Petície, sťažnosti, podnety

Podávanie petícií v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cieľ možno podať:

  1. písomne, prostredníctvom pošty na adresu: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava s označením „PETÍCIA“ ,
  2. elektronicky zaslaním na emailovú adresu podnety@tipos.sk.


Podávanie sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

Sťažnosť možno podať:

  1. ústne, v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava,
  2. písomne, prostredníctvom pošty na adresu: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava alebo
  3. elektronicky, zaslaním na emailovú adresu podnety@tipos.sk.


Podávanie podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podnet oznamujúci protispoločenskú činnosť možno podať:

  1. písomne prostredníctvom pošty na adresu: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Interný audítor, Brečtanová 1, 830 07 Bratislava s označením „PODNET – NEOTVÁRAŤ“,
  2. elektronicky zaslaním na emailovú adresu podnety@tipos.sk.


Zabavte sa s ovocnými automatmi!
V piatok hráte o závratné výhry!
Pre šťastie je tu LOTO!
Novinka - televízna súťaž!