Uvítací bonus až 10 €

Ako hrať

  1. Zaregistrujte sa uskutočnite prvý peňažný vklad.
  2. Pri vklade do 10 € vám dáme 100% vkladu, pri vyššom vklade stále 10 €. 
  3. Pri vklade nad 50 € vám vzniká nárok už aj na Extra bonus na 1. vklad, pričom nárok na Uvítací bonus zostáva.  
  4. Uvítací bonus je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno a Šport (TIPKURZ.SK). Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.
  5. Použitie Uvítacieho bonusu 10 € je rozdelené medzi eTIPOS.sk sekcie v pomere 50% pre eTIPOS.sk Kasíno a 50% pre eTIPOS.sk Šport. To znamená, že z obdržaného bonusu napríklad vo výške 10 € bude možné čerpať na kasínové hry bonus 5 € a na športové udalosti 5 €.
  6. Uvítací bonus je nutné začať čerpať do 30 dní, inak sa odpočíta. 

Choď na eTIPOS kasíno
Choď na eTIPOS športové stávky
Registrácia

Pravidlá marketingovej aktivity „Uvítací bonus 10 eur“

Preambula

Tieto pravidlá propagačnej marketingovej aktivity „Uvítací bonus 10 eur“ (ďalej aj len ako “aktivita“) sú záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “pravidlá“).


I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako “organizátor“).


II. Podmienky účasti

Aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:
a) ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,
b) v čase trvania tejto akcie má zriadené komplexné hráčske konto na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,
c) súhlasí s podmienkami tejto aktivity.


III. Trvanie aktivity

Aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na webových stránkach organizátora až do 31.12.2018. Organizátor si vyhradzuje právo aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.


IV. Pravidlá aktivity

1. Základnou podmienkou na priznanie Uvítacieho bonusu 10 eur je prvá registrácia (zriadenie komplexného hráčskeho konta na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“) hráča a prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto v čase trvania aktivity.
2. Uvítací bonus 10 eur je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno (https://ecasino.etipos.sk) a na udalosti v sekcii Šport (https://tipkurz.etipos.sk). Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.
3. Pre prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto menší a rovný 10 eur bude priznaný bonus vo výške 100 % vkladu (t.j. pre prvý vklad 2 eur bonus 2 eur, pre prvý vklad 10 eur bonus 10 eur). Pre prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto väčší ako 10 eur bude priznaný bonus maximálne vo výške 10 eur. Na ďalšie nasledujúce vklady neprislúcha nárok na Uvítací bonus 10 eur.
4. Použitie Uvítacieho bonusu 10 eur je rozdelené medzi eTIPOS.sk sekcie v pomere 50% pre eTIPOS.sk kasíno a 50% pre eTIPOS.sk Šport. To znamená, že z obdržaného bonusu napríklad vo výške 10 eur bude možné čerpať na kasínové hry bonus 5 eur a na športové udalosti 5 eur.      
5. Uvítací bonus 10 eur bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od navýšenia hráčskeho konta o peňažné prostriedky z prvého vkladu a je ho možné čerpať okamžite po jeho pripísaní na hráčske konto.
6. Uvítací bonus 10 eur sa pri vkladoch na stávku v kasínových hrách alebo na športových stávkach čerpá prednostne. Zostatok kreditu vo výške nevyčerpaného Uvítacieho bonusu 10 eur nie je možné previesť na bankový účet hráča.
7. Uvítací bonus 10 eur má obmedzenú platnosť. Obdržaný bonus sa hráčovi automaticky v danej sekcii odpočíta, pokiaľ nesplní nasledujúce podmienky:
a. do 30 dní od obdržania bonusu nezrealizuje stávku v režime o peniaze v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno,
b. do 30 dní od obdržania bonusu nezrealizuje stávku v režime o peniaze v herni eTIPOS.sk v sekcii Šport s minimálnym výsledným kurzom tiketu 1,5.
8. Nárok na Uvítací bonus (ďalej aj ako „bonus“) hráčovi zaniká v prípade, ak prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto nezrealizuje do 30 dní od zriadenia hráčskeho konta.
9. Z použitia bonusu do hry v internetovej herni eTIPOS.sk sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.
10. Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.
11. Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.
12. Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.
13. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.
14. Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.
15. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
16. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.


V. Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo bonus hráčovi nepripísať v prípade, ak hráč nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto pravidiel.


VI. Osobné údaje

Organizátor aktivity spracúva osobné údaje hráča v súlade so zákonom  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účasťou v tejto aktivite hráč súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov  organizátorom v informačnom systéme Marketing. Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej tiež „Zákon“) organizátor informuje hráča, že jeho osobné údaje budú spracúvané pre účely účasti v tejto aktivite a aktívneho informovania o  organizátorovi, produktoch a službách  organizátora a iných subjektov.

Poskytnutie osobných údajov hráčom je dobrovoľné a bez následkov, pričom budú spracúvané údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefónny kontakt a informácie súvisiace so zaslanými dátami.

Spracúvanie získaných údajov bude uskutočňované po dobu 5 rokov od  hráčovej poslednej uskutočnenej transakcie v rámci lotériových a stávkových služieb organizátora. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje anonymizované v súlade so Zákonom.

V mene  organizátora môže osobné údaje  hráča spracúvať spoločnosť EASIT s.r.o., IČO: 29293171, registrovaná pod spisovou značkou C 71715 vedená na Krajskom súde v Brne, so sídlom Čechyňská 417/9, 602 00 Brno, Česká republika v zmysle Zákona označená ako sprostredkovateľ. Osobné údaje hráča môžu byť poskytnuté tretím stranám výhradne v súlade s platnou legislatívou. Zoznam tretích strán je uvedený na www stránkach organizátora.

Podľa § 28 Zákona má  hráč právo na základe písomnej žiadosti požadovať:
a) informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) informácie o spracúvaní jeho osobných údajov,
c) presné informácie o zdroji jeho osobných údajov,
d) zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu zákona.

Ustanovenie § 28 Zákona obsahuje aj ďalšie práva hráča, ktoré si môže uplatniť.


VII. Zverejnenie pravidiel aktivity

Tieto pravidlá aktivity budú zverejnené na www.etipos.sk a zároveň dostupné u organizátora tejto aktivity.


VIII. Reklamácie

1. Ak nebude hráčovi po splnení požadovaných podmienok bonus priznaný, má možnosť uplatniť reklamáciu, obsahujúcu identifikačné údaje hráčskeho konta a popis problému, najneskôr do 15 dní od vzniku nároku na tento bonus.
2. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom e-mailu (reklamacie@tipos.sk, info@tipos.sk) alebo reklamačného formulára http://podpora.etipos.sk/servicedesk/customer/portal/7. Takéto podanie reklamácie musí hráč potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.
3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie plynutia začiatku reklamačnej lehoty je dátum podania listu na pošte.
4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., tipujúcemu na adresu, ktorú uvedie v liste, ktorým si uplatnil reklamáciu. Rozhodnutie organizátora je konečné.


IX. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná, hráč ju môže kedykoľvek odvolať na http://podpora.etipos.sk/servicedesk/customer/portal/7 alebo písomne na info@tipos.sk. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč svoj súhlas s týmito pravidlami aktivity a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.
2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.
3. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania týchto pravidiel, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusu v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor aktivity si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť z aktivity ktoréhokoľvek hráča, ktorý porušil a/alebo porušuje „Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“ zverejnené na https://www.etipos.sk/Player/UserAgreementRaw.aspx.Vianočná jazda o 20 000 EUR
Tipuj počasie a vyhraj
Štedrý vernostný program