Plán verejného obstarávania

NÁVRH PLÁNU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2019

„zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočňovanie stavebných prác“

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov

Org.útvar Názov predmetu zákazky Tovary, služby, stavebné práce pre rok 2019 Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH Stručný opis predmetu zákazky Postup zadávania zákazky Zdroj financovania Predpokladaný termín obstarávania Predpokladaný termín začiatku plnenie(zmluvy, dohody) Trvanie zmluvy, Rámcovej dohody (v mesiacoch)
OITaIH Internetové pripojenie priestorov spoločnosti služby 65 000 € Pripojenie spoločnosti k internetu v prípade výraznejšej zmeny rozmiestnenia kancelárií vo väzbe na lokality podlimitná zákazka vlastné zdroje 2Q/2019 4Q/2019 24
OITaIH Komplexný systém pre afiliačný program eherne služby 360 000 € Systém pre podporu internetovej herne a internetových hier na lepšiu a efektívnejšiu akvizíciu a spravovanie nových hráčov nadlimitná zákazka vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 48
OITaIH Penetračné testy služby 150 000 € Pravidelné preskúmavanie bezpečnosti internetovej počítačovej siete v súvislosti s certifikačným a auditným procesom podlimitná zákazka vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 48
OITaIH Zabezpečenie servisu pre stávky prijímané pred začiatkom zápasu služby 70 000 € Podporná služba pre prijímanie športových stávok pre začiatkom udalosti podlimitná zákazka vlastné zdroje 3Q/2019 1Q/2020 24
OITaIH Grafický návrh redizajnu stránky www.tipos.sk služby 30 000 € Vytvorenie podrobného dizajn manuálu a manuálu mapy stránky pre vlastnú internetovú stránku §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 12
OITaIH Koncesia na zabezpečenie podpory predaja SMS žrebov služby 720 000 € Služby pre marketingovú, logistickú a spamovú podporu predaja elektronických okamžitých lotérií prostredníctvom krátkych textových správ podlimitná koncesia vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 24
OITaIH rozhranie pre afiliačný program služby 20 000 € Podporný komunikačný produkt pre komplexný systém pre afiliačný program herne, ak bude potrebný §117 vlastné zdroje 1Q/2019 3Q/2019 48
OITaIH systém pre charitatívnu lotériu služby 300 000 € Systém pre komplexné zabezpečenie podpory prevádzkovania charitatívnej lotérie podlimitná zákazka vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 48
ÚMV a SZ Implementácia stratégie zodpovedného hrania a proces získanie certifikátu 4. úrovne zodpovedného hrania služby 69 900 € Implementácia stratégie zodpovedného hrania v rámci riadiacej dokumentácie a vnútorných predpisov spoločnosti, spracovanie kompletnej dokumentácie pre získanie certifikátu 4. úrovne Svetovej asociácie lotérií pre zodpovedné hranie §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 6
OSM Kancelárske potreby tovary 13 000 € bežné kancelárske potreby EKS vlastné zdroje 4Q/2019 1Q/2020 12
OSM Čistiace potreby tovary 8 000 € bežné čistiace prostriedky na údržbu a hygienu EKS Vlastné zdroje 4Q/2019 1Q/2020 12
OSM Realizačný projekt pre vstupné vchodové dvere do budovy centrály Brečtanová 1, vrátane vstupného priečelia (recepcia, serverovňa) služby (realizačný projekt) 10 000 € Realizačný projekt fasády budovy - výmena starých konštrukcií vstupných dverí, a stavebných otvorov 1.NP fasády budovy, kovania zabezpečujúce otváranie, uzatvorenie a ovládanie krídiel stavebných otvorov, inštalácia elektromagnetických zámkov a príslušenstva, zabezpečovací systém, inštalácia prístupového systému s kontrolou vstupu a výstupu, inštalácia tlačidla núdzového otvárania, inštalácia osvetlenie vstupu. §117 Vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 12
OSM Prestavba vstupných vchodových dverí do budovy centrály Brečtanová 1, vrátane vstupného priečelia (recepcia, serverovňa) stavebné práce 50 000 € Vstupný priestor - výmena starých konštrukcií vstupných dverí, inštalácia elektromagnetických zámkov a príslušenstva, zabezpečovací systém, inštalácia prístupového systému s kontrolou vstupu a výstupu, inštalácia tlačidla núdzového otvárania, inštalácia osvetlenie vstupu §117 Vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 24
OSM Obnova a výmena, kamerového systému ochrany v budove centrály Brečtanová 1, vrátane projektovej dokumentácie a servisných služieb tovary, služby a stavebné práce 40 000 € Projekt kabelových rozvodov a obnova, výmena, rekonštrukcia EZS (elektronický zabezpečovací systém) s detekciou pohybu a rozbitia skla, výmena kamerového systému za modernejší s napojením na centrálny pult ochrany §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 24
OSM Obnova, výmena, rekonštrukcia EZS (elektronický zabezpečovací systém) a kamerového systému ochrany v budove Regionálneho a školiaceho strediska Banská Bystrica, Lúčičky 20, vrátane projektovej dokumentácie a servisných služieb. tovary, služby a stavebné práce 17 500 € Projekt kabelových rozvodov a obnova, výmena, rekonštrukcia EZS (elektronický zabezpečovací systém) s detekciou pohybu a rozbitia skla, výmena kamerového systému za modernejší sieťou GSM §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 24
OSM Recepcia, podateľňa, sekretariát Brečtanová 1 - atypický nábytok, výroba montáž a servis pri tvorbe dizajnového interiéru. služby 37 500 € V nadväznosti na projekt dizajnového interiéru - štúdie z roku 2017 výroba a kompletný servis realizácie interiérového atypického nábytku §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 24
OSM Kancelársky nábytok bežne dostupný tovary 35 000 € Výmena kancelárskeho nábytku na RS a ŠS Banská Bystrica, Lúčičky 20 a ostatný kancelársky nábytok pre novovytvorené pracoviská §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 24
OSM Maliarske práce - hygienický náter a s tým spojené služby v centrále Spoločnosti Brečtanová 1 služby 25 000 € Od roku 2004 neboli realizované kompletné vnútorné hygienické nátery (vysťahovani nábytku, ošetrenie stien, vymaľovanie, nasťahovanie ). §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019  
OSM Údržba, oprava a vyčistenie fasády, strechy a výplní otvorov budovy centrály Spoločnosti. služby 12 000 € Údržba, oprava a vyčistenie budovy centrály Spoločnosti. Fasáda, strecha, výplní stavebných otvorov od prachu, plesní, machu a iného znečistenia. Opravy okapov a prípadnej izolácie proti vode. §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019  
OSM Drobné stavebné úpravy služba 8 000 € Okapový chodník s úpravou soklu a inžinierských sietí s prienikom do budovy §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019  
OSM Maliarske práce - hygienický náter a s tým spojené služby pre RS BB služby 15 000 € RS bolo zriadené v januári 2005 a od tejto doby neboli robené žiadne vnútorné hygienické nátery (vysťahovani nábytku, ošetrenie stien, vymaľovanie, nasťahovanie nového nábytku). Po rekonštrukcii kamerového a EZS systému. §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 24
OSM Služobné motorové osobné vozidlo technologické dispozičné tovar 12 500 € 1 motorové vozidlo typu hatchback používaných na služobné účely pre výkon žrebovania EKS vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019  
OSM Služobné motorové vozidlá (technici RS KE, NR) tovar 30 000 € 2 motorové vozidlá z dôvodu rozšírenia počtu technikov na RS KE a RS NR EKS vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019  
OSM Služobné motorové osobné vozidlá manažérske pre riaditeľov v počte 11 ks služby 395 000 € Služobné motorové osobné vozidlá manažérske pre riaditeľov odborov v počte 11 ks nadlimitná zákazka vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019  
OSM Bezpečnostné služby služby 69 900 € bezpečnostná služba pri ochrane vstupu do centrály spoločnosti, vstupných priestorov pre verejnosť (vyplácanie výhier) §117 vlastné zdroje 1Q/2019 1Q2019 12
OMTTV Nákup vysielacieho času - reklama služby 2 000 000 € Spoločnosť TIPOS pre účely svojich veľkých nadlinkových reklamných kampaní potrebuje obstarať vhodný mediálny priestor u televíznych vysielateľov na reklamné spoty a sponzoring priame rokovacie konanie- mimo VO vlastné zdroje 4Q/2019 1Q/2020 12
OMTTV Nákup vysielacieho času - TIPOS info služby 1 200 000 € Spoločnosť TIPOS prevádzkuje vo svojom portfóliu široké spektrum hazardných hier vrátene štátnej lotérie, okamžitých lotérií a ďalších lotérií a stávkových hier na základe individuálnych licencií. O uvedených produktoch, inováciách, vybraných partnerstvách potrebuje spoločnosť TIPOS informovať hráčsku verejnosť vo forme krátkej relácie vysielanej prostredníctvom TV priame rokovacie konanie - mimo VO vlastné zdroje 4Q/2019 1Q/2020 12
OMTTV Nákup vysielacieho času - Športovec mesiaca služby 720 000 € Spoločnosť TIPOS patrí medzi najvýznamnejších podporovateľov športových podujatí a aktivít na našom území. Za týmto účelom sa rozhodla opäť podporovať aj v roku 2019 populárnu anketu na mesačnej báze - TIPOS Športovec mesiaca priame rokovacie konanie - mimo VO vlastné zdroje 4Q/2019 1Q/2020 12
OMTTV Nákup vysielacieho času - záznamy zo žrebovaní a informácie pre tipujúcich služby 1 690 000 € Spoločnosť TIPOS prevádzkuje vo svojom portfóliu viaceré číselné lotérie s pravidelným žrebovaním výherných čísel. O výsledkoch žrebovania potrebuje informovať širokú hráčsku verejnosť, na základe toho potrebuje zabezpečiť vysielací čas vo forme záznamov zo žrebovania a tiež informácie pre tipujúcich priame rokovacie konanie - mimo VO vlastné zdroje 4Q/2019 1Q/2020 12
OMTTV Nákup vysielacieho času - záznamy zo žrebovaní a informácie pre tipujúcich Media RTVS služby 360 000 € zabezpečenie vysielania záznamov zo žrebovaní a informácií pre tipujúcich priame rokovacie konanie vlastné zdroje 4Q/2019 1Q/2020 12
OMTTV Služby REKLAMNEJ AGENTÚRY : Marketingovo-komunikačná stratégia služby 12 000 000 € komplexná marketingovo-komunikačná stratégia spoločnosti Nadlimitná zákazka vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 48
OMTTV Kreatíva a produkcia spotov služby 69 990 € zalamovanie, dodávanie pressových dát, drobná kreatíva vizuálov pre printy prieskum trhu vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 12
OMTTV Úprava taktických spotov pre hru LOTO služby 67 500 € Spoločnosť TIPOS potrebuje informovať širokú hráčsku verejnosť o akutálnej výške jackpotu v hre LOTO v TV mediách prieskum trhu vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 12
OMTTV Služby PR služby 49 900 € Spoločnosť TIPOS potrebuje na pravidelnej báze komunikovať smerom do externého prostredia širokej hráčskej aj nehráčskej verejnosti všetky informácie o svojich produktoch, inováciach, partnerstvách a ďalších skutočnostiach, ktoré možu mať pozitívny vplyv na hospodárske výsledky a dobré meno spoločnosti §117 vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 do vyčerpania limitu
OMTTV Propagačné predmety tovar 240 000 € Spoločnosť TIPOS potrebuje pre svoju predajnú sieť, partnerov, dodávateľov, zamestnancov a rôzne iné potreby obstarať reklamné propagačné tovary, ktoré budú obrandované názvom spoločnosti, resp. vybranou hrou nadlimitná zákazka vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 24
OMTTV TIPOS TV- správa a prevádzkovanie webu, archivácia, prenájom servera služby 64 320 € Predmetom zákazky je prevádzkovanie a spravovanie webportálu tipostv.sk, teda zabezpečenie technického riešenia webportálu a jeho správy, zabezpečenie pravidelného zálohovania webportálu a bezpečnej archivácie dát, správa obsahu webportálu, za účelom zabezpečenia plnej funkčnosti a nepretržitej prevádzky webportálu, podľa rozsahu Služieb špecifikovaných nižšie §117 vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 24
OMTTV Nákup reklamnej kampane pre hru Eurojackpot (TV spoty, sponzorské odkazy a fotografie) služby 600 000 € Spoločnosť TIPOS potrebuje zabezpečiť pokračovanie reklamnej kampane na kľúčovú číselnú lotériu Eurojackpot vo forme nákupu reklamných formátov od spoločnosti Sazka priame rokovacie konanie Vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 12
OMTTV Natívna reklama služby 250 000 € Zabezpečenie komplexnej natívnej reklamy ako nového reklamneho trednu nadlimitná zákazka vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 12
OMTTV Zabezpečenie online kampaní vrátane textov, grafiky a programovania služby 49 990 € Zabezpečenia kreatívneho návrhu a prípravy HTML a statických bannerov a newslettrov do jednotlivých formátov na základe požiadaviek TIPOSu §117 vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 12 alebo do vyčerpania finančného limitu
OMTTV Pravidelná správa sociálnych sietí vrátane textov, grafiky a stratégie služby 49 990 € Predmetom zákazky je správa Facebook stránok spoločnosti TIPOS a založenie a manažment instagramových účtov §117 vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 12 alebo do vyčerpania finančného limitu
OMTTV Zabezpečenie animovaných videí a videoreklamy pre digitálne médiá služby 69 990 € návrh a produkcia 2D animovaných videí a videoreklamy na základe požiadaviek spoločnosti §117 vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 do vyčerpania limitu
OMTTV Tlačiarenské služby - štandardné služby 300 000 € zabezpečenie tlače štandardných tlačiarenských prvkov nadlimitná zákazka vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 24
OMTTV Tlačiarenské služby - neštandardné služb 200 000 € zabezpečenie tlače neštandardných marketingových prvkov nadlimitná zákazka vlastné zdroje 4Q/2019 1Q/2020 24
KGR Darčeky - balíčky tovar 80 000 € Pre obsluhy terminálov, majiteľov, konateľov 5000krát šumivé víno, káva podlimitná zákazka vlastné zdroje 3Q/2019 4Q/2019  
KGR Auditórske služby služby 69 990 € Audit spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. za dve účtovné obdobia 2018 a 2019 §117 vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 24
KGR Poradenské služby v oblasti riadenia - poskytovanie neauditórskych služieb služby 69 990 € Poradenské služby, Neaudítorskými službami sa rozumejú najmä služby v oblasti vedenia účtovníctva, analýz účtovného systému, ekonomického a finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracovania odporúčaní a poskytovania konzultácií na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru a ostatné neaudítorské služby, ktoré poskytujú v rozsahu požiadavky účtovnej jednotky (verejného obstarávateľa) §117 vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 12
KGR e-learningový vzdelávací systém pre zamestnancov služby 13 000 € zavedenie systému e-learningového vzdelávania §117 vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 24
KGR prekladateľské a tlmočnícke služby služby 20 000 € zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre interné potreby spoločnosti §117 vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 24
KGR Zabezpečenie poskytovateľa BOZP, PO, PZS služby 25 000 € zabezpečenie dodávateľa poskytujúceho komplexné služby v oblasti BOZP, PO a PZS §117 vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 48
KGR Poistné služby služby 320 000 € komplexné zabezpečenie poistenia spoločnosti podlimitná zákazka vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 48
KGR služby architekta "Vzorová predajňa TIPOS" služby 30 000 € projektová dokumentácia a viziualizácia vzorovej predajne na regionálnom stredisku Košice §117 vlastné zdroje 1Q/2019 1Q/2019 2
KGR interiérové stavebné práce súvisiace s vybudovaním "Vzorovej predajne TIPOS" stavebné práce 69 990 € komplexné stavebné interiérové práce pri vybudovaní vzorovej predajne na regionálnom stredisku Košice §117 vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 3
KGR vybavenie "Vzorovej predajne TIPOS" tovar 69 990 € kompletné zariadenie a vybavenie vzorovej predajne na regionálnom stredisku Košice §117 vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019 3
KGR Zabezpečenie jednotného "kartového" systému stravovacích kariet s dochádzkovými kartami služba 38 000 € zjednotenie existujúcich dochádzkových kariet so sravovacími kartami do jednotného systému §117 vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019  
OPCaRR Vytvorenie a implementácia vernostného zákazníckeho informačného systému služba   vytvorenie a implementácia vernostného informačného programu, technická prevádzka a podpora vernostného zákazníckeho informačného systému, marketingová prevádzka vernostného programu, spracovanie dát, exekutívna komunikačných aktivít nadlimitná zákazka vlastné zdroje 2Q/2019 3Q/2019  
OPCaRR Podpora prevádzky systému riadenia bezpečnosti podľa štandardu Svetovej lotériovej asociácie pre riadenie bezpečnosti na rok 2020 služba 49 999 € Predmetom zákazky je podpora prevádzky systému riadenia bezpečnosti podľa štandardu Svetovej lotériovej asociácie pre riadenie bezpečnosti spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Činnosti zákazky budú vykonané v oblasti poskytovania a riadenia štátom licencovaných lotériových a stávkových služieb, prijímania stávok a vyplácania výhier na území Slovenskej republiky, vrátane vývoja, dizajnu, predaja, prevádzky a podporných služieb podľa zákona č. 71/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. §117 vlastné zdroje 3Q/2019 1Q/2020 Do vyčerpania finančného limitu, spravidla 12 mesiacov
OPCaRR Zhotovenie diela a údržba diela informačného systému na zabezpečenie výkonu agendy ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (IS AML/CFT) v oblasti prevádzkovania hazardných hier na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zabezpečenie podpory prevádzky a rozvoja diela po dobu 60 mesiacov Služba 950 000 € Predmetom zákazky je zhotovenie diela a údržba diela informačného systému IS AML/CFT na účely zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z Programu vlastnej činnosti spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 60
OPCaRR Recertifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 služby 5 000 € Predmetom zákazky je podpora prevádzky systému riadenia bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001. Činnosti zákazky budú vykonané v oblasti poskytovania a riadenia štátom licencovaných lotériových a stávkových služieb, prijímania stávok a vyplácania výhier na území Slovenskej republiky, vrátane vývoja, dizajnu, predaja, prevádzky a podporných služieb podľa zákona č. 71/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. §117 Vlastné zdroje 2Q/2019 1Q/2020 36
OPCaRR Recertifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa štandardu Svetovej lotériovej asociácie pre riadenie bezpečnosti WLA-SCS služby 20 000 € Predmetom zákazky je recertifikácia systému riadenia bezpečnosti podľa štandardu Svetovej lotériovej asociácie pre riadenie bezpečnosti WLA-SCS spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Činnosti zákazky budú vykonané v oblasti poskytovania a riadenia štátom licencovaných lotériových a stávkových služieb, prijímania stávok a vyplácania výhier na území Slovenskej republiky, vrátane vývoja, dizajnu, predaja, prevádzky a podporných služieb podľa zákona č. 71/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov §117 Vlastné zdroje 2Q/2019 1Q/2020 36
OPCaRR Zhotovenie diela Komplexná štúdia uskutočniteľnosti pre projekt bezpečnostného a technologického monitoringu informačných systémov, prevádzkových činností a technologickej infraštruktúry spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. služby 49 999 € Predmetom zákazky je zhotovenie diela Komplexná štúdia uskutočniteľnosti pre projekt bezpečnostného a technologického monitoringu na účely relevantného posúdenia všetkých (legislatívnych, právnych, finančných, technických, technologických, personálnych a organizačných) aspektov zamýšľanej realizácie projektu bezpečnostného a technologického monitoringu informačných systémov, prevádzkových činností a technologickej infraštruktúry spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. v súlade s požiadavkami na riadenie systému informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 a požiadavkami štandardu Svetovej lotériovej asociácie WLA:SCS na riadenie bezpečnosti. §117 Vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 Do vyčerpania finančného limitu, spravidla 12 mesiacov
OPCaRR Zhotovenie diela a údržba diela informačného systému Bezpečnostný a technologický monitoring (IS BTM) informačných systémov, prevádzkových činností a technologickej infraštruktúry spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; zabezpečenie podpory prevádzky a rozvoja diela IS BTM po dobu 36 mesiacov služby 2 100 000 € Predmetom zákazky je zhotovenie diela a údržba diela informačného systému IS BTM na účely zabezpečenia plnenia povinností spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. vyplývajúcich z požiadaviek na riadenie systému informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 a z požiadaviek štandardu Svetovej lotériovej asociácie WLA:SCS na riadenie bezpečnosti, a to prostredníctvom bezpečnostného a technologického monitoringu informačných systémov, prevádzkových činností a technologickej infraštruktúry spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2019 2Q/2019 36