VOP - Orange

Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri účasti v
elektronických okamžitých lotériách prostredníctvom krátkych textových správ

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. (ďalej len „TIPOS“ alebo „spoločnosť TIPOS“ alebo „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa Zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane elektronických okamžitých lotérií prostredníctvom krátkych textových správ.

PREAMBULA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné podmienky“):

 1. 1. popisujú podmienky a spôsob účasti hráča v elektronických okamžitých lotériách prostredníctvom krátkych textových správ (ďalej len „elektronické okamžité lotérie“) prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS, v spolupráci s mobilným operátorom, spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „Orange“ alebo „spoločnosť Orange“); táto účasť je založená na SMS službách spoločnosti Orange, pričom hráč uhradí vklad do hry (cenu žrebu v elektronických okamžitých lotériách) až na základe faktúry vystavenej spoločnosťou Orange alebo sa vklad uhradí z predplateného kreditu hráča,
 2. tvoria prílohu č. 2 Herného plánu okamžitých lotérií (ďalej len „Herný plán“) a dopĺňajú tak podmienky účasti v elektronických okamžitých lotériách.

 

Čl. 1
Predmet úpravy

 1. Predmetom Všeobecných podmienok je úprava práv a povinností hráča a spoločnosti TIPOS pri prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje spoločnosť TIPOS pri prijímaní stávok do elektronických okamžitých lotérií prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete a koncových zariadení, najmä mobilných telefónov s využitím služby posielania a prijímania krátkych textových správ (ďalej len „SMS“) Orange (ďalej spoločne „Služba“).
 2. Spoločnosť TIPOS v rámci poskytovanej Služby umožňuje hráčovi najmä:
  1. prostredníctvom registrácie aktivovať mobilné telefónne číslo priradené k SIM karte, ktorá je na základe uzatvorenej zmluvy o pripojení so spoločnosťou Orange registrovaná v systémoch spoločnosti Orange na hráča (ďalej len „mobilné telefónne číslo“), pre uzatváranie stávok prostredníctvom využitia Služby; zoznam elektronických okamžitých lotérií, pri ktorých je možné uzatváranie stávok prostredníctvom Služby bude vždy aktuálne zverejnený na internetovej stránke www.tipos.sk, pričom TIPOS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku týchto hazardných hier,
  2. uzatvárať stávky v ktorejkoľvek elektronickej okamžitej lotérii, resp. príslušnej emisii, kde to TIPOS umožňuje; výška vkladu pre jednotlivé elektronické okamžité lotérie je určená Herným plánom pre každú prevádzkovanú elektronickú okamžitú lotériu, resp. príslušnú emisiu, ustanovenie ods. 4 článku 2 Všeobecných podmienok tým nie je dotknuté.
  3. kedykoľvek ukončiť poskytovanie Služby pre mobilné telefónne číslo, a to spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných podmienkach.
 3. Podmienky spoločnosti Orange súvisiace s využívaním Služby stanovuje spoločnosť Orange (napr. maximálnu súhrnnú hodnotu stávok v kalendárnom mesiaci, poplatok za SMS služby a pod.). Poskytovanie Služby je teda podmienené aj splnením podmienok stanovených spoločnosťou Orange, ktoré budú zverejnené na www.orange.sk.

Čl. 2
Aktivovanie Služby

 1. Mobilné telefónne číslo bude aktivované pre prijímanie stávok prostredníctvom Služby, pokiaľ:
  1. hráč vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,
  2. mobilné telefónne číslo nie je pre Službu blokované rozhodnutím spoločnosti Orange.
   a
  3. hráč splní všetky podmienky registrácie.
 2. Po splnení podmienok uvedených v ods. 1 bude hráčovi aktivovaná Služba.
 3. Hráčom a osobou, ktorej bude aktivovaná Služba môže byť len osoba, ktorej platný právny poriadok umožňuje zúčastňovať sa ako hráčovi na hazardných hrách, najmä ale nielen ako osoba, ktorá má viac ako 18 rokov.
 4. Spoločnosť TIPOS je oprávnená stanoviť maximálnu možnú súhrnnú výšku (objem) vkladov do elektronických okamžitých lotérií, a to v súlade s Európskymi štandardmi zodpovedného hrania, ku ktorým sa spoločnosť TIPOS prihlásila, ako aj z bezpečnostných dôvodov. TIPOS je oprávnený kedykoľvek túto čiastku upraviť. Spoločnosť Orange je oprávnená stanoviť maximálny mesačný objem vkladov, a to aj pre každé mobilné telefónne číslo individuálne.
 5. Službu nie je možné aktivovať pre mobilné telefónne čísla, pre ktoré bola vydaná viac ako jedna SIM karta (resp. takáto požiadavka sa bude riešiť individuálne), alebo ak nie sú splnené iné, spoločnosťou Orange stanovené podmienky na aktiváciu a využívanie Služby a jej elektronických komunikačných služieb, pokiaľ tak určí spoločnosť Orange.
 6. Registrácia mobilného telefónneho čísla (ďalej aj „MT“) prebieha dvojkrokovo:
  1. Odoslaním PRÁZDNEJ SMS správy na číslo 3333 si hráč vyžiada registráciu svojho čísla MT v systéme prevádzkovateľa.
  2. Ak sú splnené všetky požadované podmienky pre dané číslo MT a dané číslo MT ešte nie je v systéme registrované, je hráč vyzvaný k potvrdeniu registrácie zaslaním SMS s textom ANO na číslo 3333.
 7. Zaslaním SMS s textom ANO na číslo 3333 hráč potvrdzuje vyhlásenie uvedené v čl. 2 ods. 1 písm. a) a súhlas s podmienkami účasti v elektronickej okamžitej lotérii.
 8. Registrácia je potvrdená spätnou SMS správou. Registráciu MT je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS správy STOP z registrovaného MT na číslo 3333.

Čl.3
Využívanie Služby

 1. Hráč je oprávnený uzatvárať stávky kedykoľvek, s výnimkou času určeného technologickej prestávke, alebo keď to nie je možné z technických dôvodov, alebo keď to neumožňujú všeobecne záväzné právne predpisy. O každej technologickej prestávke bude hráč informovaný na internetovej stránke www.tipos.sk, pokiaľ bola táto plánovaná.
 2. Hráč môže kedykoľvek, s výnimkou času definovaného v odseku 1 tohto článku, uzatvoriť stávky v elektronických okamžitých lotériách, avšak vždy len za splnenia podmienok stanovených v týchto Všeobecných podmienkach a podmienok spoločnosti Orange pre poskytovanie jej služieb. Uzatvárať stávky podľa tohto odseku je možné len v hazardných hrách, pri ktorých to umožňuje Herný plán a TIPOS.
 3. TIPOS je oprávnený kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť zoznam hazardných hier (elektronických okamžitých lotérií, resp. jednotlivých emisií), pri ktorých bude môcť hráč túto Službu využívať. Pokiaľ TIPOS zúži zoznam hazardných hier, pri ktorých hráč Službu využíval, TIPOS je povinný zabezpečiť, aby výhry z hazardných hier, v ktorých hráč vykonal stávku a uhradil vklady prostredníctvom Služby, boli hráčovi vyplatené spôsobom podľa týchto Všeobecných podmienok alebo Herného plánu.
 4. Pokiaľ je výška peňažnej čiastky, ktorú má hráč k dispozícii, nižšia ako minimálny vklad potrebný na účasť v hazardnej hre (napríklad nedostatočná výška kreditu na predplatenej karte, kredit pozostávajúci už len z bonusového kreditu a pod.), stávka (kúpa žrebu elektronickej okamžitej lotérie) nebude prijatá. Stávka nebude prijatá ani v prípade, ak nie sú splnené všetky podmienky stanovené spoločnosťou Orange pre poskytovanie jej služieb (napr. hráč neuhradil včas svoje splatné záväzky voči spoločnosti Orange).
 5. Cena za stávku (cenu žrebu elektronickej okamžitej lotérie), uzatvorenú prostredníctvom Služby, bude hráčovi vyúčtovaná v pravidelnom vyúčtovaní elektronických komunikačných a iných služieb prostredníctvom spoločnosti Orange, pokiaľ hráč využíva tzv. paušálne služby spoločnosti Orange. Pokiaľ hráč využíva predplatené služby, bude čiastka rovnajúca sa cene stávky odrátaná z predplateného kreditu. Všetky SMS správy medzi hráčom a spoločnosťou TIPOS v zmysle týchto Všeobecných podmienok sú bezplatné, s výnimkou SMS správy, ktorou sa uzatvára stávka (platí cena žrebu elektronickej okamžitej lotérie) alebo sa vygeneruje nepeňažná výhra vo forme stávky lotérie.. Táto SMS je spoplatnená cenou žrebu elektronickej okamžitej lotérie a tzv. telekomunikačným poplatkom v sume štandardnej ceny pre tento typ správy podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Orange. Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo kedykoľvek toto zmeniť (napríklad spoplatniť aj iné súvisiace sprievodné SMS). Kompletný cenník je v prílohe týchto Všeobecných podmienok. Celkové náklady hráča tak predstavujú cenu žrebu elektronickej okamžitej lotérie, ktorú hráč uhradí spoločnosti TIPOS (prostredníctvom Služby) a telekomunikačný poplatok za odoslanie spoplatnenej SMS, ktorý hráč uhradí spoločnosti Orange podľa podmienok zmluvného vzťahu medzi hráčom a spoločnosťou Orange a týmito Všeobecnými podmienkami.
 6. TIPOS je oprávnený kedykoľvek zrušiť hráčom definované automatické opakované uzatváranie stávok (kúpy žrebov elektronickej okamžitej lotérie) pre mobilné telefónne číslo v prípade, že pokusy o takto podané stávky v bezprostrednej minulosti opakovane končili neúspechom (napr. z dôvodu zablokovania mobilného telefónneho čísla, prenesenia mobilného čísla k inému mobilnému operátorovi, nedostatku kreditu a pod.), a to ak systém ponúka možnosť nastavenia opakovaného uzatvárania stávok.
 7. Postup pri uzatvorení stávky prostredníctvom Služby je definovaný nasledovne:
  Prostredníctvom MT s číslom registrovaným v systéme prevádzkovateľa (po splnení registrácie) má hráč možnosť kupovať žreby všetkých, v danom čase platných emisií elektronických okamžitých lotérií spoločnosti TIPOS. Zoznam aktuálne platných emisií žrebov elektronických okamžitých lotérií je zverejnený na stránkach www.tipos.sk, Hráč podáva stávku – kupuje žreb danej emisie elektronickej okamžitej lotérie zaslaním SMS správy s textom ZREB NAZOV_EMISIE alebo NAZOV_EMISIE na číslo 3333. Cena žrebu danej emisie elektronickej okamžitej lotérie je hráčovi zohľadnená vo vyúčtovaní za služby spoločnosti Orange. Prijatie každej stávky (kúpa žrebu danej emisie elektronickej okamžitej lotérie) je potvrdené spätnou SMS správou obsahujúcou informácie definované v Hernom pláne Storno stávky elektronickej okamžitej lotérie (kúpy žrebu) nie je možné. Hráč môže vytvoriť aj pokyn na opakovanú automatickú kúpu žrebu. Opakovanú automatickú kúpu žrebu je možné definovať pre rôzne časové intervaly a to zaslaním SMS správy v tvare ZREB NAZOV_EMISIE Ox alebo NAZOV_EMISIE Ox na číslo 3333, kde číslica x predstavuje interval v dňoch v rozmedzí 1 až 7, kedy bude opakovaná automatická kúpa žrebu realizovaná. Pokiaľ hráč neuvedie parameter x, znamená to, že opakovaná automatická kúpa žrebu bude realizovaná v deň definovania pokynu a každých ďalších sedem nasledujúcich kalendárnych dní, t. j. raz za týždeň. Pokyn na opakovanú automatickú kúpu žrebu môže hráč kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS správy v tvare ZREB NAZOV_EMISIE STOP O alebo NAZOV_EMISIE STOP O na číslo 3333.
 8. Hráč je povinný vykonať všetky a akékoľvek potrebné úkony a opatrenia, aby nemohlo dôjsť k podaniu stávky z jeho mobilného telefónneho čísla akoukoľvek inou osobou než je on sám, a to najmä ale nielen akoukoľvek osobou, ktorá nemá viac ako 18 rokov.

Čl. 4
Overenie výhry a nakladanie s výhrou

 1. TIPOS umožňuje hráčovi overiť si výsledok jeho stávky (žrebu), t.j. či vyhral alebo nevyhral, spôsobom určeným Herným plánom a týmito Všeobecnými podmienkami, a to prostredníctvom ním zaslanej SMS správy, podľa postupu určeného v čl. 4 ods. 6 týchto Všeobecných podmienok, podľa postupu určeného v čl. 4 ods. 7 týchto Všeobecných podmienok.
 2. Hráč si uplatňuje nárok na výhru a reklamáciu v zmysle Herného plánu.
 3. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje po uplatnení nároku na výhru a overení nároku hráča na výhru v súlade s jeho dispozíciou výhru vyplatiť spôsobom uvedeným v Hernom pláne a týchto Všeobecných podmienkach. TIPOS je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča požadovať, aby si výhru prišiel uplatniť osobne a môže tiež požadovať predloženie občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, o.i. preukazujúceho vek hráča, hráč si musí tiež priniesť SIM kartu, z ktorej uskutočnil kúpu žrebu.
 4. V prípade, že si hráč zvolí možnosť vyplatenia výhry na bankový účet, spoločnosť TIPOS zabezpečí vyplatenie výhry jej prevodom na bankový účet, ktorý hráč určí, pokiaľ ide o takú výšku výhry, pri ktorej Herný plán nevyžaduje jej osobné prevzatie v určených miestach, a to maximálne do 5 dní. TIPOS nie je povinný vyplatiť výhru na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako hráč, ktorý o vyplatenie výhry požiada. TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že ním registrovaný účet, na ktorý má byť výhra vyplatená, nie je jeho účtom.
 5. V prípade, že sa preukáže, že Služba bola aktivovaná osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa čl. 2 ods. 3, nevzniká hráčovi nárok na vyplatenie výhry.
 6. Pokyn na overenie a výplatu vzniknutých výhier dáva hráč odoslaním SMS správy s textom VYHRA na číslo 3333. Spätnou SMS správou systém hráča informuje, že
  1. pre dané číslo MT nie je evidovaná výhra
  2. k danému číslu MT nie je registrované číslo bankového účtu (je potrebné ho v systéme zaregistrovať ) v prípade, že vzniknutá výhra nepresahuje limit stanovený prevádzkovateľom (do 1000 € vrátane).
  3. vzniknuté výhry v sume nepresahujúcej limit stanovený prevádzkovateľom (do 1000 € vrátane) budú prevedené na uvedené registrované číslo bankového účtu
  4. pre vzniknuté výhry presahujúce limit stanovený prevádzkovateľom (viac ako 1000 € ) je nutné dostaviť sa osobne do sídla prevádzkovateľa za účelom overenia totožnosti.
 7. Vo všetkých prípadoch podania stávky (kúpy žrebu danej emisie elektronickej okamžitej lotérie) hráč dostáva do spätnej SMS správy URL link v tvare http://smszreb.tipos.sk/nazov_emisie/xxxxxxxx (nazov_emisie/xxxxxxxx je jednoznačný identifikátor žrebu, pre každý zakúpený žreb je iný), kde si môže overiť v grafickej podobe výhernosť zakúpeného žrebu. Prostredníctvom uvedeného URL linku si hráč môže zobraziť grafickú podobu žrebu, pokiaľ to jeho mobilný telefón umožňuje a hráč má aktívne dátové pripojenie (použitie dátového pripojenia môže byť spoplatnené poskytovateľom telekomunikačných služieb).
 8. Postup pri registrácii bankového účtu je nasledovný: Za účelom výplaty výhier, nepresahujúcich limit stanovený prevádzkovateľom priamo na bankový účet hráča, je potrebné číslo bankového účtu pre dané číslo MT v systéme prevádzkovateľa zaregistrovať. Hráč odošle SMS správu s textom UCET CISLO_UCTU v tvare IBAN na číslo 3333 (napr. UCET SK1234567898546712546982). V prípade uvedenia čísla bankového účtu v správnom formáte je registrácia potvrdená spätnou SMS správou obsahujúcou okrem iného potvrdené číslo bankového účtu. V opačnom prípade je hráč na číslo bankového účtu v nesprávnom formáte upozornený. Číslo bankového účtu je možné kedykoľvek rovnakým spôsobom zmeniť.

Čl. 5
Ukončenie poskytovania Služby

 1. Hráč je oprávnený kedykoľvek aktiváciu Služby zrušiť, a to na základe zaslanej SMS správy postupom podľa odseku 3 čl. 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Po zrušení aktivácie Služby:
  1. hráč už nemôže vykonávať úkony potrebné na uzatvorenie novej stávky spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných podmienkach,
  2. všetky dovtedy podané a neukončené stávky zostávajú v platnosti,
  3. TIPOS vyplatí všetky výhry v hrách, na ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom Služby, na hráčom registrovaný účet, pokiaľ nejde o výhry, ktoré podľa herného plánu je potrebné uplatniť osobne na určených miestach.
 2. V prípade, že výhry, ktoré by mal TIPOS vyplatiť hráčovi po zrušení aktivácie Služby, nie je možné vyplatiť na registrovaný bankový účet, oznámi to TIPOS hráčovi prostredníctvom SMS správy a vyžiada si, aby hráč určil iný spôsob vyplatenia. Ak nie je možné doručiť SMS, je hráč povinný sa dostaviť osobne do sídla spoločnosti.
 3. Postup pri zrušení aktivácie Služby: Registráciu MT je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním SMS správy s textom STOP z registrovaného MT na číslo 3333.

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a hráča sa spravujú Herným plánom a týmito Všeobecnými podmienkami, práva a povinnosti prevádzkovateľa a hráča neupravené v týchto Všeobecných podmienkach alebo Hernom pláne sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto Všeobecných podmienok sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky.
 3. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných podmienok je spoločnosť TIPOS oprávnená na tretie osoby prevádzať alebo cez tretie osoby zabezpečiť.
 4. TIPOS je oprávnený meniť podmienky Služby, pričom zmeny sú účinné ich zverejnením. Za dostatočný spôsob zverejnenia nových podmienok sa považuje publikovanie na internetovej stránke www.tipos.sk.
 5. TIPOS má právo dočasne zablokovať mobilné telefónne číslo pre poskytovanie Služby v prípade, že nadobudol podozrenie, že prostriedky využité na platbu za stávky sú výsledkom trestnej alebo inej podobnej činnosti a to až do vyriešenia sporných transakcií.
 6. Tieto Všeobecné podmienky sú platné do odvolania a vzťahujú sa na hráčov, ktorí budú pri poskytovaní Služby využívať elektronické komunikačné služby spoločnosti Orange.
 7. Hráč súčasne potvrdením registrácie, súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami a aktiváciou Služby udeľuje svoj súhlas spoločnosti TIPOS so zasielaním informačných SMS súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier spoločnosti TIPOS a ich ponuky, t.j. na marketingové účely podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v platnom znení, a to na jeho registrované mobilné telefónne číslo. Tento súhlas môže hráč kedykoľvek odvolať.
 8. Spoločnosť TIPOS umožňuje hráčovi pri registrácii, a teda aktivácii Služby, podaní stávky alebo overení výhry a iných úkonoch s tým spojených, aj využitie asistenčných služieb rôzneho charakteru (napríklad automatické vytvorenie textu SMS a pod.), a to prostredníctvom určených webových sídiel, ktorých zoznam je uvedený na www.tipos.sk. Spoločnosť TIPOS je oprávnená zoznam týchto webových sídiel, ako aj asistenčné služby tam ponúkané, meniť podľa vlastného rozhodnutia. Informácie o tom vždy zverejní na www.tipos.sk. V prípade, že hráč využije ktorékoľvek z určených webových sídiel, berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS na danom webovom sídle získava, zbiera a ukladá informácie uložené v koncovom zariadení hráča (cookies), a to za nasledovných podmienok:
  1. zhromažďovanie údajov hráča, aby bolo možné technické zabezpečenie poskytnutia asistenčných služieb hráčovi poskytovaných na danom webovom sídle;
  2. zhromažďovanie údajov hráča pre portál Google Analytics pre vyhodnocovanie marketingového správania sa hráčov, pričom údaje z aktuálne otvorenej cookie sú prenesené a následne po odhlásení hráča je cookie vymazaná.
  Hráč udeľuje súhlas na uvedené získavanie, zbieranie a ukladanie cookies za určeným účelom.

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6.4.2019

Príloha 1: SMS obslužné príkazy, popis, koncové ceny

A, Obslužné SMS príkazy v hrách TIPOSu, zasielané na číslo 3333:

SMS príkaz Popis
Prázdna SMS Vyžiadanie registrácie svojho čísla MT v systéme prevádzkovateľa
ANO Potvrdenie registrácie svojho čísla MT
STOP Zrušenie registrácie čísla MT v systéme prevádzkovateľa
UCET Zadefinovanie čísla bankového účtu hráča pre vyplatenie výhier
VYHRA Overenie a pokyn na výplatu vzniknutých výhier
INFO Informácie o zadávaní stávok pre hry TIPOSu, cenách jednotlivých hier, možnosti stornovania stávky a spôsobe vyplatenia výhry
INFO ZREB Informácie o aktuálne platných emisiách elektronických okamžitých lotérií TIPOSu

B, SMS príkazy pre kúpu žrebov v jednotlivých elektronických okamžitých lotériách TIPOSu, zasielané na číslo 3333:

SMS príkaz Popis
ZREB NAZOV alebo NAZOV Názov reprezentuje skrátený názov emisie elektronickej okamžitej lotérie.
ZREB NAZOV Ox alebo NAZOV Ox Definovanie pokynu na opakovanú automatickú kúpu žrebu. Číslica x predstavuje interval v dňoch v rozmedzí 1 až 7, kedy bude opakovaná automatická kúpa žrebu realizovaná. Pokiaľ hráč neuvedie parameter x, znamená to, že opakovaná automatická kúpa žrebu bude realizovaná v deň definovania pokynu a každých ďalších sedem nasledujúcich kalendárnych dní, t. j. raz za týždeň.
ZREB NAZOV STOP O alebo NAZOV STOP O Zrušenie pokynu na opakovanú automatickú kúpu žrebu.

Cenník:

Podanie stávky cez SMS v hre: Koncová cena za kúpu žrebu v EUR
ZREB aktuálne platná cena za jeden elektronický žreb danej elektronickej okamžitej lotérie podľa príslušného Herného plánu TIPOSu
Telekomunikačný poplatok za uzavretie stávky (účtuje sa len pri podaní stávky) štandardná cena pre tento typ SMS podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Orange
Poslanie SMS príkazov na 3333 pri registrácii a jej potvrdení; príkazy INFO, VYHRA, UCET, STOP 0