KENUJTE O 50 000 Sk

(10. 12. 2004)

HERNÝ PLÁN

Spotrebiteľskej lotérie „KENUJTE o 50 000“

prevádzkovanej spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Bratislava

I. časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.  „KENUJTE o 50 000“ je spotrebiteľská lotéria podľa § 1, ods. 3) zákona č. 194/1990 Zb. o lotériách a  iných podobných hrách v znení platných predpisov.

2.  Prevádzkovateľom spotrebiteľskej lotérie „KENUJTE o 50 000“ ďalej len „spotrebiteľská lotéria“ je spoločnosť TIPOS, a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ“) so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava. Spotrebiteľská lotéria sa organizuje pri príležitosti 500-tisíceho ťahu číselnej lotérie KLUB KENO prevádzkovanej prevádzkovateľom.

3.  Spotrebiteľskej lotérie sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré dosiahli 18 rokov veku.

4.  Poskytovateľom peňažných výhier spotrebiteľskej lotérie je prevádzkovateľ spotrebiteľskej lotérie.

5.  Spotrebiteľská lotéria sa uskutočňuje v termíne od 13.12.2004 do 17.12.2004.

II. časť

PODMIENKY ÚČASTI NA SPOTREBITEĽSKEJ LOTÉRII

A ŽREBOVANIE VÝHIER

6.  Spotrebiteľskej lotérie „KENUJTE o 50 000“ sa automaticky a bez dodatočného vkladu zúčastňujú hráči číselnej lotérie KLUB KENO, ktorí uzatvoria platné stávky číselnej lotérie KLUB KENO v dňoch od 13.12.2004 od 6.00 hod. do 22.55 hod  17.12.2004

7.  Dňa 20.12.2004 sa v sídle spoločnosti TIPOS, a.s. Brečtanová 1 o 9.00 hod. uskutoční za prítomnosti lotériovej komisie a zástupcov štátneho dozoru elektronické žrebovanie výhier spotrebiteľskej lotérie.

8.  Do žrebovania sú zaradené všetky nevýherné potvrdenia o uzatvorení stávky číselnej lotérie KLUB KENO, ktoré boli v zberniach on line platne uzatvorené od 6.00 hod dňa 13.12.2004 do 22.55 hod. dňa 17.12.2004.

9.  Žrebuje sa desať (10) výhier po 50 000,- Sk.

10. Po žrebovaní zverejňuje prevádzkovateľ výhernú listinu v tlačenej podobe na zberniach on line, na www.tipos.sk, prípadne v iných printových a elektronických médiách.

11.  Výherná listina bude obsahovať údaje z vyžrebovaných výherných potvrdení o uzatvorení stávky:

a)  17-miestne sériové číslo potvrdenia

b)   číslo terminálu, názov a adresa zberne on line, v ktorej bola stávka uzatvorená

c)  dátum a čas, kedy bola stávka uzatvorená

III. časť

NÁROK NA VÝHRU  A VÝPLATA VÝHIER

12. Nárok na výhru v spotrebiteľskej lotérií „KENUJTE o 50 000“ uplatňuje výherca – držiteľ výherného potvrdenia číselnej lotérie KLUB KENO osobne predložením výherného potvrdenia výlučne len v sídle prevádzkovateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava. Tieto výhry sa neoverujú na termináloch on line ani nevyplácajú v zberniach.

13. Nároky na výhru sa uplatňujú do 35 dní odo dňa žrebovania výhier, t.j. do 25. januára 2005 vrátane. Výhry prepadnuté, na ktoré si v uvedenej lehote neuplatnil nikto nárok, sa stávajú príjmom Fondu na podporu a zabezpečenie hier prevádzkovateľa.

IV. časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14. Herný plán tejto spotrebiteľskej lotérie je zverejnený na www.tipos.sk a je k dispozícii na požiadanie u prevádzkovateľa.

 V Bratislave, 23.november 2004


Plagát Kenujte o 50 000!
Ticket Keno

Naspät


Dátum: 24. 9. 2020 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.