aj z bezpečnostných dôvodov. Výška tejto sumy je zverejnená na stránke www.tipos.sk. TIPOS je oprávnený kedykoľvek túto čiastku upraviť. SWAN Mobile je oprávnený stanoviť maximálny mesačný objem vkladov a to aj pre každé číslo individuálne.
 5. Službu nie je možné aktivovať pre mobilné telefónne čísla, pre ktoré bola vydaná viac ako jedna SIM karta, alebo ak nie sú splnené iné, SWAN Mobile stanovené podmienky na aktiváciu a využívanie Služby a jeho elektronických komunikačných služieb.

Postup pri aktivovaní mobilného telefónneho čísla:

Registrácia mobilného telefónneho čísla (ďalej aj „MT“) prebieha dvojkrokovo. Odoslaním PRÁZDNEJ SMS správy na číslo 3388 tipujúci vyžiada registráciu svojho čísla MT v systéme prevádzkovateľa. Ak sú splnené všetky požadované podmienky pre dané číslo MT a dané číslo MT ešte nie je v systéme registrované, je tipujúci vyzvaný k potvrdeniu registrácie zaslaním ANO na číslo 3388 Registrácia je potvrdená spätnou SMS správou.

Registrácia nie je potrebná ak už prebehla prostredníctvom čísla 3388.

Registráciu MT je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS správy STOP z registrovaného MT na číslo 3388. Zaslaním SMS správy STOP na číslo 3388 z neregistrovaného čísla MT sa dané číslo MT pre využívanie danej služby u prevádzkovateľa zablokuje. 

Čl.3
Využívanie Služby

 1. Hráč je oprávnený kedykoľvek uzatvárať stávky, s výnimkou času určenému technologickej prestávke alebo keď to nie je možné z technických dôvodov alebo keď to neumožňujú platné právne normy. O každej technologickej prestávke bude hráč informovaný na internetovej stránke www.tipos.sk, pokiaľ táto bola plánovaná.
 2. Hráč môže kedykoľvek, s výnimkou času definovaného v odseku 1 tohto článku, uzatvoriť stávky v hazardných hrách , avšak vždy len za splnenia podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach a podmienok SWAN Mobile pre poskytovanie jeho služieb. Uzatvárať stávky podľa tohto odseku je možné len v hazardných hrách, pri ktorých to umožňuje herný plán hry a TIPOS.
 3. TIPOS je oprávnený kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku udalostí, pri ktorých bude môcť hráč využívať túto službu. TIPOS je tiež oprávnený dočasne pozastaviť využívanie tejto služby.
 4. Pokiaľ výška peňažnej čiastky, ktorú má hráč k dispozícii ako minimálny vklad potrebný na zúčastnenie sa v hazardnej hre (napríklad nedostatočná výška kreditu na predplatenej karte, kredit pozostávajúci už len z bonusového kreditu a pod.), ktorej sa chce hráč zúčastniť, stávka hráča nebude prijatá. Stávka nebude prijatá ani v prípade, ak nie sú splnené všetky podmienky stanovené SWAN Mobile pre poskytovanie jeho služieb (napr. hráč neuhradil včas svoje splatné záväzky voči SWAN Mobile).
 5. Cena za stávky uzatvorené prostredníctvom Služby bude hráčovi vyúčtovaná v pravidelnom vyúčtovaní elektronických komunikačných a iných služieb prostredníctvom SWAN Mobile pokiaľ hráč využíva tzv. paušálne služby SWAN Mobile. Pokiaľ hráč využíva predplatené služby, bude čiastka rovnajúca sa cene stávky odrátaná z predplateného kreditu. Všetky SMS správy medzi hráčom a prevádzkovateľom v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sú bezplatné s výnimkou SMS správy, ktorou sa uzatvára stávka. Táto SMS je spoplatnená ešte tzv. telekomunikačným poplatkom v sume 0,079 € s DPH (2,38 Sk s DPH). SWAN Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek toto zmeniť (napríklad spoplatniť aj iné súvisiace sprievodné SMS). Komplet cenník je v prílohe týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Čl.4
Ponuka udalostí

 1. Každá stávková udalosť a skutočnosť s ňou súvisiaca je vopred definovaná v kurzovej ponuke a musí byť hráčom vopred zverejnená. Okolnosť, ktorá určuje výhru, je výsledok stávkovej udalosti. Výsledok stávkovej udalosti nesmie byť vopred známy a musí byť takej povahy a druhu, aby nemohol byť ovplyvnený ani TIPOS-om ani hráčom.
 2. Kurzová ponuka predstavuje súhrnnú ponuku stávkových udalostí vo forme ich zoznamov s príslušnými kurzami a ostatnými skutočnosťami súvisiacimi so stávkovou udalosťou.  Kurzová ponuka je aktuálne k dispozícii na internetovej stránke TIPOS-u v samostatnej sekcii tipkurzsms (www.tipkurzsms.sk), prípadne sa môže zverejňovať aj inými mediálnymi prostriedkami.
 3. Kurz je v číselnom vyjadrení definovaný výherný pomer a predstavuje mieru pravdepodobnosti výhry. Výška výhry je priamo úmerná kurzu, v akom bola stávka prijatá a výške sumy vkladu, ktorou sa hráč zúčastňuje na stávke. Napr. pri správne uhádnutom výsledku stávkovej udalosti v zápase Arsenal - Liverpool je na víťazstvo Arsenalu kurz 2,50. Hráč vyhráva pri uhádnutí výsledku 2,5 násobok svojho vkladu. Za vklad 2 € vyhráva 5 €, z toho čistá výhra činí 3 €.
  1. Kurz zaslaný v krátkej textovej správe ako potvrdenie o prijatí je platný a záväzný pre obidve strany.
  2. Kurzy stávkových udalostí oznamuje a zverejňuje TIPOS v kurzovej ponuke.
  3. TIPOS má právo kedykoľvek zmeniť zverejnený kurz, resp. stiahnuť z ponuky ľubovoľnú stávkovú udalosť a to bez udania dôvodu. Uvedené sa nevzťahuje na už riadne a platne uzatvorené stávky
 4. Vklad je suma dobrovoľne vložená hráčom do hry, ktorej návratnosť sa nezaručuje.
  1. Základná výška vkladu pre jednotlivé druhy stávok je 0,50 €.
  2. Výška vkladu do hry je 0,50 €, 1 €, 2 € , 5 € a 10 €
  3.  TIPOS si vyhradzuje právo obmedziť maximálny vklad pri niektorých druhoch stávkových podujatí.
 5. Tip je hráčom predpokladaný výsledok ním vybranej stávkovej udalosti.
 6. Výhra je súčinom herného vkladu a celkového kurzu. Výhra je zaokrúhlená na celé eurocenty aritmeticky, t. j. 0 až 4 smerom nadol a 5 až 9 smerom nahor. Čistá výhra je rozdiel medzi výhrou a vkladom.

  Každá udalosť má nasledovné atribúty:
  Označenie / hra /popis / kurz 1 / kurz X / kurz 2 / platnosť od / platnosť do
  Napríklad

  A F Slovan Inter 2,85 3,10 2,30 1.1.2012 08:00 2.1.2012 16:30
  B F Uruguaj Francúzsko 3,35 3,20 2,00 1.7.2010 06:00 3.7.2010 12:10
  C H Heki Jokipojat 3,45 4,60 1,65 1.9.2010 06:00 5.9.2010 18:00

  V aktuálnej ponuke môže byť maximálne 25 udalostí, pričom označenie zodpovedá nasledujúcim písmenám:
  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,  Y, Z

  Označenie hry zodpovedá:
  F = futbal, H= hokej, T= tenis

Postup pri uzatvorení stávky prostredníctvom Služby:
Prostredníctvom MT s číslom registrovaným v systéme prevádzkovateľa má tipujúci možnosť podávať kurzové stávky na aktuálnu ponuku udalostí. Tipujúci podáva stávku zaslaním SMS správy na číslo 3388 v požadovanom formáte. Jednou SMS správou je možné podať naraz jednu stávku obsahujúcu jeden tip. Cena stávky je tipujúcemu zohľadnená vo vyúčtovaní za služby SWAN Mobile. Prijatie každej stávky je potvrdené spätnou SMS správou obsahujúcou okrem iného číslo stávky v systéme (ID_STAVKY), výsledný kurz, dátum podania, cenu stávky a eventuálnu výhru.

 1. Sólo stávka

  systém rozpoznáva nasledovné platné formáty odoslaných SMS správ:
  A1 cena
  AX cena
  A2 cena

  kde A reprezentuje označenie udalosti v ponuke (A, B,..., Y, Z), 1 reprezentuje tip 1 (víťazstvo domácich), X reprezentuje tip X (remíza) a 2 reprezentuje tip 2 (víťazstvo hostí). Cena reprezentuje vklad na tip a môže byť 0,50 €, 1,00 €, 2,00 €, 5,00 € a 10,00 €
  príklady:               
  A1 0,50  
  AX 2,00  
  B2 10,00
  D1 5,00

 2. Kombinovaná stávka

  systém rozpoznáva nasledovné platné formáty odoslaných SMS správ:
  (dvojkombinácia)
  A1 BX cena
  kde A a B reprezentujú označenie udalosti v ponuke (A, B,..., Y, Z), 1 reprezentuje tip 1 (víťazstvo domácich), X reprezentuje tip X (remíza) a 2 reprezentuje tip 2 (víťazstvo hostí). Cena reprezentuje vklad na tip a môže byť 0,50 €, 1,00 €, 2,00 €, 5,00 € a 10,00 €
  príklady:               
  A1 BX 0,50            
  AX D2 2,00            
  B2 AX 10,00          
  D1 C2 5,00
  Analogicky trojkombinácia A1 B2 CX cena , štvorkombinácia AX B2 C1 DX cena atď

Storno stávky.
V čase stanovenom herným plánom je možné každú uzatvorenú stávku stornovať zaslaním SMS správy STORNO ID_STAVKY na číslo 3388. Systém spätnou SMS správou informuje o výsledku operácie.

Čl. 5
Overenie výhry a nakladanie s výhrou

 1. TIPOS zašle hráčovi informáciu o výhre až po vyhodnotení poslednej udalosti, ktorá sa zúčastnila na stávke a to na základe pokynu hráča zaslaním SMS správy VYHRA.
 2. Hráč si uplatňuje nárok na výhru a reklamáciu na výhru v zmysle herného plánu platného pre príslušnú hazardnú hru.
 3. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje po uplatnení nároku na výhru a overení nároku hráča na výhru v súlade s jeho dispozíciou výhru vyplatiť spôsobom ďalej uvedeným. TIPOS je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča požadovať, aby si prišiel vybrať výhru osobne a môže tiež požadovať predloženie občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu preukazujúceho vek hráča.
 4. V prípade, že si hráč zvolí možnosť vyplatenia výhry cez bankový účet, spoločnosť TIPOS zabezpečí vyplatenie výhry jej vyplatením na tento bankový účet, ktorý hráč určí, pokiaľ sa jedná o takú výšku výhry, pri ktorej herný plán nevyžaduje jej osobné prevzatie v určených miestach a to maximálne do 5 dní. TIPOS nie je povinný vyplatiť výhru na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako hráč, ktorý požiada o vyplatenie výhry. TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil ako účet, na ktorý má byť vyplatená výhra, účet, ktorý nie je jeho účtom.
 5. V prípade, že sa preukáže, že Služba bola aktivovaná osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa čl. 2 ods. 3, nevzniká hráčovi nárok na vyplatenie výhry.

Postup pri overení výhry:
Pokyn na výplatu vzniknutých výhier dáva tipujúci odoslaním SMS správy VYHRA na číslo 3388 Spätnou SMS správou systém tipujúceho informuje, že

 • pre dané číslo MT nie je evidovaná žiadna výhra
 • k danému číslu MT nie je registrované žiadne číslo bankového účtu (je potrebné ho v systéme zaregistrovať ) v prípade, že vzniknutá výhra nepresahuje limit stanovený prevádzkovateľom (do 1000 € ).
 • vzniknuté výhry v sume nepresahujúcej limit stanovený prevádzkovateľom (do 1000 € ) budú prevedené na uvedené registrované číslo bankového účtu
 • pre vzniknuté výhry presahujúce limit stanovený prevádzkovateľom (1000 a viac € ) je nutné dostaviť sa osobne do sídla prevádzkovateľa za účelom overenia totožnosti.

Postup pri registrácii bankového účtu:
Za účelom výplaty výhier nepresahujúcich limit stanovený prevádzkovateľom priamo na bankový účet tipujúceho je potrebné číslo bankového účtu pre dané číslo MT v systéme zaregistrovať. Tipujúci odošle SMS správu UCET CISLO_UCTU v tvare IBAN na číslo 3388. V prípade uvedenia korektného čísla bankového účtu je registrácia potvrdená spätnou SMS správou obsahujúcou okrem iného potvrdené číslo bankového účtu. V opačnom prípade je tipujúci na nekorektné číslo bankového účtu upozornený. Číslo bankového účtu je možné kedykoľvek zmeniť rovnakým spôsobom ako zaregistrovať.

Čl. 6
Ukončenie poskytovania Služby

 1. Hráč je oprávnený kedykoľvek aktiváciu Služby zrušiť, a to na základe zaslanej SMS správy. Po zrušení aktivácie Služby:
  1. hráč už nemôže vykonávať úkony potrebné na uzatvorenie novej stávky spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných obchodných podmienkach,
  2. všetky dovtedy urobené a neukončené stávky zostávajú v platnosti,
  3. všetky výhry v hrách, na ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom Služby na registrovaný účet, pokiaľ sa nejedná o výhry, ktoré podľa herného plánu je potrebné vybrať osobne na určených miestach.
 2. V prípade, že výhry, ktoré by mal TIPOS vyplatiť hráčovi po zrušení aktivácie Služby, nie je možné vyplatiť na registrovaný bankový účet, oznámi to TIPOS hráčovi prostredníctvom SMS správy a vyžiada si, aby hráč určil iný spôsob vyplatenia. TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že nebolo možné doručiť SMS. Ak hráč neodpovie do 60 dní, má sa za to, že nemá záujem o vrátenie finančných prostriedkov a finančná hotovosť zostáva spoločnosti TIPOS.

Postup pri zrušení aktivácie Služby:

Registráciu MT je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS správy STOP z registrovaného MT na číslo 3388. Zaslaním SMS správy STOP na číslo 3388 z neregistrovaného čísla MT sa dané číslo MT pre využívanie danej služby u prevádzkovateľa zablokuje.

Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a hráča neupravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení, prípadne právami a povinnosťami upravenými v herných plánoch hazardných hier, ktorých sa dotýkajú.
 2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok sa vykonávajú v aktuálne platnej mene  na území Slovenskej republiky.
 3. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť TIPOS oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.
 4. TIPOS je oprávnený meniť podmienky služieb spadajúcich pod hráčske konto, pričom zmeny sú účinné  ich zverejnením. Na zverejnenie postačuje zverejnenie nových podmienok na internetovej stránke www.tipos.sk.
 5. TIPOS má právo dočasne zablokovať mobilné telefónne číslo pre poskytovanie Služby v prípade, že TIPOS nadobudol podozrenie, že prostriedky využité na platbu za stávky sú výsledkom trestnej alebo inej podobnej činnosti a to až do vyriešenia sporných transakcií.
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné do odvolania a vzťahujú sa na hráčov, ktorí budú pri poskytovaní Služby využívať elektronické komunikačné služby spoločnosti SWAN Mobile, a.s.
 7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 15.12.2016

Príloha 1:  SMS obslužné príkazy, popis, koncové ceny
A, Obslužné SMS príkazy v hrách TIPOSu, zasielané na číslo 3388:

SMS príkaz Popis
Prázdna SMS Vyžiadanie registrácie svojho čísla MT v systéme prevádzkovateľa
ANO Potvrdenie registrácie  svojho čísla MT
STOP Zrušenie registrácie resp. zablokovanie čísla MT v prípade, že ešte nebolo zaregistrované
STORNO Stornovanie uzatvorenej stávky v čase určenom herným plánom
UCET Zadefinovanie účtu zákazníka pre vyplatenie prípadných výhier
VYHRA Spôsob ako si overiť výhru
INFO Informácie o zadávaní stávok pre hry TIPOSu, možnosti stornovania stávky a spôsobe vyplatenia výhry

Cenník:

Podanie stávky cez SMS: Koncová cena za uzatvorenie 1 stávky v EUR (Sk)
Cena tipu 0,50 € , 1,00 €, 2,00 €, 5,00 €, 10,00 €
Telekomunikačný poplatok za uzavretie stávky (účtuje sa len pri podaní stávky) štandardná cena pre tenty typ SMS podľa aktuálneho cenníka spoločnosti SWAN Mobile
Poslanie SMS príkazov na 3388 pri registrácii a jej potvrdení; príkazy INFO, VYHRA, UCET, Storno, STOP 0 (0)


Týždenne rozdávame 1 000 €
Maxi Turnaj
Vstupný bonus 1 050 € + 280 spinov