Profil VO

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava (ďalej len  "TIPOS") zriaďuje na tejto stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa verejného obstarávania, predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

TIPOS je verejným obstarávateľom podľa § 6 písm. f) Zákona, pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa uvedeného Zákona. Zadávanie zákaziek zabezpečuje TIPOS interným zamestnancom, osobou odborne spôsobilou pre verejné obstarávanie.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, TIPOS zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len "publikačný úrad"), ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "úrad"), ktorý je dostupný on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, TIPOS zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný online na webovej stránke úradu v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk.
  3. otváranie ponúk podľa §41 ods. 1, TIPOS zverejňuje na svojom webovom sídle www.tipos.sk
  4. súhrnnú správu o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm a)  TIPOS zverejňuje raz štvrťročne na svojom webovom sídle www.tipos.sk správou o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR.

 

Identifikačné údaje:

Názov spoločnosti: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Adresa spoločnosti: Brečtanová 1, PO Box 43, 830 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Predstavenstvo spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Ing. Milan Kuzma
Tel: +421 2 59419 111, 54791 572
Fax: +421 2 54791 576
Email: kuzma@tipos.skZískajte bonus až 1000 €!
Zabavte sa s ovocnými automatmi!
Pre šťastie je tu LOTO!
Dáme vám 5 € na tipovanie!